logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi

Usuwanie pojazd贸w oraz prowadzenie parkingu strze偶onego dla pojazd贸w usuni臋tych na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Usuwanie pojazd贸w oraz prowadzenie parkingu strze偶onego dla pojazd贸w usuni臋tych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
. Adres strony internetowej, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Usuwanie pojazdow oraz prowadzenie parkingu strze偶onego dla pojazd贸w usuni臋tych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga 艣wiadczona ca艂odobowo przez 7 dni w tygodniu polegaj膮ca na holowaniu i parkowaniu pojazd贸w usuni臋tych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Holowanie CPV - 50118110-9 Do holowania pojazd贸w winien by膰 wykorzystywany sprz臋t specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zada艅 typu holownik w liczbie zapewniaj膮cej mo偶liwo艣膰 sprawnego i ci膮g艂ego odholowania pojazdu z ka偶dego miejsca na terenie Powiatu Pyrzyckiego w mo偶liwie najszybszym czasie. Parkowanie CPV - 98351100-9 Parkowanie pojazd贸w winno si臋 odbywa膰 na parkingu strze偶onym, odpowiednio ogrodzonym, o艣wietlonym oraz monitorowanym. Pojazdy uszkodzone winy by膰 zabezpieczone w spos贸b niezagra偶aj膮cy 艣rodowisku, a jednocze艣nie tak, by ich stan nie ulega艂 znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie. Parking winien posiada膰 odpowiednia liczb臋 miejsc, kt贸ra pozwoli na swobodne przechowywanie powierzonej liczby pojazd贸w. UWAGA Za dojazd na miejsce zdarzenia i powr贸t do bazy rozumie si臋 dojazd z bazy oferenta do miejsca wskazanego przez dy偶urnego KPP w Pyrzycach, Stra偶nika Miejskiego, albo osoby dowodz膮cej akcja ratownicz膮..
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 50.11.81.10-9.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 20.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
. Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
. Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o 1. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru (Ewidencja dzia艂alno艣ci Gospodarczej, KRS), je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 2. Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustaw膮 z dnia 06 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym. (tekst jedn. Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 z p贸偶n. zm), Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Wykaz pojazd贸w samochodowych niezb臋dnych do wykonania us艂ugi obj臋tej post臋powaniem wraz z kserokopiami dowod贸w rejestracyjnych ,a w przypadku gdy przedsi臋biorca nie jest w艂a艣cicielem tych pojazd贸w - r贸wnie偶 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w potwierdzaj膮ce prawo do dysponowania nimi. Zgodnie z SIWZ - spe艂nia/nie spe艂nia
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ- spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
. III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
. koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋
. op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia
. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
. aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
. wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
. III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
. nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokument potwierdzaj膮cy prawo Wykonawcy do dysponowania nieruchomo艣ci膮, na kt贸rej zlokalizowany jest parking, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci, pisemne zobowi膮zanie w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci do oddania nieruchomo艣ci do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zam贸wienia
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
. Cena:
. 1. Cena za usuni臋cie i parkowanie roweru lub motoroweru - 5
. 2. Cena za usuni臋cie i parkowanie motocyklu - 10
. 3. Cena za usuni臋cie i parkowanie pojazdu o dop. masie ca艂k. do 3,5 t - 60
. 4. Cena za usuni臋cie i parkowanie poj. o dop. masie ca艂k. pow. 3,5 t do 7,5t - 10
. 5. Cena za usuni臋cie i parkowanie poj. o dop. masie ca艂k. pow. 7,5 t do 16,0 t - 5
. 6. Cena za usuni臋cie i parkowanie pojazdu o dop. masie ca艂k. pow. 16,0 t - 5
. 7. Cena za usuni臋cie i parkowanie pojazdu przewo偶膮cego mat. niebezpieczne - 5
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 istotnych postanowie艅 umowy w sytuacji, gdy: a) zmiana jest dla niego korzystna, b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, c) w przypadku wyst膮pienia sytuacji od stron niezale偶nej, niemo偶liwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: www.pyrzyce.pl.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 04.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, pok贸j nr 106 - Sekretariat Starostwa (I pi臋tro).
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nieTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC151.5 KB POBIERZSIWZ2011-07-26 13:12:33574
.ZIP35.7 KB POBIERZza艂膮czniki2011-07-26 13:12:45547
.PDF309.4 KB POBIERZWynik2011-08-08 09:16:23533

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-26 13:11:55
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-26 13:20:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2312

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  26.07.2011 12:12poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  26.07.2011 12:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11830519