logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 21 wrze艣nia do 27 pa藕dziernika 2010 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 21 wrze艣nia do 27 pa藕dziernika 2010 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 23 wrze艣nia 2010 r.
2. 30 wrze艣nia 2010 r.
3. 5 pa藕dziernika 2010 r.
4. 12 pa藕dziernika 2010 r.
5. 18 pa藕dziernika 2010 r.
6. 27 pa藕dziernika 2010 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym w roku 2010.
- W sprawie zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany w statucie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010.
- W sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zmian臋 w planie wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 5 570 z艂. Plan wydatk贸w w niekt贸rych paragrafach zosta艂 ju偶 wykonany, g艂贸wnie na skutek wzrostu koszt贸w dzia艂alno艣ci. Do ko艅ca roku jednostka nie b臋dzie mia艂a 艣rodk贸w na zakup energii i us艂ug. Na wypadek takiej sytuacji zosta艂a utworzona rezerwa
i istnieje mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia 艣rodk贸w w celu realizacji tego wniosku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie 艣rodk贸w.
- W sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych 艣rodk贸w na doko艅czenie napraw
i remont贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jednostka wykorzysta艂a ju偶 艣rodki przyznane przez Zarz膮d w lipcu tego roku na wykonanie prac wynikaj膮cych z zalece艅 inspekcji sanitarnej. Awaria instalacji wodnej oraz konieczno艣膰 naprawy dachu wi膮偶e si臋 z dodatkowymi kosztami w wysoko艣ci 5 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie 艣rodk贸w z rezerwy.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenia wysoko艣ci nagr贸d Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Starosta zaproponowa艂 nast臋puj膮ce nagrody: dla dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
i dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - po 1 300 z艂, dla dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego - 1 400 z艂, dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU - 1 500 z艂 oraz dla siedmiu nauczycieli wskazanych przez dyrektor贸w po 1 200 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 te propozycj臋.
- W sprawie wniosku o zwrot niewykorzystanej dotacji. Dotacja w wysoko艣ci 7 500 z艂, zosta艂a przyznana Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na realizacj臋 programu korekcyjno-edukacyjnego dla os贸b stosuj膮cych przemoc
w rodzinie. W zwi膮zku z brakiem zainteresowania ewentualnych odbiorc贸w uczestnictwem w programie Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwrot dotacji.
- W sprawie wniosku o wsparcie inwestycji rozbudowy Szpitala Dzieci臋cego
w Szczecinie - Zdrojach. Samorz膮d Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego podj膮艂 decyzj臋 o realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Dzieci臋cego SPSZOZ Zdroje - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiet膮
i Dzieckiem". Warto艣膰 projektu wynosi blisko 70 milion贸w z艂. Po艂ow臋 tej kwoty gwarantuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pozosta艂膮 cz臋艣膰 musi wygospodarowa膰 samorz膮d. Dlatego Marsza艂ek Wojew贸dztwa zwraca si臋
z pro艣b膮 o wsparcie tej inwestycji. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wsparcie finansowe tej inwestycji, z powodu braku 艣rodk贸w.
- W sprawie wygaszenia trwa艂ego zarz膮du, ustanowionego na rzecz Starostwa Powiatowego, nad nieruchomo艣ci膮 oznaczon膮, jako dzia艂ka nr 420/13. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, gdy偶 ta dzia艂ka zosta艂a sprzedana.
- W sprawie wniosku o ustanowienie trwa艂ego zarz膮du na rzecz Domu Dziecka
w Czernicach, nad nieruchomo艣ci膮 oznaczon膮, jako dzia艂ka nr 4/7, znajduj膮c膮 si臋 przy ul. M艂odych Technik贸w 7 w Pyrzycach. Obecnie, w cz臋艣ci budynku, znajduj膮 si臋 mieszkania chronione, a trwa艂y zarz膮d sprawuje Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Dyrektorzy obu jednostek ustalili, ze przeniesienie trwa艂ego zarz膮du nast膮pi
z dniem 1 stycznia 2011 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeniesienie trwa艂ego zarz膮du z dniem 1 stycznia 2011 r.
- W sprawie wniosku o przekazanie trwa艂ego zarz膮du, nad nieruchomo艣ci膮 gruntow膮 oznaczon膮, jako udzia艂 do 120/1000 cz臋艣ci w dzia艂ce ewidencyjnej nr 7/9 o pow. 0,1860 ha po艂o偶onej w obr臋bie nr 12 m. Pyrzyce, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, pomi臋dzy jednostkami - Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU i Powiatowy Urz膮d Pracy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie planu finansowego Szpitala Powiatowego na rok 2010 po zmianach. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan finansowy.
- W sprawie wniosku Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o sfinansowanie zakupu kosiarki bijakowej do trawy ze 艣rodk贸w funduszu ochrony 艣rodowiska. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Zarz膮d wyrazi艂 r贸wnie偶 zgod臋 na finansowanie zada艅 zlecanych - czyszczenie przepust贸w i studzienek z funduszy przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska.
- W sprawie wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o zmiany w planie wydatk贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 wniosku w cz臋艣ci nale偶膮cej do jego kompetencji, a zmiany nale偶膮ce do kompetencji rady, przed艂o偶y艂 radzie w formie autopoprawki do projektu uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010.
- W sprawie wniosku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o zaopiniowanie zmiany terminu zako艅czenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 przesuni臋cie terminu z 31 grudnia 2010 r. na
30 listopada 2010.
- W sprawie wniosku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o przekazanie w trwa艂y zarz膮d dzia艂ek ewidencyjnych zaj臋tych pod drogi powiatowe. Zarz膮d podj膮艂 decyzje o przekazaniu w trwa艂y zarz膮d 40 dzia艂ek.
- W sprawie wniosku o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego za III kwarta艂
2010 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.

IV. Przyj臋to Informacje:
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w zakresie realizacji wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2010 r.
- Informacja o wynikach kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2009/2010.
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2010.
- Sprawozdanie i ocena realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu za bie偶膮ca kadencj臋.
- Analiza wydatk贸w przeznaczonych na kultur臋 fizyczn膮 w Powiecie Pyrzyckim.
- sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za III kwarta艂 2010 r.
- sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za III kwarta艂 2010 r.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
23 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
23 wrze艣nia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
30 wrze艣nia
- Konwent Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
1 pa藕dziernika
- Miting l.a. z okazji 40-lecia Spartakusa w Pyrzycach.
- Spotkanie z okazji Mi臋dzynarodowego Dnia Lekarza w Starostwie Powiatowym
w Pyrzycach.
6 pa藕dziernika
- Sztafetowe biegi prze艂ajowe w Lipianach.
- Spotkanie z dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Szczecinie.
7 pa藕dziernika
- Spotkanie dyrektor贸w szpitali i starost贸w powiat贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
11 pa藕dziernika
- Pierwsze posiedzenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pyrzycach.
12 pa藕dziernika
- Spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
- Spotkanie w sprawie zalewiska w Mielnie.
13 pa藕dziernika
- Spotkanie z okazji Dnia Bia艂ej Laski w restauracji Faraon w Pyrzycach..
15 pa藕dziernika
- Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
16 pa藕dziernika
- III Turniej Ta艅ca Towarzyskiego i Nowoczesnego o "Pyrzyck膮 Baszt臋" w hali widowiskowo-sportowej w Pyrzycach.
18 pa藕dziernika
- Czwarta edycja Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Sportu Szkolnego Powiatu Pyrzyckiego 2009/2010 w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
20 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
21 pa藕dziernika
- Uroczyste obchody "Dnia Seniora" zorganizowane przez cz艂onk贸w Oddzia艂u Rejonowego Polskiego Zwi膮zku Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w, w lokalu "Przy Bocznicy" w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
22 pa藕dziernika
- Uroczyste otwarcie odcinka drogi ekspresowej S3 od w臋z艂a Pyrzyce do w臋z艂a My艣lib贸rz.
25 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
26 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Uroczyste oddanie do eksploatacji mostu przez rzek臋 Sicina w ci膮gu ulicy Cmentarnej w Pyrzycach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-11-02 13:48:33
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-02 13:48:33
Liczba wy艣wietle艅 : 2215licznik odwiedzin: 11796080