logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Przetarg nieograniczony na

Udzielenie i obs艂uga d艂ugoterminowego kredytu z艂otowego w kwocie 1 460 000 z艂

Pyrzyce: Udzielenie i obs艂uga d艂ugoterminowego kredytu z艂otowego w kwocie 1.460.000 z艂 (s艂ownie: jeden milion czterysta sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych)
Numer og艂oszenia: 276780 - 2010; data zamieszczenia: 03.09.2010
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
. Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.samorzady.pl
. Adres strony internetowej, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w: www.pyrzyce.samorzady.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Udzielenie i obs艂uga d艂ugoterminowego kredytu z艂otowego w kwocie 1.460.000 z艂 (s艂ownie: jeden milion czterysta sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych).
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest udzielenie i obs艂uga kredytu bankowego na sp艂at臋 w roku 2010 wcze艣niej zaci膮gni臋tych przez Powiat Pyrzycki zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz zaci膮gni臋tych kredyt贸w. 2. Szczeg贸艂owe warunki realizacji zam贸wienia: 1) Wysoko艣膰 kredytu: 1.460.000,00 PLN (s艂ownie: jeden milion czterysta sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych). 2) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do grudnia 2020 r. 3) Kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiaj膮cego w transzach wed艂ug potrzeb Zamawiaj膮cego. 4) Sp艂ata kapita艂u kredytu nast膮pi w r贸wnych ratach po 36.500 z艂 p艂atnych w okresach kwartalnych pocz膮wszy od 31 marca 2011 r. Ostatnia rata zostanie zap艂acona 31 grudnia 2020 r. 5) Odsetki b臋d膮 p艂atne od salda kredytu, w terminie p艂atno艣ci rat kapita艂owych. 6) Dla wyznaczenia wysoko艣ci odsetek przyjmuje si臋 rok r贸wny 365/366 dni oraz rzeczywist膮 liczb臋 dni w kwartale. 7) Oprocentowanie kredytu b臋dzie zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienn膮 stawk臋 WIBOR 3M wg notowania na dwa dni kalendarzowe poprzedzaj膮ce rozpocz臋cie okresu obrachunkowego za jaki nale偶ne odsetki s膮 naliczane lub sp艂acane, powi臋kszon膮 o sta艂膮 mar偶臋 Banku. 8) Zabezpieczeniem udzielonego kredytu b臋dzie weksel w艂asny In blanco wraz z deklaracja wekslow膮. 9) Pozosta艂e warunki: a) w przypadku sp艂aty zar贸wno kapita艂u jak i odsetek, je艣li dzie艅 sp艂aty przypada na dzie艅 wolny od pracy, to sp艂ata nast膮pi nast臋pnego dnia roboczego po tym terminie, b) bank nie b臋dzie pobiera艂 odsetek i innych op艂at za sp艂at臋 kredytu przed terminem..
II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2020.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
. Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
. III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki dotycz膮ce: a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
. III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
o Zgodnie z SIWZ, spe艂nia/nie spe艂nia - o艣wiadczenie
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
. III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:
. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
. o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
. aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
. III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
. nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy dopuszcza tylko takie zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, kt贸re s膮 dla zamawiaj膮cego korzystne lub konieczno艣膰 wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno艣ci, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy a s膮 konieczne dla prawid艂owej realizacji umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.samorzady.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 23.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, pok贸j nr 106 (sekretariat I pi臋tro).
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF430.3 KB POBIERZSIWZ2010-09-03 10:49:35759
.DOC41 KB POBIERZZa艂膮czniki2010-09-03 10:49:46710
.PDF14413.7 KB POBIERZDokumenty wskazane w rozdz. IV ust.3 SIWZ2010-09-07 10:49:31712
.DOC37 KB POBIERZWyja艣nienie SIWZ nr 12010-09-10 14:38:39774
.PDF1137.9 KB POBIERZwyb贸r oferty2010-09-24 13:27:37566

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-09-03 10:48:44
Data ostatniej modyfikacji : 2010-09-03 10:51:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2542

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  03.09.2010 09:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836217