logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 06/2004 z dnia 18 lutego 2004 r.PROTOK脫艁 NR 6/2004
z dnia 18 lutego 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o przedstawienie Informacji o bie偶膮cej sytuacji Szpitala. Ryszard Grzesiak poinformowa艂 o wysoko艣ci kontraktu z NFZ. Jest on korzystny i przy wykonaniu zakontraktowanych us艂ug Szpital mo偶e bilansowa膰 sw贸j bud偶et, a nawet przynosi膰 dochody. Nast臋pnie zaproponowa艂 zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki i przesuni臋cia kadrowe, kt贸re usprawni膮 prac臋 i przynios膮 dodatkowe oszcz臋dno艣ci. Podejmowane s膮 dzia艂ania maj膮ce na celu zatrudnienie pracownik贸w w ramach zast臋pczej s艂u偶by wojskowej. Istniej膮 mo偶liwo艣ci i potrzeba uruchomienia na terenie Szpitala apteki dlatego te偶 zaplanowana jest taka inwestycja. W zwi膮zku z d艂ugotrwa艂膮 procedur膮 uzyskania kredytu bankowego Ryszard Grzesiak zwr贸ci艂 si臋 do Zarz膮du z pro艣b膮 o udzielenie po偶yczki w wysoko艣ci 210 tys. z艂 na p艂ace za grudzie艅 2003 r. i stycze艅 2004 r. Zwrot nast膮pi艂 by natychmiast po potrzymaniu 艣rodk贸w z NFZ. Zarz膮d zobowi膮za艂 Ryszarda Grzesiaka do rozpoznania mo偶liwo艣ci uzyskiwanie 艣rodk贸w z NFZ w dw贸ch ratach, z kt贸rych pierwsza by艂aby wyp艂acana zaliczkowo. Og贸lna sytuacja Szpitala ulega poprawie i wyj艣cie z zapa艣ci jest mo偶liwe w ci膮gu 6 miesi臋cy. Szczeg贸艂owa informacja z dzia艂alno艣ci za miesi膮c stycze艅 zostanie przed艂o偶ona Zarz膮dowi pisemnie.
Zarz膮d zaakceptowa艂 proponowane zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala i wyrazi艂 zgod臋 na proponowane przesuni臋cia kadrowe. Szczeg贸艂owy schemat organizacyjny wraz z cz臋艣ci膮 opisowa zostanie przedstawiony Zarz膮dowi na kolejnym posiedzeniu.
Wicestarosta poinformowa艂 o przebiegu procedury konkursowej na wyb贸r zast臋pcy dyrektora ds. leczniczych. Powinna si臋 ona zako艅czy膰 w ko艅cu marca. Przedstawi艂 przyj臋ty regulamin konkursu i poinformowa艂, 偶e wybierane s膮 dzienniki, w kt贸rych zostanie zamieszczone og艂oszenie o konkursie, tak aby koszty by艂y jak najmniejsze.

Ad. 3.

Informacja o bie偶膮cej sytuacji SP ZOZ w likwidacji w Pyrzycach, ze wzgl臋du na nieobecno艣膰 likwidatora, kt贸ry jest chory, zosta艂a od艂o偶ona do nast臋pnego posiedzenia Zarz膮du.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Regulamin zosta艂 uchwalony przez Rad臋 Spo艂eczn膮. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wykonania uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji SP ZOZ w Pyrzycach, zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/5/03 z dnia 18 sierpnia 2003 r. W zwi膮zku z rezygnacj膮 z艂o偶on膮 przez likwidatora wyst膮pi艂a konieczno艣膰 powo艂ania nowej osoby do pe艂nienia tego zadania. Zaproponowa艂 kandydatur臋 J贸zefa Burcana, kt贸ry wyrazi艂 zgod臋. Zarz膮d poprosi艂 J贸zefa Burcana o przedstawienie swoich do艣wiadcze艅 w tym zakresie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a zawiera zapis o corocznej waloryzacji stawek zgodnie ze wska藕nikiem inflacji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 propozycj臋 aneksu do umowy po偶yczki z dnia 17 grudnia 2003 r. zawartej pomi臋dzy Zarz膮dem a Szpitalem Powiatowym. W opinii Skarbnika nie ma podstaw do wprowadzenia wnioskowanego aneksu. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek o wprowadzenie aneksu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski wynikaj膮ce z kontroli w ZDP. Zarzuty stawiane dyrektorowi podwa偶y艂y zaufanie Zarz膮du do prawid艂owo艣ci kierowania jednostk膮 w zakresie zarz膮dzania mieniem i gospodarki finansowej. Wnioskuje si臋 wypowiedzenie warunk贸w pracy i p艂acy Markowi Kibale z jednoczesnym zaproponowaniem pracy w jednostce na innym stanowisku. W tym celu zostanie przygotowane wyst膮pienie do Rady Gminy Przelewice o wyra偶enie zgody na wypowiedzenie umowy o prac臋 z radnym Markiem Kiba艂膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki tryb post臋powania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 2 przeciw.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Komendy Powiatowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach dotycz膮cy rozliczenia zakupu samochodu ratowniczo-ga艣niczego MAN 14.285. Pomimo 艣rodk贸w obiecanych przez Ministra Rolnictwa Komenda nie otrzyma艂a dofinansowania i obecnie Komendzie grozi odebranie samochodu. W przypadku uzyskania przez Komend臋 po偶yczki jest ona w stanie systematycznie j膮 sp艂aca膰. W wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, Zarz膮d zdecydowa艂, aby wniosek zosta艂 przedstawiony na najbli偶szej sesji Rady Powiatu i uzale偶ni艂 swoj膮 decyzj臋 od opinii radnych.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zawarcia umowy na kompleksow膮 obs艂ug臋 serwisow膮 kserokopiarki zakupionej przez Wydzia艂 GGN. Zakupiona kserokopiarka posiada bardzo du偶e mo偶liwo艣ci przerobowe i mo偶e s艂u偶y膰 do obs艂ugi innych wydzia艂贸w Starostwa. W przypadku jej pe艂nego wykorzystania kompleksowa obs艂uga serwisowa daje du偶e oszcz臋dno艣ci finansowe. Przed podj臋ciem decyzji Zarz膮d zleci艂 oszacowanie miesi臋cznego kosztu eksploatacji i uzupe艂nienie wniosku o korzy艣ci wynikaj膮ce z podpisania umowy.
Nast臋pnie Maciej Jankowski p.o. dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami przedstawi艂 wniosek w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce dotycz膮ce dzia艂ek nr 15 i 18 po艂o偶onych przy ul. M艂odych Technik贸w oraz zgody na dzier偶aw臋 dzia艂ki nr 15. W zwi膮zku z wygaszeniem trwa艂ego zarz膮du nad tymi dzia艂kami i przeznaczeniem ich na sprzeda偶 nale偶y dokona膰 zmian w zapisie studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego. Do czasu uzyskania decyzji mo偶na wydzier偶awi膰 dzia艂k臋 nr 15 w sezonie agrotechnicznym 2003/2004.

Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyst膮pienie do Burmistrz Pyrzyc z wnioskiem o dokonanie zmian w zapisie studium i na dzier偶aw臋 dzia艂ki nr 15 w wyniku g艂osowania: 5g艂os贸w za.
Nast臋pny wniosek Wydzia艂u Architektury i Budownictwa dotyczy艂 uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy:
• nieruchomo艣ci nr 193 w obr. geodez. Turze, gm. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 71 w obr. geodez. Nr 12 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 71 w obr. geodez. Nr 9 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 72 w obr. geodez. Nr 6 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 20/25 w obr. geodez. Nr 6 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 38/1 w obr. geodez. Nr 9 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 99 w obr. geodez. Nr 9 m. Pyrzyce,
• nieruchomo艣ci nr 155 w obr. geodez. Nr 9 m. Pyrzyce.
Zarz膮d uzgodni艂 przedstawione projekty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacje w sprawie:
- kontroli przeprowadzonej przez Komisj臋 Rewizyjn膮 Zarz膮du Powiatu (protok贸艂 kontroli),
- oceny przygotowania rolnictwa na szczeblu powiatu do wej艣cia do UE.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 potrzeby finansowe konieczne do funkcjonowania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wyst膮pienie do Wojewody w tej sprawie.
Halina Korzeniewicz poprosi艂a o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci poprawienia stanu drogi dojazdowej do budynku Starostwa. Obecna 偶u偶lowa nawierzchnia jest bardzo zniszczona. Sekretarz Powiatu obieca艂 zleci膰 wykonanie kosztorysu na po艂o偶enie nawierzchni asfaltowej i projektu technicznego zawieraj膮cego odwodnienie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Miros艂aw Gryczka


Pyrzyce, dnia 18 lutego 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-07-07 09:02:36
Data ostatniej modyfikacji : 2004-07-07 09:02:36
Liczba wy艣wietle艅 : 2981

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2004 12:49poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2004 12:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11807803