logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst膮pienia od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej


UCHWA艁A NR XV/83/12
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 22 lutego 2012 r.


w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst膮pienia
od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej


Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) w zwi膮zku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Okre艣la si臋 szczeg贸艂owe warunki umorzenia w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, 艂膮cznie
z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst膮pienia od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej spokrewnionej, w rodzinie zast臋pczej zawodowej, rodzinie zast臋pczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej, regionalnej plac贸wce opieku艅czo-terapeutycznej i interwencyjnym o艣rodku preadopcyjnym.

搂 2. 1. W post臋powaniach, o kt贸rych mowa w art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zast臋pczej o odst膮pienie od odp艂atno艣ci, umorzenie w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, odroczenie terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enie na raty op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej spokrewnionej, w rodzinie zast臋pczej zawodowej, rodzinie zast臋pczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej, regionalnej plac贸wce opieku艅czo - terapeutycznej i interwencyjnym o艣rodku preadopcyjnym, stosuje si臋 poni偶sze zasady og贸lne:
1) zasad臋 wspierania os贸b i rodzin w przezwyci臋偶aniu sytuacji i okoliczno艣ci, kt贸re spowodowa艂y umieszczenie dziecka w pieczy zast臋pczej,
2) zasad臋 wspierania procesu usamodzielnienia, os贸b zobowi膮zanych do odp艂atno艣ci wraz
z rodzicami, kt贸re osi膮gn臋艂y pe艂noletnio艣膰 przebywaj膮c w pieczy zast臋pczej a odp艂atno艣膰 dotyczy ich pobytu,
3) zasad臋 uwzgl臋dniania sytuacji maj膮tkowej, rodzinnej i zdrowotnej os贸b zobowi膮zanych do wnoszenia odp艂atno艣ci oraz ich mo偶liwo艣ci, zasob贸w i uprawnie艅,
4) zasad臋 unikania zagro偶e艅 egzystencji os贸b zobowi膮zanych do odp艂atno艣ci i os贸b na ich ca艂kowitym, b膮d藕 cz臋艣ciowym utrzymaniu.
2. Powy偶sze zasady stosowane s膮 wraz z ocen膮 sytuacji, o kt贸rych mowa w 搂 4, 搂 5 ,搂 6 i 搂 7
niniejszej uchwa艂y.

搂 3. U偶yte w uchwale okre艣lenia oznaczaj膮:
1) doch贸d - rozumie si臋 przez to doch贸d w rozumieniu przepis贸w ustawy
o pomocy spo艂ecznej,
2) dziecko - dziecko przebywaj膮ce w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zast臋pczej,
3) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe w rozumieniu przepis贸w ustawy o pomocy spo艂ecznej,
4) op艂ata - oznacza op艂at臋 ponoszon膮 przez rodzic贸w za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zast臋pczej;
5) rodzic贸w - oznacza rodzic贸w dziecka przebywaj膮cego w rodzinie zast臋pczej lub plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej, lub rodzic贸w osoby pe艂noletniej, w tym r贸wnie偶 pozbawionych w艂adzy rodzicielskiej, lub kt贸rych w艂adza rodzicielska zosta艂a zawieszona lub ograniczona,
6) osoba zobowi膮zana - oznacza osob臋 o kt贸rej mowa w art. 193 ust. 1, 3 i 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej;
7) PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.
搂 4. 1. Odst膮pienie od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej nast臋puje
z urz臋du lub na wniosek osoby zobowi膮zanej, na okres okre艣lony w decyzji administracyjnej, nie d艂u偶ej jednak ni偶 na okres 12 miesi臋cy.
2. Odst膮pienie mo偶e nast膮pi膰 w sytuacjach, gdy doch贸d os贸b lub doch贸d na osob臋
w rodzinie, os贸b zobowi膮zanych do ponoszenia op艂at nie przekracza 250% kryterium dochodowego okre艣lonego przepisami ustawy o pomocy spo艂ecznej.
3. Odst膮pienie od ustalenia op艂aty mo偶e nast膮pi膰 r贸wnie偶, gdy zachodzi jedna z poni偶szych przes艂anek:
1) orzeczona jest niepe艂nosprawno艣膰 osoby zobowi膮zanej w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2) utrzymywanie si臋 osoby zobowi膮zanej wy艂膮cznie ze 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej,
3) pobyt osoby zobowi膮zanej w plac贸wce pomocy spo艂ecznej, areszcie 艣ledczym, zak艂adzie karnym,
4) niepe艂noletno艣膰 rodzica,
5) bezdomno艣膰 osoby zobowi膮zanej,
6) ubezw艂asnowolnienie osoby zobowi膮zanej,
7) nieznane miejsce pobytu osoby zobowi膮zanej.

搂 5. Umorzenie w ca艂o艣ci nale偶no艣ci z tytu艂u op艂aty za pobyt w pieczy zast臋pczej, wraz
z odsetkami, mo偶e nast膮pi膰 z urz臋du lub na wniosek os贸b zobowi膮zanych w nast臋puj膮cych sytuacjach:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 偶e w post臋powaniu egzekucyjnym nie uzyska si臋 kwoty wy偶szej od koszt贸w dochodzenia i egzekucji tej nale偶no艣ci, post臋powanie egzekucyjne okaza艂o si臋 nieskuteczne lub egzekucja zosta艂a umorzona,
2) pobyt w pieczy zast臋pczej zosta艂 zako艅czony w wyniku odzyskania przez osoby zobowi膮zane mo偶liwo艣ci zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowi膮zania mog艂oby prowadzi膰 do ponownej utraty mo偶liwo艣ci sprawowania opieki
i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zast臋pczej,
3) osob膮 zobowi膮zan膮 do zap艂aty nale偶no艣ci jest osoba, kt贸ra osi膮gn臋艂a pe艂noletnio艣膰 przebywaj膮c w pieczy zast臋pczej, odp艂atno艣膰 dotyczy jej pobytu i spe艂nia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o kt贸rej mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,
4) po ustaleniu osobie zobowi膮zanej odp艂atno艣ci, osoba b臋dzie spe艂nia膰 warunki, o kt贸rych mowa w 搂 4 ust 3.

搂 6. 1. Umorzenie w cz臋艣ci nale偶no艣ci z tytu艂u op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej wraz
z odsetkami mo偶e nast膮pi膰 z urz臋du lub na wniosek os贸b zobowi膮zanych w nast臋puj膮cych sytuacjach:
1) doch贸d os贸b lub doch贸d na osob臋 w rodzinie, os贸b zobowi膮zanych do ponoszenia op艂at wynosi nie wi臋cej ni偶 250% kwoty kryterium dochodowego okre艣lonego przepisami ustawy
o pomocy spo艂ecznej,
2) osoby zobowi膮zane realizuj膮 ustalenia kontraktu socjalnego, o kt贸rym mowa w ustawie
o pomocy spo艂ecznej lub planu pracy z rodzin膮, o kt贸rym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,
3) osoby zobowi膮zane wychowuj膮 inne dzieci pozostaj膮ce pod ich opiek膮,
4) osoby zobowi膮zane ponosz膮 odp艂atno艣膰 za pobyt innych cz艂onk贸w rodziny w jednostkach pomocy spo艂ecznej, innych instytucjach zapewniaj膮cych ca艂odobow膮 opiek臋, leczenie, rehabilitacj臋 lub przebywaj膮cej w pieczy zast臋pczej,
5) wyst臋puje inna uzasadniona okoliczno艣膰, w szczeg贸lno艣ci d艂ugotrwa艂a choroba, bezdomno艣膰, niepe艂nosprawno艣膰, znaczne straty materialne powsta艂e w wyniku kl臋ski 偶ywio艂owej lub innych zdarze艅 losowych.

2. W przypadku, gdy kryterium osoby zobowi膮zanej przekracza 250 % kwoty kryterium dochodowego okre艣lonego przepisami o pomocy spo艂ecznej stosuje si臋 kryteria ponoszenia odp艂atno艣ci wskazane w poni偶szej tabeli:


% przekroczenia kryterium dochodowego okre艣lonego
w ustawie o pomocy spo艂ecznej 1 dziecko przebywaj膮ce
w pieczy zast臋pczej - kwota odp艂atno艣ci 2 i wi臋cej dzieci przebywaj膮cych w pieczy zast臋pczej - kwota odp艂atno艣ci na ka偶de dziecko
251% - 300% 100 z艂 50 z艂
301% - 350% 150 z艂 75 z艂
351% - 400% 200 z艂 100 z艂
401% - 450% 250 z艂 125 z艂
451% - 500% 300 z艂 150 z艂
501% - 550% 350 z艂 175 z艂
551% - 600% 400 z艂 200 z艂
601% - 650% 450 z艂 225 z艂
651% - 700 % 500 z艂 250 z艂
powy偶ej 700% ca艂o艣膰 op艂aty 50% op艂aty

3. Umorzenie cz臋艣ci nale偶no艣ci mo偶e dotyczy膰 zar贸wno ca艂ego okresu pobytu
w pieczy zast臋pczej je偶eli zosta艂 zako艅czony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zast臋pczej.
4. Przy ustaleniu wysoko艣ci cz臋艣ci nale偶no艣ci podlegaj膮cej umorzeniu uwzgl臋dnia si臋 aktualn膮 sytuacj臋 dochodow膮 os贸b zobowi膮zanych oraz ich zasoby mo偶liwo艣ci
i uprawnienia.
搂 7. Roz艂o偶enie na raty lub odroczenie terminu p艂atno艣ci nale偶no艣ci z tytu艂u op艂aty za pobyt
w pieczy zast臋pczej mo偶e nast膮pi膰 na wniosek os贸b zobowi膮zanych do ponoszenia op艂at
w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zap艂at臋 nale偶no艣ci w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, oraz zachodzi co najmniej jedna z poni偶szych okoliczno艣ci:
1) osoby zobowi膮zane do ponoszenia op艂at wsp贸艂pracuj膮 z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,
2) osoby zobowi膮zane realizuj膮 na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o kt贸rym mowa w ustawie o pomocy spo艂ecznej lub planu pracy z rodzin膮, o kt贸rym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej,
3) osoby zobowi膮zane ponosz膮 odp艂atno艣膰 za pobyt innych cz艂onk贸w rodziny w jednostkach pomocy spo艂ecznej, innych instytucjach zapewniaj膮cych ca艂odobow膮 opiek臋, leczenie, rehabilitacj臋 lub w pieczy zast臋pczej,
4) wyst臋puje inna uzasadniona okoliczno艣膰, w szczeg贸lno艣ci d艂ugotrwa艂a choroba, bezdomno艣膰, niepe艂nosprawno艣膰, znaczne straty materialne powsta艂e w wyniku kl臋ski 偶ywio艂owej lub innych zdarze艅 losowych.

搂 8. Odst膮pienie od ustalenia op艂aty, umorzenie w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci 艂膮cznie z odsetkami, odroczenie terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enie na raty nale偶no艣ci nast臋puje w drodze decyzji administracyjnej.

搂 9. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 10. Traci moc Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a nauk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletno艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej.

搂11. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-28 10:37:42
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-28 10:45:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1929

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  28.02.2012 09:40poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.02.2012 09:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639691