logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2002-2006
Uchwa艂a Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2004

Uchwa艂a Nr XVII/100/04
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 czerwca 2004 r.


w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2004.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1592, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zmiana z 2004 r. Nr 64, poz. 593) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Uchwala si臋 „Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2004”, w brzmieniu jak w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Traci moc uchwa艂a Nr XXII/123/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie przyj臋cia Karty Wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z Organizacjami Pozarz膮dowymi.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i obowi膮zuje do dnia 31 grudnia 2004 r.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XVII/100/04
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 czerwca 2004 r.


Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2004

Wst臋p

Priorytetem Powiatu Pyrzyckiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wsp贸lnoty, kt贸r膮 tworz膮 jego mieszka艅cy. Aktywna wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi i liderami 艣rodowisk lokalnych jest jednym z element贸w efektywnego kierowania rozwojem Powiatu. Podstawowymi korzy艣ciami takiej wsp贸艂pracy s膮 mi臋dzy innymi:
a) umacnianie w spo艂ecznej 艣wiadomo艣ci poczucia odpowiedzialno艣ci za siebie i swoje otoczenie,
b) budowanie spo艂ecze艅stwa obywatelskiego poprzez aktywizacj臋 spo艂eczno艣ci lokalnych,
c) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia艂a艅 i rozwi膮za艅 dzi臋ki dobremu rozpoznaniu wyst臋puj膮cych potrzeb.

Celem Programu jest okre艣lenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Powiat dzia艂a艅 organizacji pozarz膮dowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zada艅 powiatu. Poprzez okre艣lenie i realizacj臋 tych zasad samorz膮d pragnie w艂膮cza膰 organizacje pozarz膮dowe w system demokracji lokalnej.

Rozdzia艂 I. Postanowienia og贸lne

搂 1.

Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi jest elementem lokalnego systemu polityki spo艂eczno – finansowej Powiatu.

搂 2.

Program okre艣la formy, zasady i zakres wsp贸艂pracy organ贸w samorz膮dowych Powiatu z organizacjami, a tak偶e sposoby okre艣lania priorytet贸w zada艅 publicznych, kt贸rych realizacja zwi膮zana b臋dzie z udzieleniem pomocy publicznej.

搂 3.

Ilekro膰 w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie si臋 przez to ustaw臋 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,
b) organizacjach – rozumie si臋 przez to organizacje pozarz膮dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,
c) Programie - rozumie si臋 przez to Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w 2004 roku.
搂 4.

1. Obszar wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami obejmuje sfer臋 zada艅 publicznych, o kt贸rych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Jako zadania priorytetowe samorz膮du powiatowego w roku 2004 okre艣la si臋 zadania z zakresu:
- o艣wiaty i wychowania
- kultury i sztuki,
- sportu i rekreacji,
- turystyki,
- promocji zdrowia,
- bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego.
3. Szczeg贸艂owy wykaz zada艅, w ramach okre艣lonych w ust. 2, przyjmuje Zarz膮d Powiatu w drodze uchwa艂y.

Rozdzia艂 II. Formy wsp贸艂pracy

搂 5.

1. Zlecenie realizacji zada艅 Powiatu Pyrzyckiego organizacjom odbywa si臋 poprzez:
a) powierzenie wykonania zada艅 publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zada艅 publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie si臋 o planowanych kierunkach dzia艂alno艣ci i wsp贸艂dzia艂ania w celu zharmonizowania tych kierunk贸w odbywa si臋 poprzez:
a) publikowanie wa偶nych informacji w serwisie informacyjnym oraz na stronach internetowych Powiatu,
b) udzia艂 przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu,
c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2004 roku zadaniach sfery publicznej (o kt贸rych mowa w Rozdziale I 搂 4 Programu), kt贸rych realizacja odbywa si臋 w oparciu o 艣rodki inne ni偶 wynikaj膮ce z Programu,
d) konsultowanie listy zagadnie艅 priorytetowych, o kt贸rych mowa w Rozdziale I, na kolejny rok bud偶etowy.
3. Konsultowanie projekt贸w akt贸w normatywnych w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci organizacji odbywa si臋 poprzez:
a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na kt贸rych dyskutowane b臋d膮 projekty uchwa艂 odnosz膮cych si臋 do zagadnie艅 zwi膮zanych z profilem dzia艂alno艣ci tych organizacji,
b) udost臋pnienie projekt贸w uchwa艂 na stronie internetowej Powiatu ,
4. Tworzenie wsp贸lnych zespo艂贸w zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, kt贸re nast膮pi膰 mo偶e w sytuacji zaistnia艂ej potrzeby z inicjatywy organ贸w Powiatu lub organizacji, w celu:
a) przygotowania projekt贸w uchwa艂 Rady Powiatu w sprawach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego,
b) przygotowania opinii w sprawach zwi膮zanych z Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
5. Inne formy wsparcia mog膮 obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci:
a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotka艅 otwartych przez organizacje, kt贸rych tematyka wi膮偶e si臋 z Programem, np. poprzez nieodp艂atne udost臋pnienia lokalu, 艣rodk贸w technicznych, itp.,
b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 publicznych z innych 藕r贸de艂 ni偶 dotacja Powiatu,
c) organizacj臋 przez Powiat lub wsp贸艂udzia艂 organu Powiatu w organizacji szkole艅, konferencji, forum wymiany do艣wiadcze艅, w celu podniesienia sprawno艣ci funkcjonowania organizacji,
d) nieodp艂atne udost臋pnienie materia艂贸w zwi膮zanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zada艅 publicznych, kt贸rych realizacja odbywa si臋 w drodze konkursu ofert,
e) promocj臋 dzia艂alno艣ci organizacji uczestnicz膮cych w realizacji Programu na stronach internetowych Powiatu, poprzez utworzenie „bazy dobrych praktyk”.

Rozdzia艂 III. Zasady wsp贸艂pracy

搂 6.

Zlecanie realizacji zada艅 Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejno艣ci te zadania, kt贸re Zarz膮d Powiatu okre艣la jako zagadnienia priorytetowe i odbywa si臋 po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, 偶e przepisy odr臋bne przewiduj膮 inny tryb zlecenia lub dane zadanie mo偶na zrealizowa膰 efektywniej w inny spos贸b okre艣lony w przepisach odr臋bnych (w szczeg贸lno艣ci na zasadach i w trybie okre艣lonym w przepisach o zam贸wieniach publicznych, z zachowaniem por贸wnywalno艣ci metod kalkulacji koszt贸w oraz por贸wnywalno艣ci opodatkowania).

搂 7.

Otwarte konkursy ofert s膮 og艂aszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje w艂a艣ciwego organu Powiatu .

搂 8.

Zobowi膮zuje si臋 Zarz膮d Powiatu do okre艣lenia projektu zada艅 priorytetowych na rok 2005 w terminie do 15 listopada 2004 roku i podanie do wiadomo艣ci organizacji pozarz膮dowych poprzez publikacj臋 w dzienniku o zasi臋gu lokalnym oraz na stronie internetowej Powiatu.

搂 9.

Wsp贸艂praca Powiatu z organizacjami opiera si臋 na zasadach:
1. pomocniczo艣ci,
2. suwerenno艣ci stron,
3. partnerstwa,
4. efektywno艣ci,
5. uczciwej konkurencji,
6. jawno艣ci.
搂 10.

Wykaz zagadnie艅 priorytetowych w roku 2004 nie stanowi jedynego kryterium podj臋cia wsp贸艂pracy. Do pozosta艂ych kryteri贸w nale偶膮: wiarygodno艣膰 organizacji, wykazana efektywno艣膰 i skuteczno艣膰 w realizacji za艂o偶onych cel贸w, nowatorstwo metod dzia艂ania oraz posiadane zasoby.

搂 11.

Organizacje z w艂asnej inicjatywy mog膮 z艂o偶y膰 ofert臋 realizacji zada艅 publicznych, tak偶e tych, kt贸re s膮 realizowane dotychczas w inny spos贸b, np. przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje si臋 odpowiednio przepisy ustawy.

Rozdzia艂 IV. Postanowienia ko艅cowe

搂 12.

W terminie nie p贸藕niejszym ni偶 do 30 grudnia 2004 roku Rada Powiatu uchwali Program wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi na 2005 rok, bior膮c pod uwag臋 w szczeg贸lno艣ci:
a) formy wsp贸艂pracy, o kt贸rych mowa w Rozdziale II niniejszego Programu,
b) informacj臋 Zarz膮du Powiatu o wsp贸艂pracy z organizacjami,
c) informacj臋 Zarz膮du Powiatu o realizacji zada艅 publicznych obj臋tych Programem, a powierzonych do wykonania w trybie wynikaj膮cym z odr臋bnych przepis贸w.

搂 13.

1. Tryb post臋powania o udzielenie dotacji, spos贸b jej rozliczania oraz spos贸b kontroli wykonania zleconego zadania okre艣la ustawa.
2. Wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na realizacj臋 zada艅 publicznych okre艣la uchwa艂a bud偶etowa Rady Powiatu na 2004 rok.
3. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowi膮zana do zamieszczenia w swoich materia艂ach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Pyrzycki.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-09 12:37:21
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-09 12:37:21
Liczba wy艣wietle艅 : 2713

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.07.2004 11:33poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.07.2004 11:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11842313