logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2010-2014
UCHWA艁A NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 40/10 z dnia 3 listopada 2010 r., nr 42/10 z dn. 17 listopada 2010 r., nr 43/10 z dnia 12 grudnia 2010 r., nr 2/11 z dnia 9 stycznia 2011 r

UCHWA艁A NR IV/15/2011
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 40/10 z dnia 3 listopada 2010 r., nr 42/10 z dn. 17 listopada 2010 r., nr 43/10 z dnia 12 grudnia 2010 r., nr 2/11 z dnia 9 stycznia 2011 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z p贸藕. zm.: z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz.1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r.: Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w zwi膮zku z art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post臋powania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz. U. Nr 229 poz. 1539 z 2008 r.), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂1

Po rozpatrzeniu skarg pana Edwarda Zawadzkiego zamieszka艂ego w Pyrzycach na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 40/10 z dnia 3 listopada 2010 r., nr 42/10 z dn. 17 listopada 2010 r., nr 43/10 z dnia 12 grudnia 2010 r., nr 2/11 z dnia 9 stycznia 2011 r., uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂2

Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi skar偶膮cego.

搂3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

WOJCIECH KU殴MI艃SKIZa艂膮cznik do Uchwa艂y Nr IV/15/2011
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 stycznia 2011 r.


UZASADNIENIE

Pan Edward Zawadzki skar偶y艂 si臋 na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska. Skargi te najpierw rozpatrywa艂a Komisja Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, nast臋pnie Przewodnicz膮cy Rady zacz膮艂 kierowa膰 te skargi do Komisji Rewizyjnej.
Pan Edward Zawadzki pierwsz膮 skarg臋 na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej z艂o偶y艂 pismem z dnia 30 marca 2009 r., skarga tak jak i nast臋pne tj. z dn.26.06.09, 26.08.09, 14.09.09, 15.10.09, by艂y przekazywane do za艂atwienia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
R贸wnie偶 skarga pana E. Zawadzkiego na Komisj臋 Rewizyjn膮 z dn. 21.12.09 zosta艂a przekazana Wojewodzie Zachodniopomorskiemu do za艂atwienia, jednak Wojewoda Zachodniopomorski tym razem odes艂a艂 skarg臋 pismem z dnia 12.01.2009 r. znak NK.3.AZ.0551/560/09 w cz臋艣ci dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pyrzycach, w tym sposobu traktowania Skar偶膮cego. Wojewoda wyja艣ni艂 w pi艣mie, 偶e nie jest organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia skargi w tej cz臋艣ci. Komisja rewizyjna jest organem wewn臋trznym rady, jest jej podporz膮dkowana i przez ni膮 kontrolowana.
Przewodnicz膮cy Rady Powiatu pismem znak: BR.JK-0551-45-1/2009 z dnia 19 stycznia 2010 r., wezwa艂 Pana Edwarda Zawadzkiego do sprecyzowania skargi w zakresie u偶ytego w niej zwrotu "chamskiego traktowania przez Komisj臋 Rewizyjn膮".
Pan Zawadzki w odpowiedzi przes艂a艂 pismo z dnia 24 stycznia 2010 r., wyszczeg贸lniaj膮c 7 punkt贸w.
17 lutego 2010 r., Uchwa艂膮 Nr XXXVI/200/10 Rada Powiatu powo艂a艂a Komisj臋 Dora藕n膮 do rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego.
Komisja Dora藕na odby艂a swoje posiedzenie w dniu 8 marca 2010 r., pan Zawadzki mimo skutecznego zawiadomienia o posiedzeniu komisji nie stawi艂 si臋, nie z艂o偶y艂 r贸wnie偶 usprawiedliwienia nieobecno艣ci.
Komisja Dora藕na rozpatrzy艂a skarg臋 pana Edwarda Zawadzkiego i przedstawi艂a projekt uchwa艂y Radzie Powiatu. Pan Edward Zawadzki nie stawi艂 si臋 na sesji mimo prawid艂owego i skutecznego zawiadomienia go o terminie sesji. Rada Powiatu przyj臋艂a proponowany projekt uchwa艂y w dniu 24 marca 2010 r., podejmuj膮c Uchwa艂臋 Nr XXXVII/204/10. W uchwale tej rada stwierdza, i偶 zarzuty przedstawione w punktach 1, 2, 4, 5, 6 stanowi膮 subiektywne odczucia skar偶膮cego i nie potwierdzaj膮 nienale偶ytego wykonywania zada艅 przez Komisj臋 Rewizyjn膮 w zakresie rozpatrywania skarg. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 Europejskiej Karty Samorz膮du Terytorialnego z dnia 15 pa藕dziernika 1985 r. (dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607) zgodnie z kt贸rym "status przedstawicieli wybieranych do w艂adz lokalnych powinien zapewnia膰 swobodne wykonywanie ich mandatu". Mandat radnego ma charakter mandatu wolnego. Radny w ramach dzia艂a艅 zgodnych z prawem ponosi jedynie polityczn膮 odpowiedzialno艣膰 przed wyborcami.
Odno艣nie punktu 3, z tre艣ci protoko艂贸w Komisji Rewizyjnej Nr 13/08 z dnia 26 listopada 2008 r. oraz Nr 20/09 z dnia 03 czerwca 2009 r., jednoznacznie wynika, i偶 skar偶膮cy zosta艂 poinformowany o zaprzestaniu mo偶liwo艣ci korzystania z udost臋pnionego numeru telefonu.
Odno艣nie punktu 7, protoko艂y z posiedze艅 Komisji Rewizyjnej jednoznacznie potwierdzaj膮, 偶e projekty uchwa艂 przygotowywane przez Komisj臋 Rewizyjn膮 na obrady Rady Powiatu ka偶dorazowo by艂y podejmowane po dyskusji w g艂osowaniu jawnym.
Skarga pana Edwarda Zawadzkiego na Komisj臋 Rewizyjn膮 zosta艂a przez Rad臋 Powiatu poprzedniej kadencji rozpatrzona. Kodeks Post臋powania Administracyjnego nie przewiduje ponownego rozpatrzenia skargi, je偶eli skar偶膮cy nie wni贸s艂 nowych okoliczno艣ci. Po uchwale Rady Skar偶膮cy ponownie wyst膮pi艂 ze skargami na Komisj臋 Rewizyjn膮 w dniach 10.05.10, 18.05.10, 14.06.10 nie wnosz膮c nowych okoliczno艣ci. Rada Powiatu uchwal膮 Nr XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. rozpatrzy艂a skargi na Komisj臋 Rewizyjn膮, podtrzymuj膮c swoja poprzedni膮 uchwa艂臋.
Skar偶膮cy niezadowolony ze stanowiska Rady wyst膮pi艂 z ponownymi skargami w dniach 29.06.10 i 01.09.10, kt贸re zosta艂y rozpatrzone w dniu 22 wrze艣nia 2010 r. Uchwa艂膮 XLI/231/10.
Analiza protoko艂贸w z posiedze艅 Komisji Rewizyjnej wskazuje, 偶e ostatni pobyt pana Zawadzkiego na Komisji Rewizyjnej odnotowano w dniu 3 czerwca 2009 r.
Pan Zawadzki z艂o偶y艂 nast臋pne skargi nie wnosz膮c nowych okoliczno艣ci w dniach 22.09.10, 05.10.10, 25.10.10. Zosta艂y one rozpatrzone tak jak poprzednio przez Rad臋 Powiatu poprzedniej kadencji Uchwa艂膮 Nr XLII/239/10, podtrzymuj膮c swoje stanowisko wyra偶one w poprzednich uchwa艂ach.
Pan Edward Zawadzki nie uczestniczy艂 od dnia 3 czerwca 2009 r., w 偶adnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pomimo prawid艂owych zawiadomie艅 o posiedzeniach, nie by艂o wi臋c mo偶liwo艣ci, aby Komisja traktowa艂a pana Zawadzkiego w spos贸b wskazany w skargach.
Pan Edward Zawadzki nast臋pne skargi na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej sk艂ada z dnia 3 listopada 2010 r., z dn. 17 listopada 2010 r., z dnia 12 grudnia 2010 r.
Rada Powiatu obecnej kadencji powo艂uje Komisj臋 Dora藕n膮 do zbadania ww. skarg podczas II sesji Rady Powiatu w dn. 8 grudnia 2010 r. Komisja Dora藕na 20 grudnia 2010 r., odby艂a posiedzenie w kt贸rym uczestniczy艂 r贸wnie偶 pan Edward Zawadzki. Jednak偶e Komisja ta nie wypracowa艂a projektu uchwa艂y dot. rozpatrzenia skarg na Komisj臋 Rewizyjn膮 w zwi膮zku z tym, 偶e sk艂ad osobowy komisji budzi艂 w膮tpliwo艣ci w ocenie skar偶膮cego.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-01-26 10:54:01
Data ostatniej modyfikacji : 2011-01-26 10:54:01
Liczba wy艣wietle艅 : 2150licznik odwiedzin: 12639815