logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 27/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 27/2010
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2010 r.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiany polegaj膮 na zmniejszeniu dotacji na dzia艂alno艣膰 Lokalnego Punktu Informacyjnego. Wynika to z aneksu do umowy okre艣laj膮cej finansowanie LPI. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Zmiany zwi膮zane by艂y
z przesuni臋ciem 艣rodk贸w na pokrycie poniesionych ju偶 wydatk贸w przez Lokalny Punkt Informacyjny. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielenie i obs艂ug臋 d艂ugoterminowego kredytu z艂otowego w kwocie 1.460.000 z艂 (s艂ownie: jeden milion czterysta sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych) oraz w sprawie powo艂ania sk艂adu komisji przetargowej do przeprowadzania tego post臋powania. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e kredyt zostanie przeznaczony na sp艂at臋 w roku 2010 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅
z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych i kredyt贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie z rezerwy bud偶etu powiatu kwoty 20 tys. z艂 z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w organizacji obozu sportowego w G艂ucho艂azach. W bud偶ecie zabezpieczono 艣rodki na ten cel. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na ich przesuni臋cie z rezerwy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Przy okazji omawiania tego wniosku Dariusz Jagie艂艂o, kt贸ry by艂 na tym obozie, podzieli艂 si臋 wra偶eniami z pobytu. Ob贸z by艂 udany pod ka偶dym wzgl臋dem. Dopisa艂a pogoda, nie by艂o kontuzji ani zachorowa艅. M艂odzie偶 wykorzysta艂a czas na wypoczynek i trening sportowy. Dariusz Jagie艂艂o jeszcze raz z艂o偶y艂 podzi臋kowania za to, 偶e Zarz膮d przywi膮zuje wag臋 do upowszechniania w艣r贸d m艂odzie偶y.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wnioskuje si臋 o przekazanie kwoty 12 tys. z艂 na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰 Inspektoratu, gdy偶 posiadane 艣rodki nie s膮 wystarczaj膮ce. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e Inspektorat realizuje zadania z zakresu administracji rz膮dowej i w bud偶ecie powiatu nie ma 艣rodk贸w na ten cel. Dysponentem 艣rodk贸w jest wojewoda i do niego powinien trafi膰 wniosek
o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na dzia艂alno艣膰. Starosta doda艂, 偶e Inspektorat otrzyma艂 pomoc przy organizacji nowej siedziby. Koszty poniesione przez Starostwo wynios艂y 40 tys. z艂. Mo偶liwe, ze pod koniec roku b臋dzie mo偶na wygospodarowa膰 jakie艣 艣rodki i udzieli膰 pomocy finansowej Inspektoratowi, ale w tej chwili nie ma takich mo偶liwo艣ci. Wskazane jest, aby Inspektor Nadzoru Budowlanego monitowa艂
u wojewody niedoszacowanie bud偶etu. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z t膮 sugesti膮 i odrzuci艂 wniosek. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wprowadzenia aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Proponuje si臋 rozszerzy膰 zakres zada艅, na kt贸re b臋dzie przeznaczona dotacja, o inwestycj臋 polegaj膮ca na monta偶y systemu klimatyzacji na salach operacyjnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje si臋 o utrzymanie obowi膮zuj膮cej wysoko艣ci dodatku na kolejne sze艣膰 miesi臋cy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyzna艂 dodatek w wysoko艣ci 40% wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na likwidacj臋 samochodu osobowego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Powiatowego Urz臋du Pracy. Wniosek dotyczy艂 samochodu Polonez Caro o numerze rejestracyjnym ZPY C562, wyprodukowanego w roku 1997. Samoch贸d wymaga generalnego remontu, a koszt remontu przekracza warto艣膰 samochodu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, ustanowionego na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nad nieruchomo艣ci膮, w kt贸rej znajduj膮 si臋 mieszkania chronione i ustanowienie trwa艂ego zarz膮du nad t膮 nieruchomo艣ci膮 na rzecz Domu Dziecka w Czernicach. Wcze艣niejsze stanowisko Zarz膮du w tej sprawie uzale偶nia艂o wydanie decyzji o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du od opuszczenia tej nieruchomo艣ci przez lokator贸w, b臋d膮cych nauczycielami Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Teraz warunek ten zosta艂 spe艂niony. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 ,,Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach" w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 "Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pyrzycach" oraz przyj臋cia jej statutu.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w I p贸艂roczu 2010 r.;
- sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach
w I p贸艂roczu 2010 r.;
- informacja z dzia艂alno艣ci Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych;
- informacja z dzia艂alno艣ci Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych;
- Dom Dziecka w Czernicach;
- dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2009/2010.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o planowanym przez Powiatowy Urz膮d Pracy zagospodarowaniu trzech pomieszcze艅 w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a. Zosta艂oby tam urz膮dzone archiwum zak艂adowe. Urz膮d Pracy wykona remont
i adaptacj臋 na w艂asny koszt. Zarz膮d popar艂 t臋 inicjatyw臋. Niezagospodarowany budynek szybko niszczeje i trzeba wykorzystywa膰 mo偶liwo艣ci poprawienia jego stanu.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o zaproszeniu, kt贸re otrzyma艂 od Starosty Boche艅skiego. Starosta Boche艅ski zaprasza na spotkanie w艂adze samorz膮d贸w, kt贸re udzieli艂y pomocy Powiatowi Boche艅skiemu dotkni臋temu przez pow贸d藕.
Skarbnik Poinformowa艂 Zarz膮d o zwi臋kszeniu o ponad 6 tys. z艂 dotacji na przebudow臋 ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-11-02 13:42:24
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-02 13:42:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1916licznik odwiedzin: 12462636