logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
Uchwa艂a Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr V/32/11
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXXII/164/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 wrze艣nia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) 搂 6 otrzymuje brzmienie: "W Starostwie obowi膮zuje instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt dla organ贸w powiatu
i starostw powiatowych, wprowadzone odr臋bnymi przepisami.",
2) w 搂 7 w punkcie 2 wykre艣la si臋 s艂owa "Sekretarz i",
3) w 搂 9 wykre艣la si臋 s艂owa "w przypadku jego zatrudnienia,",
4) w 搂 16 po s艂owie upowa偶ni膰 dopisuje si臋 s艂owa "Wicestarost臋, cz艂onka Zarz膮du,",
5) w 搂 19 ust. 3 wykre艣la si臋 s艂owa "oraz Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji",
6) w 搂 19 ust. 4 pkt 7 przecinek zast臋puje si臋 kropk膮 i wykre艣la si臋 s艂owa
"a poprzez Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji nadzoruje dzia艂alno艣膰 zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.",
7) 搂 25 otrzymuje brzmienie:
"搂 25. 1. Etatowy cz艂onek Zarz膮du pe艂ni jednocze艣nie funkcj臋 dyrektora
Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
2. Etatowy cz艂onek Zarz膮du nadzoruje dzia艂alno艣膰 zarz膮du Dr贸g
Powiatowych w Pyrzycach.
3. Etatowy cz艂onek Zarz膮du wykonuje inne zadania i posiada kompetencje
w zakresie wyznaczonym przez Starost臋.",
8) w 搂 32 ust. 1 pkt 2 s艂owo "tajnej" zast臋puje si臋 s艂owem "niejawnej",
9) w 搂 37 wykre艣la si臋 ust 7,
10) w 搂 38 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie "4) prowadzenie obs艂ugi finansowo-ksiegowej przychod贸w i wydatk贸w Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych,",
11) w 搂 46 ust. 2 s艂owa "Kancelari膮 Tajn膮" zast臋puje si臋 s艂owami "Kancelari膮 Informacji Niejawnych",
12) po 搂 47 dodaje si臋 搂 47a i 47b w brzmieniu:
"搂 47a. Administrator Systemu Teleinformatycznego. Do zada艅 Administratora nale偶y:
1) opracowywanie szczeg贸lnych wymaga艅 bezpiecze艅stwa systemu lub sieci teleinformatycznej oraz propozycji ich uaktualnienia;
2) instalacja systemu operacyjnego i przydzia艂 uprawnie艅 u偶ytkownikom;
3) szkolenie u偶ytkownik贸w na temat zasad i procedur bezpiecze艅stwa obowi膮zuj膮cych podczas pracy z systemem;
4) codzienna obs艂uga techniczna systemu;
5) wykonywanie kopii zapasowych danych;
6) sprawdzenie poprawno艣ci dzia艂ania systemu oraz jego zabezpiecze艅;
7) wdra偶anie procedur bezpiecze艅stwa oraz nadz贸r nad funkcjonowaniem systemu;
8) wdra偶anie procedur ochrony antywirusowej;
9) opracowanie plan贸w awaryjnych i planu napraw systemu;
10) informowanie Pe艂nomocnika Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych, przez inspektora bezpiecze艅stwa teleinformatycznego, o stwierdzonych naruszeniach bezpiecze艅stwa systemu oraz wykrytych wirusach;
11) proponowanie zmian maj膮cych na celu zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa systemu lub sieci teleinformatycznej;
12) wykonywanie innych zada艅 zwi膮zanych z funkcjonowaniem system贸w teleinformatycznych.
搂 47b. Inspektor Bezpiecze艅stwa Teleinformatycznego. Do zada艅 Inspektora nale偶y:
1) uczestniczenie w opracowaniu szczeg贸lnych wymaga艅 bezpiecze艅stwa i procedur bezpiecze艅stwa;
2) nadzorowanie i kontrola konfiguracji systemu, przemieszczanie sprz臋tu oraz prowadzenie jego ewidencji;
3) kontrola znajomo艣ci procedur bezpiecze艅stwa przez wszystkich u偶ytkownik贸w systemu lub sieci teleinformatycznej;
4) prowadzenie bie偶膮cej kontroli zabezpiecze艅 oraz zgodno艣膰 funkcjonowania systemu ze szczeg贸lnymi wymaganiami bezpiecze艅stwa;
5) prowadzenie szkole艅 z zakresu bezpiecze艅stwa teleinformatycznego dla pracownik贸w Starostwa;
6) wykonywanie innych zada艅 zwi膮zanych z funkcjonowaniem system贸w teleinformatycznych.",
13) zmienia si臋 tre艣膰 搂 48 w nast臋puj膮cy spos贸b: "搂 48. Kancelaria Informacji Niejawnych. Do zada艅 Kancelarii nale偶y rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom dokument贸w zawieraj膮cych informacje niejawne, oznaczone klauzul膮 zastrze偶one lub poufne.",
14) zmienia si臋 za艂膮cznik Nr 1 i za艂膮cznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w spos贸b wskazany w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKI
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC38 KB POBIERZza艂膮cznik2011-03-02 15:17:37620
.DOC40 KB POBIERZza艂. nr 12011-04-11 08:42:54636

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-02 15:17:26
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-02 15:17:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1951licznik odwiedzin: 12639952