logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Drugi przetarg nieograniczony

Remont dachu w budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach.

Zmiana terminu sk艂adania ofert

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸藕n. zm.) zmienia si臋 tre艣膰 Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w nast臋puj膮cy spos贸b:
1) W rozdziale XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT dodaje si臋 punkt 15 w brzmieniu "15. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 wyliczenie koszt贸w wg przedmiaru rob贸t",
2) W rozdziale XVIII. MIEJSCE, TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT dat臋 6 pa藕dziernika 2011 r. zmienia si臋 na 10 pa藕dziernika 2011 r.
Zmieniony przedmiar rob贸t stanowi za艂膮cznik do og艂oszenia.


Remont dachu w budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach
Numer og艂oszenia: 297560 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
Adres strony internetowej, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w: www.pyrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Remont dachu w budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest remont dachu budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach zgodnie z przemiarem rob贸t i Szczeg贸艂owymi Specyfikacjami Wykonania i Obioru Rob贸t za艂膮czonymi do Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia, kt贸ra umnieszczona jest na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pyrzycach: www.pyrzyce.pl.

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
1. Zamawiaj膮cy dopuszcza udzielenia zam贸wie艅 dodatkowych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych. 2. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikaj膮ce z dokumentacji projektowej, kt贸rych potwierdzona przez Zamawiaj膮cego konieczno艣膰 wyst膮pi w toku realizacji przedmiotu umowy, a kt贸rych zakres nie przekroczy 50 % warto艣ci uprzedniego zam贸wienia, Wykonawca obowi膮zany jest wykona膰 na dodatkowe zam贸wienie Zamawiaj膮cego udzielone z wolnej r臋ki, przy zachowaniu tych samych norm, parametr贸w i standard贸w. 3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie rob贸t nieprzewidzianych, odr臋bnie zleconych, niewynikaj膮cych z Dokumentacji Projektowej, ustalone b臋dzie kosztorysami dodatkowymi, sporz膮dzonymi w oparciu o Przedmiar rob贸t, przy przyj臋ciu element贸w kosztorysowania, cen materia艂贸w i pracy sprz臋tu zastosowanych przy sporz膮dzaniu kosztorysu ofertowego. Odno艣nie materia艂贸w i sprz臋tu, kt贸ry nie wyst膮pi艂 w kosztorysach ofertowych zastosowane b臋d膮 ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wy偶sze ni偶 艣rednie publikowane przez SEKOCENBUD

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.11.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru (Ewidencja dzia艂alno艣ci Gospodarczej, KRS), je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie oraz wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia dzia艂alno艣ci, je偶eli jest ona prowadzona przez okres kr贸tszy ni偶 5 lat) rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie

III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie oraz wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia dzia艂alno艣ci, je偶eli jest ona prowadzona przez okres kr贸tszy ni偶 5 lat) rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
wykaz rob贸t budowlanych w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e roboty zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy do oferty sk艂adaj膮 referencje lub inne dokumenty (np. protoko艂y odbioru rob贸t) od poprzednich kontrahent贸w zam贸wie艅 publicznych, potwierdzaj膮ce, 偶e roboty budowlane zosta艂y wykonane z nale偶yt膮 staranno艣ci膮

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 istotnych postanowie艅 umowy w sytuacji, gdy: a) zmiana jest dla niego korzystna, b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, c) w przypadku wyst膮pienia sytuacji od stron niezale偶nej, niemo偶liwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce pok. 121.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 06.10.2011 godzina 09:00, miejsce: 06.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce pok. 106 sekretariat Starostwa (I pi臋tro).

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC273.5 KB POBIERZSIWZ2011-09-20 15:13:56683
.ZIP32.5 KB POBIERZza艂膮czniki2011-09-20 15:14:41604
.ZIP545 KB POBIERZSpecyfikacje techniczne wykonania rob贸t2011-09-20 15:16:48629
?80.7 KB POBIERZPrzedmiar rob贸t2011-10-05 18:23:37694
.DOC22 KB POBIERZinformacja2011-10-06 11:04:03517
.PDF854.2 KB POBIERZzawiadomienie o wyborze oferty2011-10-13 14:54:21506

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-20 15:13:04
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-05 18:24:30
Liczba wy艣wietle艅 : 2231

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  20.09.2011 14:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797744