logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Przetarg nieograniczony na

Ubezpieczenie maj膮tku, odpowiedzialno艣ci cywilnej i ubezpiecze艅 komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie maj膮tku, odpowiedzialno艣ci cywilnej i ubezpiecze艅 komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Numer og艂oszenia: 395150 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Ubezpieczenie maj膮tku, odpowiedzialno艣ci cywilnej i ubezpiecze艅 komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenie maj膮tku, odpowiedzialno艣ci cywilnej i ubezpiecze艅 komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego w tym w podleg艂ych jednostkach organizacyjnych z podzia艂em na dwie cz臋艣ci: Zadanie I: ubezpieczenie maj膮tku, odpowiedzialno艣ci cywilnej Zadanie II: ubezpieczenia komunikacyjne 2. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia: zakres ubezpieczenia oraz warto艣膰 poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w maj膮tku jak i limity odpowiedzialno艣ci Wykonawcy okre艣lone s膮 w za艂膮czniku nr 1 do SIWZ. 3. Odr臋bne dokumenty (polisy ubezpieczeniowe b膮d藕 certyfikaty) b臋d膮 wystawiane indywidualnie dla poszczeg贸lnych jednostek organizacyjnych wraz z rozliczeniem sk艂adek (na wniosek Zamawiaj膮cego).
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.
. Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
. 1. Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych do wysoko艣ci 50% warto艣ci zam贸wienia podstawowego, w szczeg贸lno艣ci w nast臋puj膮cych przypadkach: a) wzrostu warto艣ci ubezpieczanego maj膮tku, b) nowo nabywanego mienia, c) podwy偶szenia lub uzupe艂nienia skonsumowanych limit贸w sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego, e) zmiany terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej (np. przed艂u偶enie aktualnej ochrony ubezpieczeniowej), f) Zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikaj膮cej z innych przyczyn ni偶 wy偶ej wymienione. 2. W przypadku konieczno艣ci zawarcia um贸w uzupe艂niaj膮cych dla konkretnych rodzaj贸w ubezpiecze艅 sporz膮dzone zostan膮 odpowiednie umowy okre艣laj膮ce szczeg贸艂owo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 3. Wykonawca kt贸remu zostanie udzielone zam贸wienie podstawowe zobowi膮zany b臋dzie do zastosowania w zam贸wieniach uzupe艂niaj膮cych stawek nie wy偶szych ni偶 zastosowane w zam贸wieniu podstawowym, z uwzgl臋dnieniem rzeczywistego okresu ochrony ubezpieczeniowej, wg systemu pro rata temporis za ka偶dy dzie艅, bez stosowania tabel frakcyjnych.
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawc贸w
III.2) ZALICZKI
. Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki dotycz膮ce: a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spe艂niania tego warunku odb臋dize si臋 zgodnie z SIWZ spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie.
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
. III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
. koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋
. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
. aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
. aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
. III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
. nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
. 1 - Cena - 70
. 2 - Klauzule fakultatywne szczeg贸艂owo okre艣lone w SIWZ - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 zmiany umowy, kt贸ra polega膰 mo偶e w szczeg贸lno艣ci na: 1. zmianie ilo艣ci nabywanych przez Zamawiaj膮cego 艣rodk贸w trwa艂ych, modernizacj臋 i ulepszenie 艣rodk贸w trwa艂ych, wdra偶anie nowych inwestycji; 2. zmianie ilo艣ci posiadanego przez Zamawiaj膮cego mienia na podstawie um贸w cywilnoprawnych nak艂adaj膮cych na Zamawiaj膮cego obowi膮zek ubezpieczenia; 3. zmianie wysoko艣ci sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej 4. likwidacji 艣rodk贸w trwa艂ych, czy te偶 inwestycji, 5. zmianie zakresu wykonywanej dzia艂alno艣ci, w szczeg贸lno艣ci rodzaju miejsca dzia艂alno艣ci, 6. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiaj膮cego i za zgod膮 wykonawcy w przypadku ujawnienia si臋 b膮d藕 powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 7. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, b膮d藕 w opisie przedmiotu zam贸wienia okre艣lone w SIWZ; 8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikaj膮ca ze zmian przepis贸w prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce pok. 121, I pietro.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 16.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce pok. 106, I pietro, sekretariat.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH
CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie maj膮tku, odpowiedzialno艣ci cywilnej.
. 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE艃 LOSOWYCH Mienie ubezpieczone wed艂ug warto艣ci ksi臋gowej brutto oraz wybrane budynki wg warto艣ci odtworzeniowej szacunkowej, bez wzgl臋du na wiek i stopie艅 zu偶ycia technicznego. Stan 艣rodk贸w na listopad 2010 r. 1.1 Okres ubezpieczenia: Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. - podzielony na trzy dwunastomiesi臋czne okresy. 1.2 Miejsca ubezpieczenia: Wszystkie miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci oraz lokalizacje, w kt贸rych znajduje si臋 mienie Zamawiaj膮cego w szczeg贸lno艣ci miejsca okre艣lone w punkcie - Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Pyrzyckiego. 1.3 Zakres ubezpieczenia: Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien obj膮膰 co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka (zakres obligatoryjny): 1) ogie艅, wybuch, bezpo艣rednie uderzenie pioruna (w tym w urz膮dzenia i instalacje), upadek statku powietrznego; 2) silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, pow贸d藕, zalanie, podtopienie, zapadanie i osuwanie si臋 ziemi, awari臋 instalacji wodoci膮gowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, 艣nieg, szad藕, huk ponadd藕wi臋kowy, dym i sadza, trz臋sienie ziemi, upadek drzew, budynk贸w lub budowli na przedmiot ubezpieczenia; Dopuszcza si臋 wprowadzenie limitu na ryzyko uderzenia pojazdu b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 lub u偶ytkowanego przez ubezpieczonego. Limit nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 100 000,00 z艂 - 艂膮cznie na wszystkie ubezpieczone jednostki 3) przepi臋cie przez kt贸re rozumie si臋 szkody spowodowane gwa艂townym wzrostem napi臋cia w sieci elektrycznej w wyniku wy艂adowa艅 atmosferycznych (w szczeg贸lno艣ci dotyczy to szk贸d w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynik艂e z niew艂a艣ciwych parametr贸w pr膮du elektrycznego. Dopuszcza si臋 wprowadzenie limitu na ryzyko przepi臋cia w wyniku niew艂a艣ciwych parametr贸w pr膮du elektrycznego. Limit nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 200 000,00 z艂 - 艂膮cznie na wszystkie ubezpieczone jednostki. 4) szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w zwi膮zku z ryzykami obj臋tymi ochron膮 ubezpieczeniow膮; 5) szkody w ubezpieczonym mieniu powsta艂e wskutek zanieczyszczenia lub ska偶enia ubezpieczonego mienia wskutek ryzyk obj臋tych ochron膮 ubezpieczenia; 6) koszty akcji ratowniczej zwi膮zane ze zdarzeniami obj臋tymi ochron膮; 7) akty terroryzmu (strajk贸w, zamieszek, sabota偶u) - z limitem 200 000,00 z艂 8) koszty zwi膮zane z uprz膮tni臋ciem pozosta艂o艣ci po szkodzie, 艂膮cznie z kosztami rozbi贸rki i demonta偶u cz臋艣ci niezdatnych do u偶ytku - w ramach sumy ubezpieczenia. G贸rn膮 granic臋 odpowiedzialno艣ci ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w warto艣ci ksi臋gowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczeg贸lnego 艣rodka trwa艂ego podanego w ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych, bez wzgl臋du na wiek i stopie艅 zu偶ycia technicznego. Nie ma zastosowania zasada proporcji dla mienia ubezpieczonego w warto艣ciach odtworzeniowych lub ksi臋gowych brutto o ile w tym przypadku suma ubezpieczenia odpowiada warto艣ci ksi臋gowej brutto lub odtworzeniowej. 1.4 Przedmiot ubezpieczenia Mienie, zgodnie z poni偶szym wykazem. 1.5 Maj膮tek trwa艂y 艢rodki trwa艂e b臋d膮ce w posiadaniu (samoistnym i zale偶nym) Zamawiaj膮cego w okresie ubezpieczenia, w tym r贸wnie偶 艣rodki trwa艂e niskocenne oraz sprz臋t elektroniczny nie obj臋ty ochron膮 w ramach specjalistycznego ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego okre艣lonego w pkt. 3 SIWZ. W sk艂ad 艣rodk贸w trwa艂ych obj臋tych ochron膮 wchodz膮 r贸wnie偶: ksi臋gozbiory, drogi, jezdnie, chodniki, szosy, ruroci膮gi, kable, 艣wiat艂owody, instalacje elektryczne i energetyczne - szczeg贸艂owy wykaz mienia zgodnie z K艢T Zamawiaj膮cego..
. 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.64.00-4.
. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi膮cach: 36.
. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 70
o 2. klauzule fakultatywne (szczeg贸艂owo okre艣lone w SIWZ) - 30

CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne.
. 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Ubezpieczenia komunikacyjne Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne tj. pojazdy samochodowe, autobusy, ci膮gniki rolnicze, motorowery, przyczepy, pojazdy wolnobie偶ne b臋d膮ce w posiadaniu samoistnym lub zale偶nym Ubezpieczaj膮cego Ubezpieczonego lub w posiadanie kt贸rych Ubezpieczaj膮cy/Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczaj膮cego/Ubezpieczonego mog膮 by膰 ubezpieczone pojazdy u偶ytkowane na podstawie um贸w najmu, dzier偶awy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz w艂a艣cicieli wskazanych przez Ubezpieczaj膮cego). 5.1 Obowi膮zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadaczy i u偶ytkownik贸w pojazd贸w mechanicznych za szkody powsta艂e w zwi膮zku z ruchem tych pojazd贸w CPV 66516100-1 5.1.1 Wysoko艣膰 sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu minimalna ustawowa (aktualna w momencie pocz膮tku ochrony ubezpieczeniowej w ka偶dym z 12 miesi臋cznych okres贸w ubezpieczenia, w ramach umowy generalnej) tj. zgodnie z Ustaw膮 o ubezpieczeniach obowi膮zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W momencie wej艣cia w 偶ycie przepis贸w zmieniaj膮cych wysoko艣膰 sumy gwarancyjnej, sk艂adka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian. 5.1.2 Pojazdy nowonabywane b臋d膮 obj臋te ubezpieczeniem na warunkach okre艣lonych w umowie (w szczeg贸lno艣ci z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwil膮 ich zarejestrowania po z艂o偶eniu wniosku o ubezpieczenie pojazdu wraz z kopi膮 dowodu rejestracyjnego. 5.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa b臋dzie udzielana na okres 12 miesi臋cy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpocz臋cia ochrony. 5.1.4 Umowy ubezpieczenia OC b臋d膮 potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela dla ka偶dego przyj臋tego do ubezpieczenia pojazdu, spe艂niaj膮cymi wymogi przepis贸w prawa dotycz膮ce potwierdzania spe艂nienia obowi膮zku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokumenty te b臋d膮 dostarczone na minimum 7 dni przed pocz膮tkiem kolejnego rocznego okresu ubezpieczenia z wy艂膮czeniem pojazd贸w doubezpieczanych, dla kt贸rych dokument b臋dzie wystawiony w dniu zg艂oszenia do ubezpieczenia, z zastrze偶eniem 偶e je偶eli zg艂oszenie nast膮pi po godzinach pracy Ubezpieczyciela dokument zostanie wystawiony niezw艂ocznie pierwszego dnia roboczego. 5.1.4 P艂atno艣膰 sk艂adki: sk艂adka p艂atna jednorazowo za ka偶dy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 dni od pocz膮tku tego okresu. 5.1.5 Zestawienie pojazd贸w zg艂oszonych do ubezpieczenia - Za艂膮cznik nr 8 5.1.6 Okres ubezpieczenia: trzy kolejne 12 miesi臋czne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis poszczeg贸lnych pojazd贸w - Za艂膮cznik nr 8 5.2 Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w kierowc贸w i pasa偶er贸w powsta艂ych w zwi膮zku z u偶ytkowaniem pojazd贸w mechanicznych CPV 66512100-3 5.2.1 Suma ubezpieczenia - 10 000,00 PLN z艂/osob臋. 5.2.3 Przedmiot ubezpieczenia zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie powinno obj膮膰 trwa艂e nast臋pstwa nieszcz臋艣liwych wypadk贸w powsta艂ych w zwi膮zku z ruchem pojazd贸w, a w szczeg贸lno艣ci podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w poje藕dzie b臋d膮cym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas za艂adunku i wy艂adunku pojazdu. 5.2.4 G贸rn膮 granic臋 odpowiedzialno艣ci w razie 艣mierci ubezpieczonego wskutek nieszcz臋艣liwego wypadku stanowi kwota odpowiadaj膮ca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu 艣wiadczenie wyp艂acane b臋dzie w wysoko艣ci 1% sumy ubezpieczenia za ka偶dy procent trwa艂ego uszczerbku na zdrowiu. 5.2.5 Pojazdy nowonabywane b臋d膮 obj臋te ubezpieczeniem na warunkach okre艣lonych w umowie (w szczeg贸lno艣ci z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zg艂oszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa - od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej, do ko艅ca bie偶膮cego roku ubezpieczeniowego, oraz na nast臋pne okresy roczne zgodnie z okresem obowi膮zywania umowy generalnej. 5.2.6 Sk艂adki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy b臋d膮 zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, licz膮c 1:365 sk艂adki rocznej, za ka偶dy dzie艅 ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistnia艂o zdarzenie, w zwi膮zku z kt贸rym wyp艂acono 艣wiadczenie. Od tak wyliczonej sk艂adki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie b臋d膮 potr膮cane koszty manipulacyjne. 5.2.7 P艂atno艣膰 sk艂adki: sk艂adka p艂atna jednorazowo za ka偶dy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 dni od pocz膮tku tego okresu. 5.2.8 Franszyza: brak 5.2.9 Wykaz pojazd贸w do ubezpieczenia - Za艂膮cznik nr 8 5.2.10 Okres ubezpieczenia: dwa kolejne 12 miesi臋czne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis poszczeg贸lnych pojazd贸w - Za艂膮cznik nr 8 5.3 Ubezpieczenie autocasco CPV 66514110-0 5.3.1 Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmowa膰 w szczeg贸lno艣ci szkody polegaj膮ce na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposa偶enia pojazdu w zwi膮zku z ruchem i postojem, szkody powsta艂e na skutek nag艂ego dzia艂ania si艂y mechanicznej w chwili zetkni臋cia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierz臋tami lub przedmiotami (pochodz膮cymi zar贸wno z zewn膮trz jak i wewn膮trz pojazdu), dzia艂ania os贸b trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, po偶aru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania si臋 ziemi, nag艂ego dzia艂ania czynnika termicznego lub chemicznego (pochodz膮cego z zewn膮trz lub wewn膮trz pojazdu), kradzie偶y pojazdu, jego cz臋艣ci lub wyposa偶enia albo uszkodzeniu pojazdu w nast臋pstwie jego zabrania w celu kr贸tkotrwa艂ego u偶ycia lub kradzie偶y, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, kt贸rych przew贸z wymagany by艂 potrzeb膮 udzielenia pomocy medycznej. Wy艂膮czone s膮 szkody w czasie kiedy ubezpieczony pojazd nie mia艂 aktualnych bada艅 technicznych, tylko w takim zakresie jakim fakt ten mia艂 wp艂yw na powstanie lub rozmiar szkody. 5.3.2 Rozliczenie szkody na podstawie pe艂nych koszt贸w naprawy, bez jakichkolwiek potr膮ce艅. 5.3.4 Zakres terytorialny - Europa, z wy艂膮czeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzie偶owych na terytorium Rosji, Bia艂orusi, Ukrainy, Mo艂dawii, 5.3.5 Suma ubezpieczenia wg warto艣ci rynkowej okre艣lanej na podstawie katalog贸w INFO-EXPERT lub EUROTAX aktualnie w dniu przyj臋cia do ubezpieczenia - do wyboru przez Ubezpieczaj膮cego Ubezpieczonego lub z uwagi na specyfik臋 pojazd贸w przyjmuje si臋 do ubezpieczenia sumy (warto艣ci) okre艣lone dla poszczeg贸lnych pojazd贸w przez Ubezpieczaj膮cego Ubezpieczonego, dla pojazd贸w fabrycznie nowych - warto艣膰 fakturowa. W ramach okre艣lonej sumy ubezpieczenia (odpowiednio powi臋kszonej) obj臋te jest ubezpieczeniem wyposa偶enie dodatkowe z limitem odpowiedzialno艣ci 1 500 PLN (bez konieczno艣ci jego specyfikacji). 5.3.6 Pojazdy nowonabywane b臋d膮 obj臋te ubezpieczeniem na warunkach okre艣lonych w umowie (w szczeg贸lno艣ci z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zg艂oszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa - od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpocz臋cia ochrony ubezpieczeniowej, do ko艅ca bie偶膮cego okresu ubezpieczenia ubezpieczeniowego, oraz na nast臋pne okresy zgodnie z okresem obowi膮zywania umowy generalnej. 5.3.7 P艂atno艣膰 sk艂adki: sk艂adka p艂atna jednorazowo za ka偶dy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 dni od pocz膮tku tego okresu. 5.3.8 Franszyza udzia艂y w艂asne: franszyza integralna nie wi臋ksza ni偶 200,00 z艂 na zdarzenie, brak franszyz redukcyjnych, bez stosowania udzia艂贸w w艂asnych. 5.3.9 Ustala si臋, 偶e nie b臋d膮 wymagane zdj臋cia pojazdu ani ogl臋dziny pojazd贸w nowozakupowanych w przypadku pojazd贸w fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu u tego samego Ubezpieczyciela dopuszcza si臋 r贸wnie偶 przyj臋cie pojazd贸w do ubezpieczenia na podstawie o艣wiadczenia ubezpieczaj膮cego o braku uszkodze艅. 5.3.10 Obj臋cie ubezpieczeniem ryzyk dodatkowych b臋dzie oceniane punktami za fakultatywny zakres ubezpieczenia: A) zniesienie franszyzy integralnej; B) nieredukcyjno艣膰 (tj. niewyczerpywalno艣膰) sumy ubezpieczenia w przypadku wyp艂aty odszkodowania (nie dotyczy szk贸d ca艂kowitych). C) uznanie deklarowanych przez Ubezpieczaj膮cego Ubezpieczonego warto艣ci pojazd贸w i przyj臋cie ich jako obowi膮zuj膮ce sumy ubezpieczenia, w przypadku szkody ca艂kowitej wysoko艣膰 odszkodowania wyp艂acana w kwocie deklarowanej sumy ubezpieczenia dla danego pojazdu; 5.3.11 Wykaz pojazd贸w do ubezpieczenia - Za艂膮cznik nr 8 5.3.12 Okres ubezpieczenia. Polisy na poszczeg贸lne pojazdy wystawione b臋d膮 na okresy ubezpiecze艅 zgodnie z wykazem (za艂膮cznik nr 8). 5.4 Ubezpieczenie Assistance Zgodnie z oferowanym przez Wykonawc臋 zakresem, bezsk艂adkowo, jako dodatkowe ubezpieczenie do zawartego ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadacza pojazdu lub autocasco lub nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w zwi膮zanych z ruchem pojazd贸w. Postanowienia dodatkowe (obligatoryjne) do ubezpiecze艅 komunikacyjnych 1) Klauzula zg艂aszania szk贸d - ubezpieczenie autocasco Z zachowaniem pozosta艂ych, nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮 postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych w ofercie Ubezpieczyciela, a tak偶e w stosownych og贸lnych lub szczeg贸lnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodni艂y, 偶e: W ka偶dym przypadku okre艣lania w og贸lnych lub szczeg贸lnych warunkach ubezpieczenia terminu na zg艂oszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis m贸wi膮cy o tym terminie zostanie rozszerzony o zapis: Okre艣lony w stosownych OWU termin zg艂oszenia szkody automatycznie przed艂u偶a si臋 do pierwszego dnia roboczego, jaki nast臋puje po terminie okre艣lonym w OWU. 2) Klauzula p艂atno艣ci sk艂adki lub rat sk艂adki - ubezpieczenie autocasco, nnw Z zachowaniem pozosta艂ych, nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮 postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych w ofercie Ubezpieczyciela, a tak偶e w stosownych og贸lnych lub szczeg贸lnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodni艂y, 偶e: 1. Odpowiedzialno艣膰 Ubezpieczyciela rozpoczyna si臋 od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie jako pocz膮tek okresu ubezpieczenia, z zastrze偶eniem postanowie艅 ust. 2-4. 2. Niezap艂acenie sk艂adki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do odst膮pienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Ubezpieczaj膮cego Ubezpieczonego na pi艣mie do zap艂aty zaleg艂ej kwoty. 3. Odst膮pienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa 偶膮dania zap艂aty sk艂adki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w kt贸rym udziela艂 ochrony ubezpieczeniowej. 4. W razie wyznaczenia terminu zap艂aty sk艂adki lub raty sk艂adki przed pocz膮tkiem okresu ubezpieczenia, do skutk贸w op贸藕nienia w zap艂acie maj膮 odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-3. 3) Klauzula ratalna - wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne Z zachowaniem pozosta艂ych, nie zmienionych niniejsz膮 klauzul膮 postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych w ofercie Ubezpieczyciela, a tak偶e w stosownych og贸lnych lub szczeg贸lnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodni艂y, 偶e: W przypadku roz艂o偶enia p艂atno艣ci sk艂adki na raty, z chwil膮 uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytu艂u szkody obj臋tej ubezpieczeniem, Ubezpieczaj膮cy Ubezpieczony nie mo偶e zosta膰 zobowi膮zany do uregulowania pozosta艂ej do zap艂acenia cz臋艣ci sk艂adki w terminach i na warunkach innych, ni偶 okre艣lone w umowie ubezpieczenia. Jednocze艣nie z wyp艂aconego odszkodowania nie zostanie potr膮cona kwota odpowiadaj膮ca wysoko艣ci nieop艂aconych rat sk艂adki..
. 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi膮cach: 36.
. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 70
o 2. klauzule fakultatywne (szczeg贸艂owo okre艣lone w SIWZ) - 30

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?2874.1 KB POBIERZSIWZ2010-12-03 13:58:05884
.ZIP32.4 KB POBIERZza艂膮czniki2010-12-03 13:58:18600
.DOC76 KB POBIERZSIWZ - odpowied藕 na zapytanie2010-12-15 14:19:50832
.DOC21 KB POBIERZprzesuni臋cie terminu sk艂adania ofert2010-12-15 14:21:23523
.PDF1471.2 KB POBIERZwyb贸r oferty2010-12-24 10:11:45564

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-12-03 13:56:01
Data ostatniej modyfikacji : 2010-12-03 13:56:01
Liczba wy艣wietle艅 : 2671licznik odwiedzin: 11818191