logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr XI/63/11 z dnia 28 wrze艣nia 2011 roku

w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwa艂a Nr XI/63/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 wrze艣nia 2011 roku

w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z p贸藕n. zm.) oraz art.2 pkt 2, art.9 pkt 3, art. 14, art.25, ust. 1 i art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz.1300 z p贸藕n. zm.), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.

1. Powiat Pyrzycki wyemituje 200 sztuk (s艂ownie ilo艣膰: dwie艣cie) obligacji o warto艣ci nominalnej 10.000 z艂 ka偶da, (s艂ownie z艂otych: dziesi臋膰 tysi臋cy), przy czym maksymalna warto艣膰 nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 2.000.000 z艂 (s艂ownie z艂otych: dwa miliony).
2. Emisja obligacji nast膮pi poprzez propozycj臋 nabycia skierowan膮 do indywidualnych adresat贸w, w liczbie mniejszej ni偶 100 os贸b.
3. Obligacje b臋d膮 obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie b臋d膮 posiada艂y formy dokumentu.
5. Obligacje nie b臋d膮 zabezpieczone.

搂 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie 艣rodk贸w pieni臋偶nych na pokrycie deficytu bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz rozchod贸w zwi膮zanych ze sp艂at膮 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji obligacji i zaci膮gni臋tego kredytu.

搂3.

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych okre艣la si臋 na lata 2011-2023.
2. Obligacje zostan膮 wyemitowane w seriach w roku 2011, nie p贸藕niej ni偶 30.12.2011 r. wed艂ug poni偶szego harmonogramu:
1) seria A11 o warto艣ci 250.000 z艂,
2) seria B11 o warto艣ci 250.000 z艂,
3) seria C11 o warto艣ci 250.000 z艂,
4) seria D11 o warto艣ci 250.000 z艂,
5) seria E11 o warto艣ci 250.000 z艂,
6) seria F11 o warto艣ci 250.000 z艂,
7) seria G11 o warto艣ci 250.000 z艂,
8) seria H11 o warto艣ci 250.000 z艂.
3. Cena emisyjna obligacji b臋dzie r贸wna warto艣ci nominalnej obligacji.
4. Wydatki zwi膮zane z przeprowadzeniem emisji zostan膮 pokryte z dochod贸w w艂asnych Powiatu Pyrzyckiego.
搂 4.

1. Wydatki zwi膮zane z wykupem obligacji i wyp艂at膮 oprocentowania zostan膮 pokryte z dochod贸w w艂asnych Powiatu Pyrzyckiego uzyskanych w latach 2011-2023.
2. Wykup obligacji nast膮pi zgodnie z poni偶szym harmonogramem:
1) dla obligacji serii A11 - po up艂ywie 5 lat od daty emisji,
2) dla obligacji serii B11 - po up艂ywie 6 lat od daty emisji,
3) dla obligacji serii C11 - po up艂ywie 7 lat od daty emisji,
4) dla obligacji serii D11 - po up艂ywie 8 lat od daty emisji,
5) dla obligacji serii E11 - po up艂ywie 9 lat od daty emisji,
6) dla obligacji serii F11 - po up艂ywie 10 lat od daty emisji,
7) dla obligacji serii G11 - po up艂ywie 11 lat od daty emisji,
8) dla obligacji serii H11 - po up艂ywie 12 lat od daty emisji.
2. Obligacje zostan膮 wykupione wed艂ug warto艣ci nominalnej.
3. Je偶eli data wykupu obligacji okre艣lonych w ust. 1 przypadnie na sobot臋 lub dzie艅 ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nast膮pi w najbli偶szym dniu roboczym.
4. Dopuszcza si臋 nabycie przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.
搂 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza si臋 od warto艣ci nominalnej i wyp艂aca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji b臋dzie zmienne, r贸wne stawce WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpocz臋ciem ka偶dego kolejnego okresu odsetkowego, powi臋kszonej o mar偶臋 dla inwestor贸w w wysoko艣ci nie wi臋kszej ni偶 1,60 %.
3. Oprocentowanie wyp艂aca si臋 w nast臋pnym dniu po up艂ywie okresu odsetkowego, z tym, 偶e je偶eli termin wyp艂aty oprocentowania przypadnie na sobot臋 lub dzie艅 ustawowo wolny od pracy, wyp艂ata oprocentowania nast膮pi w najbli偶szym dniu roboczym.
4. Obligacje nie b臋d膮 oprocentowane poczynaj膮c od dnia wykupu.
5. Szczeg贸艂y okre艣l膮 warunki emisji danej serii obligacji.

搂 6.

Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, kt贸remu zostan膮 powierzone czynno艣ci zwi膮zane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wyp艂at膮 oprocentowania,
2) dokonywania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3) wype艂nienia 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z obligacji.

搂 7.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 8.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-10-03 13:58:49
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-03 13:58:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1662licznik odwiedzin: 12639887