logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2010-2014
od 27 pa藕dziernika do 27 grudnia 2011 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 27 pa藕dziernika do 27 grudnia 2011 r.Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 27 pa藕dziernika 2011 r.
2. 31 pa藕dziernika 2011 r.
3. 8 listopada 2011 r.
4. 10 listopada 2011 r.
5. 14 listopada 2011 r.
6. 15 listopada 2011 r.
7. 22 listopada 2011 r.
8. 28 listopada 2011 r.
9. 30 listopada 2011 r.
10. 8 grudnia 2011 r.
11. 12 grudnia 2011 r.
12. 19 grudnia 2011 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu Pyrzyckiego na rok 2012.
- W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2024.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Autopoprawka do projektu uchwa艂y w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012.
- Autopoprawka do projektu uchwa艂y w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2024.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzana dotacja celowa w wysoko艣ci 9 000 z艂, otrzymana z bud偶etu pa艅stwa, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne, dotacje
w wysoko艣ci 10 360 z艂 i 12 000 z艂 z przeznaczeniem na finansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci, dotacja w wysoko艣ci 5 285 z艂 na finansowanie dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Pomocy Spo艂ecznej, dotacja w wysoko艣ci 34 113 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, dotacja celowa w wysoko艣ci 134 893 z艂 przeznaczona na op艂acanie sk艂adek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasi艂ku, dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie zosta艂a zmniejszona o kwot臋 7 500 z艂, dotacje celowe otrzymywane z innych powiat贸w na utrzymanie dzieci przebywaj膮cych
w rodzinach zast臋pczych na terenie naszego powiatu zosta艂y zwi臋kszone
o kwot臋 4 000 z艂 oraz dotacja na funkcjonowanie domu pomocy spo艂ecznej zosta艂a zwi臋kszona o kwot臋 18 958 z艂.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Uchwa艂膮 dokonano przeniesienia 艣rodk贸w z rezerwy bud偶etowej na zap艂at臋 za wymian臋 skorodowanej rury centralnego ogrzewania w Zespole Szk贸艂 Nr 1 i wymian臋 okien w pomieszczeniach internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, na odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w oraz 艣rodki na wyr贸wnanie wzrostu wynagrodze艅 pracownik贸w administracji i obs艂ugi w jednostkach o艣wiatowych.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Do bud偶etu wprowadzono dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 117 035 z艂 na dofinansowanie zakupu windy dla Szpitala Powiatowego, dotacj臋 ceow膮 w wysoko艣ci 165 114 z艂 dla Powiatowego Urz臋du Pracy z przeznaczeniem na sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 艣wiadczenia dla os贸b nieobj臋tych obowi膮zkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz dotacj臋 ceow膮 w wysoko艣ci 48 599 z艂 z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie porozumie艅 z innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami w Starostwie Powiatowym,
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym oraz w niepublicznych jednostkach systemu o艣wiaty.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie cennika us艂ug 艣wiadczonych przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d pozytywnie oceni艂 wprowadzenie cennika, kt贸ry
w przejrzysty spos贸b pokazuje mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug tej jednostki
i zatwierdzi艂 cennik.
- W sprawie wniosku o wsparcie stowarzyszenia "Biesiada". Wnioskuje si臋
o przekazanie 艣rodk贸w finansowych na zakup stroj贸w i instrument贸w muzycznych. Zarz膮d zabezpieczy艂 w bud偶ecie powiatu 艣rodki na dotacje dla stowarzysze艅 realizuj膮cych zadania powiatu. Nie ma mo偶liwo艣ci przekazania
z bud偶etu powiatu 艣rodk贸w na bie偶膮ce wydatki stowarzysze艅. Dlatego Zarz膮d od艂o偶y艂 ten wniosek deklaruj膮c jedynie mo偶liwo艣膰 ewentualnego wsparcia w innej, nie finansowej formie.
- W sprawie wniosku o nieodp艂atne przekazanie drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych. Wniosek z艂o偶y艂 so艂tys D臋bca, a dotyczy艂 on trzech uschni臋tych drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych nr 1565Z Batowo-Sitno i nr 1557Z Derczewo-Lipiany. Uzyskane drewno zostanie przeznaczone na opa艂 do kominka w 艣wietlicy so艂eckiej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia za III kwarta艂 2011 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zarz膮d zatwierdzi艂 wynagrodzenie za III kwarta艂 2011 r. dla obu dyrektor贸w
w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo艣ci Stare Chrapowo i Linie. Na tym terenie nie przewiduje si臋 zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 plan zagospodarowania.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przesuniecie w planie wydatk贸w Domu Dziecka w Czernicach kwoty 20 000 z艂, zaoszcz臋dzonej w paragrafie 4010 na wydatkach na wynagrodzenia, do paragrafu 4210 z przeznaczeniem na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia, g艂贸wnie oleju opa艂owego i nap臋dowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na likwidacj臋 samochodu osobowego Opel Astra, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Samoch贸d ten nie spe艂nia wymog贸w stawianych pojazdom dopuszczonym do ruchu drogowego, a koszty naprawy przewy偶szaj膮 warto艣膰 samochodu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o powo艂anie powiatowego organizatora rozwoju edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z O艣rodkiem Rozwoju Edukacji
w Warszawie przygotowuje pilota偶owy program nowoczesnego wspomagania szk贸艂 pod nazw膮 "Bezpo艣rednie wsparcie rozwoju szk贸艂 poprzez wdra偶anie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli". Przez dwa lata program b臋dzie finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Powiatowy organizator rozwoju edukacji b臋dzie odpowiedzialny za przygotowanie powiatu pyrzyckiego do realizacji projektu wdro偶eniowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na powierzenie tej funkcji Teresie Mamos.
- W sprawie umowy organizacji emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Pyrzycki w kwocie 2 000 000 z艂, przed艂o偶onym przez Bank DnB NORD Polska, kt贸ry b臋dzie organizatorem emisji. Zarz膮d podpisa艂 umow臋.
- W sprawie wniosku W贸jt Gminy Warnice o umorzenie op艂at za zaj臋cie pasa drogowego wynikaj膮cych z umieszczenia w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej. Wysoko艣膰 op艂at wynosi mniej ni偶 8 tys. z艂 rocznie. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na umorzenie op艂at.
- W sprawie wniosku Powiatowego Lekarza Weterynarii o przekazanie 2 wolnych pomieszcze艅 znajduj膮cych si臋 w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a na pi臋trze zajmowanym przez inspektorat weterynaryjny. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie pomieszcze艅 w formie darowizny i powi臋kszenie udzia艂u Skarbu Pa艅stwa w nieruchomo艣ci.
- W sprawie wniosku o podanie do wiadomo艣ci publicznej wykazu nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego przeznaczonych do sprzeda偶y. W zwi膮zku z up艂ywem czasu konieczne by艂o wykonanie nowej wyceny nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ulicy M艂odych Technik贸w i ulicy S艂owackiego w Pyrzycach. Po up艂ywie 21 dni b臋dzie mo偶na og艂osi膰 przetarg na sprzeda偶 tych nieruchomo艣ci. Zarz膮d zatwierdzi艂 tre艣膰 og艂oszenia.
- W sprawie wniosku o wydanie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci ulicy Dworcowej w Pyrzycach. Burmistrz Pyrzyc zamierza wystawi膰 do sprzeda偶y odcinek drogi, a 艣ci艣lej cz臋艣膰 chodnika, z przeznaczeniem na budow臋 pawilonu handlowego. Zarz膮d nie wyda艂 opinii.
- W sprawie wniosku dyrektora Szpitala Powiatowego o dofinansowanie zakupu nowego d藕wigu szpitalnego. Zarz膮d nie znalaz艂, na obecn膮 chwil臋, mo偶liwo艣ci zabezpieczenia w bud偶ecie powiatu na rok 2012 艣rodk贸w na dotacj臋 dla Szpitala, ale rozpatrzy ten wniosek powt贸rnie, w trakcie roku 2012.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na otwarcie nowej szko艂y w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na otwarcie w roku szkolnym 2012/2013 liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych.
- W sprawie wniosku dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym jednostki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie na zakup materia艂贸w niewykorzystanej kwoty 5 000 z艂 ze 艣rodk贸w na wynagrodzenia osobowe.
- W sprawie wniosku o ustalenie terminu przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.
W wyniku przetargu ustalono nabywc臋 nieruchomo艣ci oznaczonej, jako dzia艂ka
nr 15/18 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. W zwi膮zku z przed艂u偶aj膮c膮 si臋 procedur膮 uzyskania przez nabywc臋 kredytu bankowego Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enie terminu do dnia 15 stycznia 2012 r.

IV. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z dzia艂alno艣ci za III kwarta艂 2011 r.
- Sprawozdanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach z dzia艂alno艣ci za III kwarta艂 2011 r.
- Informacja o wysoko艣ci dotacji udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace przy zabytkach wpisanych do rejestry zabytk贸w.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
W okresie od 2 sierpnia do 27 pa藕dziernika 2011 r. wydano 27 skierowa艅.
- Informacja o wynikach kontroli zbi贸rki publicznej "Dla Ali".
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym.
- Sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu za bie偶膮c膮 kadencj臋.
- Stan s艂u偶by zdrowia i opieki spo艂ecznej w powiecie pyrzyckim.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
27 pa藕dziernika
- Posiedzenia Naczelnej Rady zatrudnienia w Warszawie.
28 pa藕dziernika
- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pyrzycach.
3 listopada
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
5 listopada
- Rajd turystyczny z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci w Gimnazjum
w Pyrzycach.
- Turniej pi艂ki no偶nej w Kozielicach.
- Festiwal pie艣ni patriotycznej i harcerskiej w Lipianach.
7 listopada
- Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
- Posiedzenie Konwentu Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku.
- Koncert muzyki polskiej zorganizowany przez Szko艂臋 Muzyczn膮 w Pyrzycach.
8 listopada
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
9 listopada
- uroczysta sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
10 listopada
- Spotkanie z rolnikami w Letninie w sprawie inwestycji melioracyjnych na gruntach Letnina, Obromina, Pstrowic i Brzeska i stanu dr贸g.
11 listopada
- Powiatowe obchody Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
- Spektakl "Zapytaj o Polsk臋" w Pyrzyckim Domu Kultury.
14 listopada
- Konferencja "Efektywne zarz膮dzanie procesami energetycznymi" w Urz臋dzie Marsza艂kowski w Szczecinie.
- Wieczornica "Ocali膰 od zapomnienia" w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury
w Lipianach.
16 listopada
- Spotkanie w sprawie oznakowania drogi gminnej-by艂ej drogi Nr 3, w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach
- Wyk艂ad w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. "B膮d藕 m膮drym konsumentem" w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
19 listopada
- Uroczysto艣膰 10-lecia istnienia zespo艂u 艣piewaczego "Swojaki" dzia艂aj膮cego przy Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
- Uroczysto艣膰 5-lecia istnienia zespo艂u 艣piewaczego "Wrzos" w Krzemlinie.
21 listopada
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Starostwie Powiatowym
w Pyrzycach.
22 listopada
- VIII Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Starostwie Powiatowym
w Pyrzycach.
24-25 listopada
- Konferencja o艣wiatowa "Jako艣膰 o艣wiaty jako efekt zarz膮dzania strategicznego"
w Warszawie.
25 listopada
- Koncert jesienny w Pyrzyckim Domu Kultury.
26 listopada
- Konferencja jubileuszowa Zrzeszenia LZS na Pomorzu Zachodnim w Kluczewie.
29 listopada
- Rada Powiatowa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Urz臋dzie Miejskim
w Pyrzycach.
3 grudnia
- Rajd "Zabawa ze 艣w. Miko艂ajem" w Szkole Podstawowej w 呕abowie.
8 grudnia
- Spotkanie konsultacyjne z przewodnicz膮cym Rady Powiatu.
9 grudnia
- Rozstrzygni臋cie konkursu "Przyjazny osobie niepe艂nosprawnej".
- Gminna inauguracja roku kulturalnego w Kozielicach.
12 grudnia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
w 艢widwinie.
13 grudnia
- Uroczyste obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
14 grudnia
- Spotkanie z pracodawcami w celu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
15 grudnia
- Podsumowanie funkcjonowania systemu zarzadzania jako艣ci膮 ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym.
- Posiedzenie zarz膮du Oddzia艂u Powiatowego Zwi膮zku OSP w Pyrzycach.
- Kolacja wigilijna w Domu Dziecka w Czernicach.
16 grudnia
- Nadzwyczajne zebranie cz艂onk贸w Klubu Oficer贸w Rezerwy w Pyrzycach.
- Spotkanie op艂atkowe Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w i Rencist贸w w Pyrzycach.
- V Powiatowy Sejmik LZS w Kozielicach.
17 grudnia
- Przekazanie pojazd贸w ratowniczo-ga艣niczych jednostkom OSP w Przelewicach.
- Spotkanie op艂atkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
18 grudnia
- Kolacja wigilijna w Klubie Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach.
20 grudnia
- Posiedzenie Komisji Spraw Spo艂ecznych.
- Konferencja inauguracyjna pn. "Lokalna Grupa Rybacka szans膮 na rozw贸j"
w Barzkowicach.
21 grudnia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku przy ulicy M艂odych Technik贸w 5a w Pyrzycach.
- Spotkanie op艂atkowe w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Kolacja wigilijna w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Koncert 艣wi膮teczny w Szko艂y Muzycznej w Pyrzycach.
22 grudnia
- Podsumowanie konkursu na najciekawsz膮 szopk臋 Bo偶onarodzeniow膮 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Spotkanie 艣wi膮teczne z dyrekcj膮 powiatowej administracji zespolonej.
23 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe u Burmistrza Pyrzyc.
27 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Posiedzenie Komisji 艢rodowiska.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-03-02 13:42:06
Data ostatniej modyfikacji : 2012-03-02 13:42:06
Liczba wy艣wietle艅 : 1813licznik odwiedzin: 11845979