logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrze艣nia 2010 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrze艣nia 2010 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 22 czerwca 2010 r.
2. 29 czerwca 2010 r.
3. 7 lipca 2010 r.
4. 13 lipca 2010 r.
5. 29 lipca 2010 r.
6. 6 sierpnia 2010 r.
7. 17 sierpnia 2010 r.
8. 24 sierpnia 2010 r.
9. 30 sierpnia 2010 r.
10. 3 wrze艣nia 2010 r.
11. 7 wrze艣nia 2010 r.
12. 14 wrze艣nia 2010 r.
13. 21 wrze艣nia 2010 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie okre艣lenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Pyrzyckiego oraz jego jednostek podleg艂ych, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej
w przypadkach, w kt贸rych ulga b臋dzie stanowi膰 pomoc publiczn膮 oraz organ贸w uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.
- W sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010.
- W sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanych na rok 2010 rozchod贸w zwi膮zanych ze sp艂ata wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz zaci膮gni臋tych kredyt贸w.
- W sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego;
- W sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/96/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
- W sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 ,,Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach" w celu przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮 pod nazw膮 "Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach" oraz przyj臋cia jej statutu.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2009 rok.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2009 rok.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2010 r. w szko艂ach
i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Na dofinansowania doskonalenia nauczycieli przeznacza si臋 1 % planowanych rocznych 艣rodk贸w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Projekt podzia艂u 艣rodk贸w zosta艂 uzgodniony ze zwi膮zkami zawodowymi.
- W sprawie udzielenia por臋czenia sp艂aty kredytu bankowego zaci膮gni臋tego przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Rada Powiatu wyrazi艂a zgod臋 na udzielenie przez Zarz膮d Powiatu por臋czenia weksla In blanco w celu zabezpieczenia sp艂aty kredytu bankowego w kwocie 14.000.000 z艂.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Nowy Regulamin zawiera zmiany g艂贸wnie struktury organizacyjnej i dzia艂alno艣ci kuchni. Ze wzgl臋du na nierentown膮 dzia艂alno艣膰 us艂ugow膮 kuchni, rezygnuje si臋 z przygotowywania posi艂k贸w dla szk贸艂. Spowoduje to zmniejszenie zatrudnienia, ale nast膮pi ono w spos贸b naturalny poprzez wyga艣ni臋cie um贸w na czas okre艣lony i przej艣cie na emerytur臋.
- W sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Powo艂ano pi臋膰 odr臋bnych komisji dla nast臋puj膮cych nauczycieli: Ma艂gorzaty Le艣nia艅skiej, Katarzyny Banaszczyk i Ariela Ostolskiego z Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz Anny Miko艂ajczak i Roberta Ciszewskiego z Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w z przeznaczeniem na dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli, na sfinansowanie remont贸w 艣cian i pod艂贸g w ZS Nr 2 RCKU, na wyposa偶enie pracowni diagnostyki samochodowej, na ostateczne rozliczenie projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej.
- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu wprowadzono dotacje: na zadania bie偶膮ce Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na wyp艂aty dodatk贸w specjalnych dla pracownik贸w socjalnych Domu Dziecka
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na zadania bie偶膮ce Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz na dofinansowanie remontu ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach. Zmniejszono kwot臋 dotacji na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego, na podstawie aneksu do umowy
z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielenie i obs艂ug臋 d艂ugoterminowego kredytu z艂otowego w kwocie 1.460.000 z艂 (s艂ownie: jeden milion czterysta sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych) oraz w sprawie powo艂ania sk艂adu komisji przetargowej do przeprowadzania tego post臋powania. Kredyt zostanie przeznaczony na sp艂at臋 w roku 2010 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅
z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych i kredyt贸w.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Sucha艅, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej cz臋艣ci ulicy Jeziornej w miejscowo艣ci Marianowo, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi
nr 1726Z na odcinku od granicy z gmin膮 Stargard Szczeci艅ski przez Brudzewice, S艂od贸wko do Sad艂owa, na terenie gminy Sucha艅, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi
nr 1710Z Lubowo-Grz臋dzice-Lipnik na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski,
w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋,
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, dr贸g na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski, stanowi膮cych ulice Stefana 呕eromskiego
i Szczeci艅sk膮, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Kobylanka, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y
w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Szko艂y niepubliczne to: Prywatne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce, Prywatne Liceum Uzupe艂niaj膮ce i Prywatne Policealne Studium Zawodowe. Szko艂y niepubliczne s膮 dotowane w wysoko艣ci 50% koszt贸w funkcjonowania szko艂y tego samego typu, prowadzonej przez nasz powiat lub powiaty o艣cienne. W roku 2010 dotacja na jednego ucznia wynosi od 42 z艂 do 103 z艂.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie. W roku 2010 dotacja na jednego wychowanka wynosi 3 246,39 z艂.
- W sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Uzupe艂niono zapis, 偶e DPS mo偶e 艣wiadczy膰 us艂ugi zlecone. W przyj臋tym Regulaminie takiego zapisu brakowa艂o.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Zmieniono plan wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci poprzez przesuni臋cie 艣rodk贸w, w zwi膮zku z wprowadzeniem nowego paragrafu.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Kobylanka, stanowi膮cej drog臋 na odcinku od skrzy偶owania dawnej drogi nr 10 z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 120 w miejscowo艣ci Kobylanka przez miejscowo艣膰 Morzyczyn i Zieleniewo do granic gminy Stargard Szczeci艅ski, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski stanowi膮cej drog臋 na odcinku od dawnej drogi nr 10 do granicy z gmina Kobylanka do granic miasta Stargardu Szczeci艅skiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski stanowi膮cych ulice: Joahima Lelewela, Lotnik贸w, Kolejow膮, R贸偶an膮 i Most Kamienny, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie przekazania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych. Na podstawie uchwa艂y Rady Powiatu zosta艂a przygotowana umowa, na mocy kt贸rej, w czerwcu 2010 r. przekazano Szpitalowi Powiatowemu dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 188 900 z艂 na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych. Dotacja zostanie rozliczona do ko艅ca grudnia 2010 r.
- W sprawie og艂oszenia przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po by艂ej siedzibie Inspektoratu Weterynaryjnego. Za zgod膮 Rady Powiatu, do sprzeda偶y wystawiono dwie dzia艂ki. W przetargu z dnia 2 sierpnia 2010 r. sprzedano jedn膮 dzia艂k臋 za kwot臋 242 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie drugiego przetargu w celu zbycia drugiej dzia艂ki przy zachowaniu ceny wywo艂awczej. Przetarg og艂oszono na dzie艅 14 wrze艣nia 2010 r.
- W sprawie wniosku o przyznanie kwoty 4000 z艂 na zakup materia艂贸w niezb臋dnych do wykonania remont贸w, napraw 艣cian i pod艂贸g w ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Wykonanie remontu wynika艂o z zalece艅 Sanepidu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie 艣rodk贸w z rezerwy bud偶etu powiatu.
- W sprawie wniosku o przekazanie 艣rodk贸w na wyposa偶enie pracowni diagnostyki samochodowej w ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 50 tys. z艂 z rezerwy bud偶etu.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na zagospodarowanie terenu przy budynku na ul. G艂owackiego 22. Wnioskowano o kwot臋 591,65 z艂 z rozdzia艂u Gospodarka Komunalna i Ochrona 艢rodowiska z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu po przebudowie parkingu, w tym na zakup i sadzenie ro艣lin. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przeprowadzenie przetarg贸w
i zawarcie um贸w wieloletnich na zimowe utrzymanie dr贸g. Proponuje si臋 przeprowadzenie post臋powania w podziale na 8 zada艅 - dwa dla miasta Pyrzyce i Lipiany oraz 6 zada艅 dla dr贸g zamiejskich. Umowy b臋d膮 zawarte na okres trzech lat. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Stara D膮browa, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na u偶yczenie pomieszcze艅
w nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5a na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na u偶yczenie pomieszcze艅 i zawarcie stosownej umowy. W dniu 19 sierpnia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rozpocz膮艂 urz臋dowanie w nowej siedzibie. Dotychczas zajmowa艂 dwa pokoje w budynku Starostwa. Nowa siedziba ma powierzchni臋 u偶ytkow膮 dwa razy wi臋ksz膮. Do dyspozycji jest te偶 odr臋bne pomieszczenie sanitarno-socjalne. Inspektorat zajmuje cz臋艣膰 drugiego pi臋tra w s膮siedztwie Weterynarii.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego po艂o偶onych w obr臋bie 12 m. Pyrzyce i oznaczonych, jako dzia艂ki nr 15/10 oraz 15/13. Drugi przetarg na ww. nieruchomo艣ci przeprowadzony zosta艂 w dniu 9 kwietnia 2010 r. i zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Proponuje si臋 og艂oszenie trzeciego przetargu z zachowaniem ceny wywo艂awczej na poziomie drugiego przetargu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i na dzie艅 14 wrze艣nia 2010 r. og艂oszono trzeci przetarg.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala i dyrektora ZOL. Zarz膮d zatwierdzi艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zbycie przez Burmistrza Pyrzyc lokalu nr 59/3 w Brzesku, stanowi膮cego darowizn臋 Powiatu Pyrzyckiego, na rzecz najemcy. Lokal znajduje si臋 w budynku Wiejskiego O艣rodka Zdrowia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zbycie przez Burmistrza Pyrzyc lokalu nr 59/3 w Brzesku bez konieczno艣ci ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w na rzecz Powiatu.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na likwidacj臋 samochodu osobowego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Powiatowego Urz臋du Pracy. Wniosek dotyczy艂 starego samochodu Polonez, kt贸ry wymaga艂 generalnego remontu, a koszt remontu przekracza艂 warto艣膰 samochodu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, ustanowionego na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nad nieruchomo艣ci膮, w kt贸rej znajduj膮 si臋 mieszkania chronione i ustanowienie trwa艂ego zarz膮du nad t膮 nieruchomo艣ci膮 na rzecz Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d przyzna艂 dodatek w dotychczasowej wysoko艣ci 40% wynagrodzenia zasadniczego, na okres do lutego 2011 r.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie protoko艂u z trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego po艂o偶onych w obr臋bie 12 m. Pyrzyce i oznaczonych, jako dzia艂ki
nr 15/10 oraz 15/13. Przetarg, kt贸ry odby艂 si臋 w dniu 14 wrze艣nia 2010 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i od艂o偶y艂 decyzj臋 kolejnym przetargu.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie protoko艂u z drugiego przetargu na sprzeda偶 drugiej z dw贸ch nieruchomo艣ci po by艂ej siedzibie Inspektoratu Weterynaryjnego. W przetargu z dnia 14 wrze艣nia 2010 r. sprzedano t臋 dzia艂k臋 za kwot臋 103 000 z艂.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci oznaczonej, jako dzia艂ki nr 123-128. Z otrzymanej od wojewody nieruchomo艣ci zosta艂a wydzielona dzia艂ka pod budow臋 dom贸w dziecka. Pozosta艂膮 cz臋艣膰 stanowi膮 dzia艂ki nr 123-128, kt贸re nie s膮 zagospodarowane. S膮 to tereny uprawne o powierzchni 2,762 ha i mo偶na je wydzier偶awi膰, aby nie le偶a艂y od艂ogiem. Uzyskane dochody b臋d膮 przeznaczone na pokrycie op艂at z tytu艂u podatku od nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wydzier偶awienie tych teren贸w na okres 3 lat. W sprawie wniosku o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du, ustanowionego na rzecz Starostwa Powiatowego, nad nieruchomo艣ci膮 oznaczon膮, jako dzia艂ka nr 420/13. Dzia艂ka ta stanowi艂a by艂膮 siedzib臋 Inspektoratu Weterynarii i zosta艂a sprzedana. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie opinii o terminie rozpocz臋cia i zako艅czenia oraz trybu likwidacji gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 ustali艂 termin rozpocz臋cia likwidacji na dzie艅 1 pa藕dziernika 2010 r., a zako艅czenie nast膮pi do dnia 31 grudnia 2010 r. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋. Likwidacja dotyczy tylko gospodarstwa pomocniczego. Warsztaty szkolne b臋d膮 nadal funkcjonowa艂y, tylko w ramach organizacyjnych szko艂y. Nie ustalono jeszcze, co stanie si臋 ze stacj膮 diagnostyczn膮. Aktualne przepisy nie pozwalaj膮 na prowadzenie stacji przez szko艂y. Przygotowywana jest zmiana w przepisach, dopuszczaj膮ca prowadzenie stacji przez szko艂y o kierunkach samochodowych. Jednak nowelizacja przepis贸w musi nast膮pi膰 przed ko艅cem roku, aby mo偶na by艂o z niej skorzysta膰.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Szacunkowy koszt dzia艂alno艣ci na rok 2010 wynosi 87 tys. z艂, a planowana dotacja od wojewody wynosi 52 tys. z艂. Z艂o偶ono wniosek do wojewody o zwi臋kszenie dotacji. Zarz膮d od艂o偶y艂 decyzj臋
o zwi臋kszeniu planu wydatk贸w do czasu otrzymania dotacji od wojewody.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zwr贸cono uwag臋, 偶e obecne zarobki dyrektor贸w niewiele odbiegaj膮 od zarobk贸w nauczycieli i w przysz艂o艣ci trzeba b臋dzie zweryfikowa膰 zasady wynagradzania dyrektor贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wniosek Jaros艂awa Ileczko i zwi臋kszy艂 dodatek motywacyjny dla dyrektor贸w: PMOS, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o 5 %.
Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki motywacyjne w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 pa藕dziernika do 31 grudnia 2010 r.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zakup paliwa na potrzeby Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Zwi臋kszenie zu偶ycia paliwa spowodowa艂o, 偶e w ci膮gu roku, na zakup paliwa, zostanie wydana kwota wi臋ksza ni偶 14 tys. euro. W takim przypadku obowi膮zuj膮 przepisy ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych i konieczne jest przeprowadzenie przetargu. Umowa z wykonawc膮 zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2011 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach. W okresie od 17 do 22 czerwca 2010 r. wydano 14 skierowa艅.
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej przeprowadzonej przez Komisj臋 Rewizyjn膮 w Domu Dziecka w Czernicach. Komisja nie przedstawi艂a wniosk贸w pokontrolnych.
- Sprawozdanie Szpitala Powiatowego z dzia艂alno艣ci za I p贸艂rocze 2010 r.
- Sprawozdanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego z realizacji planu finansowego oraz sytuacji ekonomicznej za I p贸艂rocze 2010 r.
- Informacja o przeprowadzonych kontrolach wewn臋trznych w jednostkach organizacyjnych powiatu w I p贸艂roczu 2010 r.
- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w I p贸艂roczu 2010 r.
- Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w
z program贸w pomocowych i wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski.
- Informacja z dzia艂alno艣ci Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych.
- Informacja z dzia艂alno艣ci Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych.
- Dom Dziecka w Czernicach.
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2009/2010.
- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach. W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. wydano 36 skierowa艅.
- Funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Nowielinie.
- Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej.
- Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o
w Pyrzycach.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

18 czerwca
- Zako艅czenie roku szkolnego 2009/2010 uczni贸w Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
21 czerwca
- Wojew贸dzkie obchody Dnia Stra偶aka w Szczecinie.
22 czerwca
- podsumowanie sportowego roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szk贸艂 w Kozielicach.
25 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szk贸艂 Nr 1,
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- spotkanie integracyjne pt. "Dzielmy si臋 mi艂o艣ci膮" zorganizowane przez Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
26 czerwca
- II Letnie Powiatowe Igrzyska LZS w Lipianach.
29 czerwca
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w Pyrzycach.
4 lipca
- Msza 艣w. z oficjalnym powitaniem nowego proboszcza Parafii pw. 艣w. Ottona w Pyrzycach.
5 lipca
- Nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w Pyrzycach.
10 lipca
- XXV Piknik Eterowy w Lipianach.
17 lipca
- VI Zlot Pojazd贸w Militarnych w Lipianach.
18 lipca
- XIX Okr臋gowy Zjazd Delegat贸w Polskiego Zwi膮zku 艁owieckiego w Szczecinie.
24 lipca
- Festyn Wiejski w Rzepnowie.
26-29 lipca
- Szkolenie pn. Media w polityce informacyjno-promocyjnej w Bornym Sulinowie.
28 lipca
- Obchody z okazji 艢wi臋ta Policji w Hali Sportowo-Widowiskowej w Pyrzycach.
13 sierpnia
- Obchody 艢wi臋ta Wojska Polskiego na stadionie miejskim w Pyrzycach.
14 sierpnia
- Obchody 700-lecia powstania Pstrowic.
21 sierpnia
- Turniej miast Lipiany-Wietzendorf 2010 w Lipianach.
22 sierpnia
- Do偶ynki Gminne w Lipianach.
25 sierpnia
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym z delegacj膮 Armii Niemieckiej Landeskommando Mecklenburg - Vorpommern (LKdo M-V) Schwerin, czyli Krajowym Dow贸dztwem Meklemburgii Pomorza Przedniego w Schwerinie.
29 sierpnia
- Do偶ynki Archidiecezjalne w Pyrzycach.
30 sierpnia
- Uroczyste nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dw贸m nauczycielom w Zespole Szk贸艂 Nr 1 i trzem nauczycielom w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
1 wrze艣nia
- Uroczyste rozpocz臋cie roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szk贸艂 Nr 1,
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Uroczysto艣膰 z okazji rocznicy wybuchu II Wojny 艢wiatowej pod Pomnikiem Pami臋ci w Pyrzycach.
3 wrze艣nia
- II Kongres Odnowy Wsi w Krzemlinie.
- Zgromadzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
4 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminy Bielice pod nazw膮 "艢wi臋to Chleba" w Liniach.
- II Sp臋d Rolny Lipiany 2010 w Lipianach.
- Obchody Dnia Dzia艂kowca w Pyrzycach.
5-7 wrze艣nia
- spotkanie w Bochni dla starost贸w powiat贸w, kt贸re udzieli艂y pomocy Powiatowi Boche艅skiemu w usuwaniu skutk贸w powadzi.
8 wrze艣nia
- Otwarcie Punktu Przedszkolnego w Miel臋cinie.
9 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji rozwoju Regionalnego w Ko艂obrzegu.
9-10 wrze艣nia
- XII Warsztaty Nadzoru Budowlanego w Wa艂czu.
10-12 wrze艣nia
- XXIII Barzkowickie Targi Rolne "Agropomerania".
11 wrze艣nia
- Rozgrywki powiatowe w ramach Og贸lnopolskiego turnieju pi艂ki no偶nej dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w, nad kt贸rym patronat obj膮艂 Premier Donald Tusk.
12 wrze艣nia
- I Otwarty Turniej Par w Bryd偶a Sportowego o Puchar Starosty Pyrzyckiego w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
15 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
16 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
17 wrze艣nia
- Obchody 71 rocznicy napa艣ci Zwi膮zku Radzieckiego na Polsk臋, w Kozielicach.
18 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminy Pyrzyce w Rzepnowie.
- Do偶ynki Gminno-Parafialne w Warnicach.
19 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Przelewicach.
20 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
21 wrze艣nia
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-10-08 14:07:20
Data ostatniej modyfikacji : 2010-10-08 14:08:03
Liczba wy艣wietle艅 : 2083

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  08.10.2010 13:07poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  08.10.2010 13:07poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11796179