logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Numer og艂oszenia: 374016 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
Adres strony internetowej, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 2. Szczeg贸艂owe warunki realizacji zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa nast臋puj膮cych tablic rejestracyjnych: 1) tablice zwyczajne samochodowe - 5.000 szt., 2) tablice zwyczajne motocyklowo-ci膮gnikowe - 500 szt., 3) tablice zwyczajne motorowerowe - 350 szt, 4) wt贸rnik tablic - 300 szt., 5) tablice indywidualne - 10 szt. Na tablicy zwyczajnej wyt艂oczony jest numer rejestracyjny barwy czarnej na bia艂ym tle, sk艂adaj膮cy si臋 z wyr贸偶nika wojew贸dztwa Z, wyr贸偶nika powiatu PY i wyr贸偶nika cyfrowego pojazdu. Na tablicy indywidualnej wyt艂oczony jest numer rejestracyjny barwy czarnej na bia艂ym tle, sk艂adaj膮cy si臋 z wyr贸偶nika wojew贸dztwa i literowego indywidualnego wyr贸偶nika pojazdu. W skrajnej lewej cz臋艣ci tablicy umieszcza si臋 dodatkowo, na niebieskim tle, symbol Unii Europejskiej sk艂adaj膮cy si臋 z 12 pi臋cioramiennych gwiazdek barwy 偶贸艂tej, u艂o偶onych na obwodzie okr臋gu oraz znak z literami PL barwy bia艂ej. Przedmiot zam贸wienia winien by膰 wykonany zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.11.2002 w sprawie warunk贸w produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znak贸w legalizacyjnych (Dz. U. Nr 193 , poz. 1618) oraz zgodnie z 搂 16 - 27 rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazd贸w (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z p贸藕n. zm.)..
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zgodnie z SIWZ i ustaw膮 Prawo zam贸wie艅 publicznych
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 44.31.64.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wnoszenia wadium przez wykonawc贸w
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
1. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przez up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 2. Zezwolenie na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym zam贸wieniem, 3. Certyfikat zgodno艣ci tablic rejestracyjnych z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury wydany przez Instytut Techniki Samochodowej
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia - wykaz dostaw wskazanych w rozdziale VI pkt 5 SIWZ z艂o偶ony na formularzu zgodnym z za艂膮cznikiem nr 3 do SIWZ
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia - wykaz dostaw wskazanych w rozdziale VI pkt 5 SIWZ z艂o偶ony na formularzu zgodnym z za艂膮cznikiem nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ - spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zgodnie z SIWZ - spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋
wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, dostaw lub us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e te dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ膭CYCH, 呕E OFEROWANE DOSTAWY , US艁UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ膭 OKRE艢LONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, 偶e oferowane dostawy, us艂ugi lub roboty budowlane odpowiadaj膮 okre艣lonym wymaganiom nale偶y przed艂o偶y膰:
inne dokumenty
Certyfikat zgodno艣ci tablic rejestracyjnych pojazd贸w z Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazd贸w (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z p贸藕n. zm.) wystawiony przez Instytut Transportu Samochodowego
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 istotnych postanowie艅 umowy w sytuacji, gdy: 1) zmiana jest dla niego korzystna, 2) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, 3) w przypadku wyst膮pienia sytuacji od stron niezale偶nej, niemo偶liwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)聽Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Powiat Pyrzycki Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, www.pyrzyce.pl,.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce w , pok贸j nr 106 - sekretariat - I pi臋tro.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF956.8 KB POBIERZSIWZ2011-11-10 14:14:35629
.DOC30.5 KB POBIERZza艂. nr 12011-11-10 14:14:45584
.DOC27 KB POBIERZza艂. nr 22011-11-10 14:14:51562
.DOC27.5 KB POBIERZza艂. nr 32011-11-10 14:14:59561
.DOC37.5 KB POBIERZza艂. nr 42011-11-10 14:15:07569
?856.8 KB POBIERZzawiadomienie o wyborze oferty2011-11-22 21:05:22563

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-11-10 14:13:50
Data ostatniej modyfikacji : 2011-11-10 14:16:05
Liczba wy艣wietle艅 : 2278

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.11.2011 13:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797746