logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Uchwa艂a Nr X/56/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 35a ust. 1, pkt 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych
(j.t. z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2011 r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:

1) Rehabilitacja zawodowa - 60.000 z艂 z przeznaczeniem na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu,

2) Rehabilitacja spo艂eczna - 737.050 z艂 z przeznaczeniem na:
a) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 461.422 z艂
b) projekt "Nowa Szansa" - jako wk艂ad w艂asny z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 56.438 z艂,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 214.190 z艂,
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os贸b niepe艂nosprawnych - 5.000 z艂.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej i Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

搂 4.

Traci moc uchwa艂a Nr VII/44/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-07 11:42:20
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-07 11:42:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1665licznik odwiedzin: 12639844