logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 28 pa藕dziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 28 pa藕dziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 3 listopada 2010 r.
2. 9 listopada 2010 r.
3. 12 listopada 2010 r.
4. 15 listopada 2010 r.
5. 18 listopada 2010 r.
6. 24 listopada 2010 r.
7. 29 listopada 2010 r.
8. 7 grudnia 2010 r.
9. 14 grudnia 2010 r.
10. 16 grudnia 2010 r.
11. 22 grudnia 2010 r.
12. 28 grudnia 2010 r.
13. 7 stycznia 2011 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011.
- W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011-2037.
- W sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego. Zaproponowano zmieni膰 zapis dotycz膮cy liczebno艣ci cz艂onk贸w zarz膮du powiatu z trzech na jednego.
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym w roku 2010.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupe艂niaj膮cego dla Doros艂ych
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- W sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- W sprawie utworzenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Zaocznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Zmiany by艂y wynikiem decyzji
o zwi臋kszeniu lub zmniejszeniu dotacji dla powiatu.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiany wynika艂y z wniosk贸w sk艂adanych przez dyrektor贸w jednostek.
- W sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych. Gmina Pyrzyce naby艂a dzia艂k臋 stanowi膮ca przed艂u偶enie drogi gminnej i zamierza nada膰 jej kategori臋 drogi gminnej. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do zg艂oszenia wykonania rob贸t budowlanych niewymagaj膮cych pozwolenia na budow臋. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach przyst臋puje do wykonania remontu dachu w budynku Warsztat贸w Szkolnych, w zwi膮zku z przygotowaniami do przyj臋cia stacji diagnostycznej w struktury szko艂y.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie maj膮tku, odpowiedzialno艣ci cywilnej i ubezpiecze艅 komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania. Z ko艅cem roku 2010 wygasa umowa generalna na ubezpieczenia dla Powiatu Pyrzyckiego. Korzystne jest zawarcie kolejnej umowy na okres trzech lat. W tym przypadku sk艂adka przekroczy warto艣膰 14 000 euro i konieczne jest przeprowadzenie procedur wynikaj膮cych z prawa zam贸wie艅 publicznych. W dniu 20 grudnia 2010 r. odby艂 si臋 przetarg, do kt贸rego przyst膮pi艂o dw贸ch oferent贸w. Korzystniejsz膮 ofert臋 przedstawi艂o Towarzystwo Ubezpiecze艅 Wzajemnych Biuro Regionalne
w Gorzowie Wielkopolskim.
- W sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty nale偶no艣ci oraz umorzenia odsetek od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci. Wnioskodawca, Aleksander Kuraszewski zamieszka艂y w Tetyniu, uzasadni艂 sw贸j wniosek trudn膮 sytuacj膮 rodzinn膮
i finansow膮. Wysoko艣膰 nale偶no艣ci g艂贸wnej wynosi 1 236,21 z艂, a sp艂at臋 proponuje roz艂o偶y膰 pi臋膰 miesi臋cznych rat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie na raty sp艂aty nale偶no艣ci i umorzenie odsetek.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt. "Piramida kompetencji" wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Priorytet VI, Dzia艂anie 6.1 Poprawa dost臋pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno艣ci zawodowej w regionach, Poddzia艂anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojew贸dzkich urz臋d贸w pracy w realizacji zada艅 na rzecz aktywizacji zawodowej os贸b bezrobotnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013. Powiatowy Urz膮d Pracy przyst臋puje do realizacji projektu w partnerstwie
z Wojew贸dzkim Urz臋dem Pracy w Szczecinie. W ramach udzielonego pe艂nomocnictwa dyrektor PUP zawrze porozumienie o wsp贸艂pracy i podpisze wniosek o dofinansowanie projektu oraz b臋dzie podejmowa膰 wszelkie decyzje zwi膮zane z realizacj膮 projektu.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 terminu przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci, kt贸ra zosta艂a sprzedana w formie przetargu. Danuta Kostkiewicz naby艂a prawo zakupu nieruchomo艣ci i zosta艂a poinformowana
o konieczno艣ci uiszczenia nale偶no艣ci przed podpisaniem aktu notarialnego. Termin podpisania aktu ustalono na dzie艅 4 listopada 2010 r. Nie wp艂acenie nale偶no艣ci w wyznaczonym terminie skutkuje zerwaniem umowy i utrat膮 wadium. Na sprzeda偶 tej nieruchomo艣ci nale偶a艂oby og艂osi膰 kolejny przetarg. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zmian臋 terminu przeniesienia w艂asno艣ci na dzie艅 3 grudnia 2010 r.
- W sprawie wniosku o podpisanie umowy na bankow膮 obs艂ug臋 bud偶etu powiatu bez konieczno艣ci przeprowadzania post臋powania przetargowego. Dotychczasowa ocena wsp贸艂pracy z Bankiem Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A.
i korzystne warunki obs艂ugi bankowej przemawiaj膮 za wyborem tego banku
i podpisania umowy na okres kolejnych pi臋ciu lat. Warto艣膰 zam贸wienia nie przekracza 14 000 euro i nie ma konieczno艣ci stosowania przepis贸w ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy
z Bankiem Gospodarki 呕ywno艣ciowej S.A.
- W sprawie wniosku o odroczenie p艂atno艣ci kar pieni臋偶nych na艂o偶onych za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na o艣. Zarz膮d ju偶 raz roz艂o偶y艂 na raty sp艂at臋 kary, na艂o偶onej na tego przewo藕nika, za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na o艣. Raty s膮 sp艂acane. Obecnie Dariusz Iwasi贸w wnioskuje
o odroczenie kolejnych dw贸ch kar o 艂膮cznej wysoko艣ci 24 840 z艂. Uzasadnia to trudn膮 sytuacj膮 finansow膮 i rodzinn膮. Zarz膮d zwr贸ci艂 uwag臋 na ponowne 艂amanie prawa przez wnioskodawc臋, ale bior膮c pod uwag臋 sytuacj臋 jego rodziny wyrazi艂 zgod臋 na odroczenie zap艂aty kar na okres 6 miesi臋cy, pod warunkiem systematycznego i terminowego sp艂acania wcze艣niej ustalonych rat.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. 艢rodki w wysoko艣ci 27 450 z艂, b臋d膮 pochodzi艂y z funduszy na ochron臋 艣rodowiska i zostan膮 przeznaczone na zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie porozumienia z Gmin膮 Kozielice o wsp贸艂finansowaniu remontu zatoki postojowej w miejscowo艣ci Siemczyn. W贸jt Gminy Kozielice zobowi膮za艂 si臋 wsp贸艂finansowa膰 remont, kt贸ry wykona艂 Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia.
- W sprawie dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣膰 stanowi nieu偶ytkowana cz臋艣膰 dzia艂ki przekazanej powiatowi pod budow臋 dom贸w dziecka. W przetargu wzi臋艂o udzia艂 dw贸ch oferent贸w. Dzier偶awc膮, na okres trzech lat, zosta艂 Robert Tarnowski.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w jednostek o艣wiatowych. Proponuje si臋 utrzymanie wysoko艣ci dodatk贸w na dotychczasowym poziomie. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
i zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na utrzymanie czysto艣ci ulic na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany. Z wykonawcami zostan膮 zawarte umowy na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice. Zarz膮d uzgodni艂 plan zagospodarowania.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Szpitalu Powiatowym.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych.
- Informacja o realizacji planu kontroli wewn臋trznych w drugim p贸艂roczu 2010 r.
- sprawozdanie Starosty Pyrzyckiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa
i Porz膮dku Publicznego w 2010 r.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

28 pa藕dziernika
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
29 pa藕dziernika
- Uroczyste oddanie do u偶ytku przebudowanego odcinka ulicy Jana Paw艂a II
w Pyrzycach.
3 listopada
- Uroczyste otwarcie Punktu Obs艂ugi Ubezpieczonych w Pyrzycach.
5 listopada
- Posiedzenie Konwentu Starost贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinku.
6 listopada
- Rajd Niepodleg艂o艣ci zorganizowany przez Szko艂臋 Podstawow膮 w Miel臋cinie.
- Festiwal pie艣ni patriotycznej i harcerskiej w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury
w Lipianach.
9 listopada
- Spotkanie z kombatantami w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Sesja Rady Gminy Przelewice.
10 listopada
- Uroczysta akademia z okazji 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
11 listopada
- Uroczysta msza 艣w. patriotyczna w Pyrzycach.
12 listopada
- Koncert "Muzyka polska" zorganizowany przez Szko艂臋 Muzyczn膮 w Pyrzycach.
17 listopada
- VII Powiatowy Sejmik Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Pyrzycach.
18 listopada
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
19 listopada
- Dzie艅 pracownika socjalnego w Domu Dziecka w Czernicach.
23 listopada
- Konferencja "Przepis na sukces" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
26 listopada
- Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Pyrzycach.
27 listopada
- Konferencja "Zdolny przedszkolak" w sali OSiR w Pyrzycach.
2 grudnia
- Rozstrzygni臋cie konkursu plastycznego "Ratownictwo Medyczne" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
4 grudnia
- XIII Turystyczny Rajd Integracyjny w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
7 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa Publicznego.
8-11 grudnia
- Trzydniowa wizyta w Brukseli - poznanie Parlamentu Europejskiego, na zaproszenie europarlamentarzysty S艂awomira Nitrasa.
10 grudnia
- Rozstrzygni臋cie konkursu plastycznego "Przyjazny osobie niepe艂nosprawnej"
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- Koncert jesienny "Lata 20-te, lata 30-te" w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
15 grudnia
- Spotkanie wigilijne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
16 grudnia
- Uroczysta wigilia w Domu Dziecka w Czernicach.
- Spotkanie op艂atkowe Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w
w Pyrzycach.
17 grudnia
- Spotkanie op艂atkowe Klubu Oficer贸w Rezerwy w Pyrzycach.
- Posiedzenie Zarz膮du Oddzia艂u Powiatowego Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych
w Pyrzycach.
21 grudnia
- Kolacja wigilijna w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Rozstrzygni臋cie "Powiatowego Konkursu Szopek Bo偶onarodzeniowych"
w Zespole szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Rozstrzygni臋cie konkursu plastycznego na szopk臋 betlejemsk膮, kartk臋 艣wi膮teczn膮 oraz stroik 艣wi膮teczny w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Koncert 艣wi膮teczny zorganizowany przez Szko艂臋 Muzyczn膮 w Pyrzycach.
22 grudnia
- Spotkanie wigilijne w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Pyrzycach.
23 grudnia
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
28 grudnia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
29 grudnia
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
5 stycznia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-01-21 08:52:07
Data ostatniej modyfikacji : 2011-01-21 08:52:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1993licznik odwiedzin: 11796237