logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 12/2010
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych. Przed rozpocz臋ciem posiedzenia, minut膮 ciszy Zarz膮d odda艂 ho艂d ofiarom katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. Nast臋pnie, po stwierdzeniu quorum Starosta przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwi臋kszenie dochod贸w w bud偶ecie powiatu o 艣rodki stanowi膮ce dofinansowanie do projektu Nowa szansa. Barbara Sykucka kierownik PCPR, wyja艣ni艂a, 偶e jest to wieloletni projekt realizowany przez PCPR oraz o艣rodki pomocy spo艂ecznej. Ma on na celu rozwijanie aktywnych form integracji spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych i zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym. Na ka偶dy rok jest ustalany odr臋bny bud偶et. W tym roku Powiatowi Pyrzyckiemu przyznano kwot臋 1 279 001,70 z艂. Kwot臋 te nale偶y wprowadzi膰 do bud偶etu powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie dochod贸w w bud偶ecie powiatu i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa o zatwierdzenie wydatk贸w w ramach ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przypomnia艂, 偶e po likwidacji powiatowych funduszy ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej wp艂ywy z op艂at za korzystanie ze 艣rodowiska musz膮 by膰 przeznaczone na finansowanie zada艅 w zakresie ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej. Zenon Mirowski dyrektor Wydzia艂u przedstawi艂 wykaz wniosk贸w o refundacj臋 wydatk贸w na zadania w tej dziedzinie i projekt podzia艂u 艣rodk贸w. Zadania b臋d膮 realizowane przez jednostki organizacyjne i inne instytucje. Osoby fizyczne nie mog膮 ju偶 korzysta膰 z tych 艣rodk贸w. Mi臋dzy innymi przewidziano dofinansowanie zakupu materia艂贸w edukacyjnych, prezentuj膮cych Powiat Pyrzycki i walory jego 艣rodowiska. Wicestarosta zaproponowa艂, aby w ramach tego zadania dodatkowo sfinansowa膰 wydanie mapy turystycznej Powiatu Pyrzyckiego. Wydanie mapy wi膮偶e si臋
z kosztami rz臋du 18 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i wprowadzi艂 korekt臋, przeznaczaj膮c na zakupu materia艂贸w edukacyjnych, prezentuj膮cych Powiat Pyrzycki i walory jego 艣rodowiska kwot臋 23 tys. z艂. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawiony projekt podzia艂u 艣rodk贸w, z uwzgl臋dnieniem wprowadzonej korekty, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Projekt dotyczy艂 wprowadzenia do bud偶etu po stronie wydatk贸w, 艣rodk贸w rezerwy subwencji og贸lnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu przez rzek臋 Sicina
w ci膮gu ulicy Cmentarnej w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. Taka uchwa艂a zosta艂a ju偶 podj臋ta przez Rad臋 w dniu 17 marca 2010 r., ale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzi艂o jej niewa偶no艣膰 ze wzgl臋du na niejednoznaczne okre艣lenie wysoko艣ci nale偶nej dotacji. Przedstawiony projekt okre艣la nale偶n膮 dotacj臋 jednoznacznie
w wysoko艣ci 50 %. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z wykonania bud偶etu za 2009 r. RIO pozytywnie zaopiniowa艂o sprawozdanie.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o projektowanej inwestycji Burmistrza Pyrzyc w zakresie budowy drogi publicznej na dzia艂ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 126/20 w obr臋bie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. El偶bieta Wiktorko dyrektor Wydzia艂u Architektury i Budownictwa wyja艣ni艂a, 偶e planowana droga b臋dzie stanowi膰 zjazd z Ronda Sybirak贸w w kierunku marketu Lidl. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta zaprosi艂 na posiedzenie Zarz膮du Rados艂awa Rutkiewicza p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Rados艂aw Rutkiewicz wygra艂 konkurs na wolne stanowisko w Zarz膮dzie Dr贸g Wojew贸dzkich i z dniem 1 maja chce zmieni膰 miejsce pracy. Starosta podzi臋kowa艂 mu za prac臋 w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych
i dobr膮 wsp贸艂prac臋, 偶ycz膮c jednocze艣nie sukces贸w w nowym miejscu pracy. Nast臋pnie przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwolnienia
z pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 Zarz膮dowi kandydata, kt贸remu zaproponowa艂 pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na okres do ko艅ca bie偶膮cej kadencji w艂adz samorz膮dowych. Stanowisko zajmie Andrzej Drabczyk, inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, kt贸ry wcze艣niej by艂 pracownikiem Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Doskonale zna jednostk臋, jej organizacj臋 oraz pracownik贸w.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach. Cz艂onkowie Zarz膮du zaakceptowali kandydatur臋 Andrzeja Drabczyka
i podj臋li uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie upowa偶nienia p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu pyrzyckiego i Komisji O艣wiaty: Ocena sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim oraz Wyposa偶enie i dost臋pno艣膰 pomocy dydaktycznych ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem szk贸艂 zawodowych oraz kadrowych z mo偶liwo艣ci膮 realizacji programu. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o odpowiedzi Wojewody na wniosek
o zwi臋kszenie dotacji celowej na pokrycie koszt贸w utworzenia Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Wojewoda informuje, 偶e nie ma na to 艣rodk贸w. Informuje jednocze艣nie o mo偶liwo艣ci otrzymania 艣rodk贸w z rezerwy celowej bud偶etu pa艅stwa utworzonej na dofinansowanie zada艅 realizowanych przez zespo艂y ds. orzekania o niepe艂nosprawno艣ci.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zostanie przygotowane wyst膮pienie do Wojewody informuj膮ce, 偶e w zwi膮zku z tym konieczne jest szukania oszcz臋dno艣ci. W celu ograniczenia wydatk贸w obs艂uga finansowa Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach zostanie powierzona Wydzia艂owi Finansowemu Starostwa Powiatowego.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o organizowaniu wyjazdu na uroczysto艣ci pogrzebowe pary prezydenckiej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-04-28 08:05:18
Data ostatniej modyfikacji : 2010-04-28 08:05:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2004licznik odwiedzin: 12462804