logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR XI/62/11 z dnia 28 wrze艣nia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na Starost臋 Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. (nr 39/11)

UCHWA艁A NR XI/62/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 wrze艣nia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na Starost臋 Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. (nr 39/11)

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm. z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.: Nr 21, poz. 113) oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 622 z 2011 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂1

Po rozpatrzeniu skargi pana Edwarda Zawadzkiego zamieszka艂ego w Pyrzycach na Starost臋 Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. (nr 39/11) uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 w zakresie rozpatrywania przez Starost臋 Pyrzyckiego skargi na dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz w zakresie braku odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2011 r., z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XI/62/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 wrze艣nia 2011 r.UZASADNIENIE:

Pan Edward Zawadzki z艂o偶y艂 skarg臋 (pismo z dnia 16 sierpnia 2011 r. nr 39/11) na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga dotyczy trzech kwestii. W pierwszej Skar偶膮cy po raz kolejny porusza sprawy z zakresu ochrony 艣rodowiska nie wnosz膮c nowych okoliczno艣ci. W zwi膮zku z tym Przewodnicz膮cy Rady dzia艂aj膮c na podstawie art. 239 搂 1 kpa podtrzyma艂 stanowisko wyra偶one w uchwale Nr VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Druga kwestia zawarta w skardze dotyczy skargi rozpatrywanej przez Starost臋 Pyrzyckiego na dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Pan Edward Zawadzki w pi艣mie tym zarzuci艂 dyrektorowi, i偶 nie powiedzia艂 mu "dzie艅 dobry". Komisja Rewizyjna, kt贸ra bada艂a skarg臋 stwierdzi艂a, i偶 post臋powanie wyja艣niaj膮ce prowadzone przez Starost臋 Pyrzyckiego w sprawie skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, zosta艂o przeprowadzone prawid艂owo i w terminie, zebrano wszystkie dowody w celu ustalenia stanu, jaki mia艂 miejsce. Odpowiedzi na skarg臋 pana Zawadzkiego (pismo z dnia 13 lipca 2011 r. nr 37/11) o sposobie za艂atwienia skargi, Starosta Pyrzycki udzieli艂 pismem z dnia 10 sierpnia 2011 r. Ponadto w odpowiedzi tej zawarto przeprosiny dla Skar偶膮cego.
W sprawie nieotrzymania odpowiedzi na pismo Skar偶膮cego z dnia 12 lipca 2011 r. Komisja Rewizyjna stwierdzi艂a, i偶 odpowiedzi Starosta Pyrzycki udzieli艂 w terminie (pismo z dnia 18 lipca 2011 r.). Pismo nie zosta艂o odebrane w terminie dostarczanym i awizowanym przez Urz膮d Pocztowy. Mimo, i偶 Kpa przewiduje, i偶 pismo nieodebrane uwa偶a si臋 za dostarczone, pismo to zosta艂o wys艂ane ponownie i ponownie nieodebrane przez Skar偶膮cego. W zwi膮zku z powt贸rnym pismem pana Edwarda Zawadzkiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. ponawiaj膮cym pro艣b臋 o dostarczenie informacji, Starosta Pyrzycki pismem z dnia 23 sierpnia 2011 r., poinformowa艂 pana Edwarda Zawadzkiego o mo偶liwo艣ci odbioru odpowiedzi udzielonej i nieodebranej w Starostwie Powiatowym.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-10-03 13:58:08
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-03 13:58:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1756licznik odwiedzin: 12639811