logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 15/2010 z dnia 26 maja 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 15/2010
z dnia 26 maja 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Zdzis艂aw臋 Gac radc臋 prawnego o przedstawienie obecnego stanu prawnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
i mo偶liwo艣ci jego zmiany. Zdzis艂awa Gac wyja艣ni艂a, 偶e Powiatowy Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci funkcjonowa艂 w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jednak po kontroli, Wojewoda zaleci艂 wyodr臋bnienie Zespo艂u, jako samodzielnej jednostki. Zgodnie z ustaw膮 o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych starosta ma kompetencje do utworzenia takiej jednostki. Jednostka ta wykonuje zadania z zakresu administracji rz膮dowej i jest finansowana z bud偶etu pa艅stwa. Starosta powo艂a艂 zarz膮dzeniem Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Funkcjonuje on, jako jednostka bud偶etowa. Jednak nie ma w niej etatu g艂贸wnej ksi臋gowej, a sprawy finansowe s膮 prowadzone przez Wydzia艂 Finansowy Starostwa. Mo偶liwe jest w艂膮czenie Zespo艂u w struktur臋 Starostwa, ale wtedy decyzj臋 o powo艂aniu Zespo艂u podejmuje rada powiatu, a nie starosta, kt贸ry ma do tego kompetencje.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋 na aspekt odpowiedzialno艣ci finansowej. Zgodnie z ustaw膮 o finansach publicznych odpowiedzialno艣膰 za gospodark臋 finansow膮 ponosi kierownik jednostki lub upowa偶niony pracownik jednostki - g艂贸wny ksi臋gowy. W obecnej sytuacji Wydzia艂 Finansowy Starostwa, mimo, 偶e prowadzi gospodark臋 finansow膮 Zespo艂u, nie ponosi za ni膮 偶adnej odpowiedzialno艣ci.
W trakcie dyskusji ustalono, 偶e nale偶y utrzyma膰 obecn膮 form臋 organizacyjn膮 Zespo艂u i uregulowa膰 nadz贸r nad gospodarka finansow膮. Nale偶y zatrudni膰 g艂贸wnego ksi臋gowego. Ze wzgl臋du na niewielki zakres prowadzonych spraw, mo偶e to by膰 pracownik Wydzia艂u Finansowego Starostwa, kt贸remu zostanie przydzielona cz臋艣膰 etatu na stanowisku g艂贸wnego ksi臋gowego Zespo艂u. Skarbnik Powiatu powinien sprawdzi膰 mo偶liwo艣ci wprowadzenia takiego rozwi膮zania. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do Stowarzyszenia pod nazw膮 "Zachodniopomorska Sie膰 Teleinformatyczna". Rada Powiatu Pyrzyckiego podj臋艂a wcze艣niej uchwa艂臋 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsi臋wzi臋cia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dost臋pu do aplikacji i e-us艂ug. Zgodnie z podj臋tymi ustaleniami pomi臋dzy zainteresowanymi jednostkami samorz膮du terytorialnego, koniecznym jest powo艂anie Stowarzyszenia pod nazw膮 "Zachodniopomorska Sie膰 Teleinformatyczna". Powo艂anie stowarzyszenia pozwoli na wsp贸ln膮 realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia poprzez po艂膮czenie potencja艂贸w podmiot贸w uczestnicz膮cych w realizacji przedsi臋wzi臋cia oraz pozwoli na pozyskanie niezb臋dnych 艣rodk贸w finansowych, w tym uzyskanie dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W projekcie uchwa艂y przewidziano wyb贸r przedstawiciela powiatu
w zebraniu za艂o偶ycielskim oraz walnym zebraniu cz艂onk贸w stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia okre艣la, 偶e przedstawicielem powiatu jest urz臋duj膮cy starosta. Zgodnie z tym w projekcie uchwa艂y zapisano, 偶e przedstawicielem Powiatu Pyrzyckiego w zebraniu za艂o偶ycielskim oraz walnym zebraniu cz艂onk贸w Stowarzyszenia pod nazw膮 "Zachodniopomorska Sie膰 Teleinformatyczna" b臋dzie Starosta Pyrzycki.
Zdzis艂awa Gac, odnosz膮c si臋 do projektu statutu stowarzyszenia, zwr贸ci艂a uwag臋 na zapisy dotycz膮ce wniesienia przez powiat pierwszej sk艂adki. Podany spos贸b wyliczania wysoko艣ci sk艂adki jest ma艂o czytelny i nie pozwala, osobom nie znaj膮cym szczeg贸艂贸w jego przygotowania, okre艣li膰 kwoty, jak膮 powiat zobowi膮zuje si臋 wnie艣膰. Taka uwaga zosta艂a przes艂ana do przewodnicz膮cego Konwentu Starost贸w Powiat贸w Wojew贸dztwa zachodniopomorskiego.
Starosta zaproponowa艂, aby zaprosi膰 przedstawiciela Marsza艂ka Wojew贸dztwa na posiedzenie komisji w celu wyja艣nienia tej kwestii. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Z pro艣b膮 o umorzenie kary pieni臋偶nej; na艂o偶onej decyzj膮 WITD.DI.0152.381/65/09/W, za przekroczenie dopuszczalnych nacisk贸w na osie, na drodze powiatowej nr 1588Z Pyrzyce - Rzepnowo zwr贸ci艂 si臋 Dariusz Iwasi贸w. Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, decyzj膮 z dnia 3 listopada 2009 r., roz艂o偶y艂 sp艂at臋 kary w wysoko艣ci 31.780 z艂 na 24 miesi臋czne raty. Do ko艅ca kwietnia 2010 r. sp艂aci艂 9.100 z艂. W trakcie dyskusji rozwa偶ano mo偶liwo艣膰 umorzenia
i odroczenia sp艂aty wierzytelno艣ci. Umorzenie wierzytelno艣ci nie le偶y w interesie Powiatu i mog艂oby stanowi膰 zarzut niegospodarno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na odroczenie sp艂aty na okres sze艣ciu miesi臋cy. Spowoduje to popraw臋 sytuacji pana Iwasi贸w i nie zamyka mu drogi ubiegania si臋 o umorzenie wierzytelno艣ci. Taka decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Projekt uchwa艂y w tej sprawie zostanie poprawiony i przedstawiony Zarz膮d贸w na kolejnym posiedzeniu.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. W zwi膮zku z wprowadzeniem aneksu do umowy o realizacji projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W dalszej cz臋艣ci Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie 3 osobowym. Posiedzenie opu艣ci艂 Starosta, przekazuj膮c przewodnictwo Wicestaro艣cie.

Ad. 4.
Wicestarosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka dyrektora Szpitala, aby przedstawi艂 plan finansowy Szpitala Powiatowego na rok 2010. Plan uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Zarz膮d zatwierdzi艂 przedstawiony plan w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a plan finansowy Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na rok 2010. Plan uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach. Zarz膮d zatwierdzi艂 przedstawiony plan w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Ryszard Grzesiak przedstawi艂 sprawozdanie Szpitala Powiatowego
z dzia艂alno艣ci za I kwarta艂 2010 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska przedstawi艂a sprawozdanie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego z dzia艂alno艣ci za I kwarta艂 2010 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala i dyrektor ZOL za I kwarta艂 2010 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5
Wicestarosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- Ocena skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2009 roku i przygotowanie do skupu zb贸偶 ze zbior贸w 2010 roku w Powiecie Pyrzyckim,
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych,
- Opieka spo艂eczna na terenie powiatu,
- Ocena stanu dr贸g powiatowych po okresie zimowym - stopie艅 realizacji ich naprawy.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-06-23 13:42:36
Data ostatniej modyfikacji : 2010-06-23 13:42:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1944licznik odwiedzin: 12481463