logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 35/2010 z dnia 12 pa藕dziernika 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 35/2010
z dnia 12 pa藕dziernika 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w, na kt贸re Zarz膮d wcze艣niej wyrazi艂 zgod臋. Jest to zwi臋kszenie planu wydatk贸w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz przesuni臋cie 艣rodk贸w na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego zmieniaj膮cej plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w roku 2010. W za艂膮czniku do uchwa艂y Rady Powiatu Nr XLI/234/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 roku zmieniaj膮cej plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010
w pozycji 1.1 (wp艂ywy z us艂ug) w kolumnie 5 (zmiany) wskutek oczywistej pomy艂ki, przeoczenia, nie zosta艂a wpisana kwota 1000 z艂. Ta pomy艂ka nie wp艂ywa na zmian臋 planu finansowego po zmianach. Przedstawiony projekt prostuje t臋 nie艣cis艂o艣膰. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Inspektor Nadzoru Budowlanego wyja艣ni艂, 偶e wniosek dotyczy przesuni臋cia 艣rodk贸w w ramach bud偶etu jednostki i zwi臋kszenia
w paragrafie 4020 o kwot臋 6500 z艂 oraz w paragrafie 4110 o kwot臋 1500 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci ocieplenia budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a. Inspektorat Weterynaryjny uzyska艂 przyrzeczenie 艣rodk贸w na ocieplenie swoich pomieszcze艅 w roku 2011 i proponuje, aby do tej inwestycji przy艂膮czy艂y si臋 inne jednostki maj膮ce udzia艂 w tym budynku. Wtedy koszty sta艂e b臋d膮 ni偶sze. Zarz膮d doceni艂 t臋 cenn膮 inicjatyw臋 i rozwa偶y mo偶liwo艣ci przyst膮pienia do tej inwestycji w przysz艂ym roku.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych o 45 tys. z艂 z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.
Z dniem 29 wrze艣nia 2010 r. wstrzymano u偶ytkowanie samochodu Opel Astra. Pojazd nie spe艂nia warunk贸w dopuszczenia do ruchu.
Wicestarosta zaproponowa艂 wstrzymanie si臋 z zakupem i racjonalne wykorzystanie pozosta艂ych samochod贸w. Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e w obecnej chwili
w bud偶ecie nie ma wolnych 艣rodk贸w i trzeba podejmowa膰 dzia艂ania ograniczaj膮ce wydatki, gdy偶 najprawdopodobniej nie zostanie wykonany plan dochod贸w. Andrzej Drabczyk p.o. dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych zadeklarowa艂, 偶e mo偶e przez jaki艣 czas organizowa膰 prac臋 bez tego samochodu. Zarz膮d zdecydowa艂 o od艂o偶eniu decyzji o zakupie samochodu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
o sfinansowanie zakupu maszyn ze 艣rodk贸w funduszu ochrony 艣rodowiska. Jednostka zamierza zakupi膰 kosiark臋 do trawy oraz urz膮dzenie wysokoci艣nieniowe do wypompowywania wody i 艣ciek贸w.
Ryszard Madejak, pracownik Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa
i Rolnictwa, przedstawi艂 opini臋, wed艂ug kt贸rej zakup urz膮dzenia wysokoci艣nieniowego nie mie艣ci si臋 w zakresie finansowania ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska. Poza tym jego przydatno艣膰 do czyszczenia przepust贸w pod drogami jest niewielka. Ta opinia wywo艂a艂a dyskusj臋, kt贸rej wynikiem by艂 wniosek Starosty
o powt贸rne z艂o偶enie wniosku uzupe艂nionego o wyczerpuj膮ce uzasadnienie
i mo偶liwo艣ci finansowe. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂os贸w za, 1 g艂os przeciw.
Andrzej Drabczyk zauwa偶y艂, 偶e wymagania w stosunku do Zarz膮du Dr贸g Powiatowych s膮 wysokie, natomiast jednostka niewiele dostaje, aby tym wymaganiom mog艂a sprosta膰.
Starosta przedstawi艂 wniosek Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej o sfinansowanie zakupu centrali telefonicznej. Centrala b臋dzie obs艂ugiwa膰 Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz po godz. 15, Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego. Na zakup nowej centrali potrzeba 6 700 z艂. Naprawa uszkodzonej centrali to kwota 4 800 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie zakupu nowej centrali. Potrzebne 艣rodki mo偶na uzyska膰 z dzia艂u 754, poprzez przesuni臋cie z rozdzia艂u 75495 do rozdzia艂u 75411. Szczeg贸艂y dotycz膮ce przekazania 艣rodk贸w i wyboru typu centrali, zostan膮 uzgodnione z Komendantem, po jego powrocie z urlopu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 decyzj臋 o przekazaniu trwa艂ego zarz膮du, nad nieruchomo艣ci膮 gruntow膮 oznaczon膮, jako udzia艂 do 120/1000 cz臋艣ci w dzia艂ce ewidencyjnej nr 7/9 o pow. 0,1860 ha po艂o偶onej w obr臋bie nr 12 m. Pyrzyce, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, pomi臋dzy jednostkami - Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU i Powiatowy Urz膮d Pracy. Projekt tej decyzji zosta艂 zaakceptowany na poprzednim posiedzeniu. Decyzja zosta艂a podpisana, po g艂osowaniu: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie planu finansowego Szpitala Powiatowego na rok 2010 po zmianach. Zmiany powoduj膮ce zwi臋kszenie koszt贸w
w planie odnosz膮 si臋 do wynagrodze艅 pracownik贸w zatrudnionych na umowy o prac臋 oraz os贸b, z kt贸rymi s膮 zawarte umowy cywilnoprawne. Taka decyzja dyrektora Szpitala wywo艂a艂a pewne kontrowersje, gdy偶 wynik finansowy, po uwzgl臋dnieniu amortyzacji jest ni偶szy od planowanego o ok. 200 tys. z艂. Zmiany zosta艂y przyj臋te przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮ca przy Szpitalu. Starosta podkre艣li艂, 偶e Szpital jest dobrze zarz膮dzany. Nale偶y uszanowa膰 decyzj臋 dyrektora, kt贸ry ponosi odpowiedzialno艣膰 za gospodark臋 finansow膮. Zarz膮d zatwierdzi艂 przedstawiony plan finansowy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zmiana polega na zast膮pieniu okre艣lenia "Apteka zak艂adowa" okre艣leniem "Dzia艂 Farmacji Szpitalnej". Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w statucie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Zmiana dotyczy liczby 艂贸偶ek, kt贸rymi dysponuje jednostka. Oddanie do u偶ytku dodatkowych dw贸ch pomieszcze艅 pozwoli na zwi臋kszenie liczby 艂贸偶ek do 32. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Kontrola dotyczy艂a realizacji umowy ROPS/55/09 zawartej pomi臋dzy Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim a Powiatem Pyrzyckim na dofinansowanie rob贸t budowlanych w DPS w Pyrzycach przy ul. Niepodleg艂o艣ci 4. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2009/2010. Sprawozdanie zosta艂o przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o losach projektu rozwoju infrastruktury spo艂ecze艅stwa informacyjnego w wojew贸dztwie zachodniopomorskim. Projekt mia艂o realizowa膰 Stowarzyszenie Zachodniopomorska Siec Teleinformatyczna. W zwi膮zku z tym, 偶e miasto Szczecin oraz ok. 1/3 samorz膮d贸w nie wyrazi艂o woli przyst膮pienia do stowarzyszenia, Zarz膮d Wojew贸dztwa zdecydowa艂 o og艂oszeniu konkursu na realizacj臋 projektu.
Wicestarosta poinformowa艂 o terminie uruchomienia Punktu Obs艂ugi Ubezpieczonych. Uroczyste otwarcie nast膮pi w dniu 3 listopada 2010 r.
Druga informacja dotyczy艂a przebudowy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Uda艂o si臋 uzyska膰 zgod臋 na wyci臋cie drzew rosn膮cych przy kraw臋dzi jezdni. Daje to pewno艣膰, 偶e w przysz艂o艣ci nie b臋dzie ryzyka dodatkowych remont贸w b臋d膮cych skutkiem rozrostu korzeni lub uschni臋cia drzew. Zmiana organizacji ruchu spotka艂a si臋 ze sprzeciwem mieszka艅c贸w ul. Ogrodowej, gdy偶 blokuje im najkr贸tszy dojazd do centrum i zmusza do przejazdu przez rondo. Argumenty okaza艂y si臋 nieuzasadnione, gdy偶 istniej膮 alternatywne drogi dojazd贸w, a ich maksymalne wyd艂u偶enie to 300 m.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Miros艂aw Gryczka
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-11-02 13:47:06
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-02 13:47:06
Liczba wy艣wietle艅 : 1932licznik odwiedzin: 12433308