logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 10/2010
z dnia 16 marca 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2009. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali kopie sprawozdania. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋 na najistotniejsze informacje zwi膮zane
z wykonaniem bud偶etu. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej oraz Barbara Sykucka kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podkre艣lili, 偶e 艣rodki przekazywane przez PFRON systematycznie s膮 ograniczane i nie wystarczaj膮 ju偶 na realizacj臋 wniosk贸w os贸b niepe艂nosprawnych. W zwi膮zku tym nale偶y ogranicza膰 lub rezygnowa膰
z dofinansowa艅. Proponuje si臋 rezygnacj臋 ze zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej, udzielania dotacji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz finansowania koszt贸w szkole艅 os贸b niepe艂nosprawnych. Szkolenia dla os贸b niepe艂nosprawnych zostan膮 sfinansowane w ramach programu Nowa Szansa. Ograniczone zostanie dofinansowanie uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych do dofinansowania turnus贸w rehabilitacyjnych niepe艂nosprawnym dzieciom i m艂odzie偶y, oraz ich opiekunom. Pozosta艂e zadania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych r贸wnie偶 nie b臋d膮 mog艂y by膰 sfinansowane w pe艂nym zakresie. Zarz膮d, zdaj膮c sobie spraw臋 z trudnej sytuacji, przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Zmiana polega na wprowadzeniu do bud偶etu 艣rodk贸w z Unii Europejskiej. Przeznaczone s膮 one na realizacj臋 projekt贸w: "Nauka i praktyka - wzbogaca, rozwija i odkrywa" oraz "Prawo jazdy - moja przysz艂o艣膰". Projekty b臋d膮 prowadzone w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, przedstawiona przez Skarbnika dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiany wynikaj膮
z konieczno艣ci zabezpieczenia wk艂adu w艂asnego przy realizacji projekt贸w, kt贸re b臋d膮 prowadzone w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wnioski o wyra偶enie opinii o planowanych zmianach
w ofercie edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Planowane jest wyprowadzenie
z Zasadniczej Szko艂y Zawodowej kierunku kszta艂cenia w zawodzie monter instalacji
i urz膮dze艅 sanitarnych, wyprowadzenie z Technikum Zawodowego kierunk贸w kszta艂cenia w zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik urz膮dze艅 sanitarnych oraz wyprowadzenie z Policealnego Studium Zawodowego kierunku kszta艂cenia w zawodach: technik informatyk, technik spedytor. Na rok szkolny 2010/2011 planowane jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Policealnego Studium Zawodowego o zaoczny kierunku kszta艂cenia w zawodach: technik rolnik, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e przez wiele lat formalnie istnia艂y kierunki kszta艂cenia, ale ze wzgl臋du na brak naboru nie by艂a prowadzona nauka w tych zawodach. Obecnie nie ma zainteresowania tymi kierunkami, dlatego proponuje si臋 wykre艣lenie ich z oferty edukacyjnej. Szans膮 na zdobycie wykszta艂cenia w zawodach: technik rolnik, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu b臋dzie utworzenie obok systemu dziennego, systemu zaocznego. Pawe艂 Palczy艅ski dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU doda艂, 偶e szko艂a dysponuje odpowiedni膮 kadr膮 i baz膮 dydaktyczn膮. Mo偶liwe jest takie u艂o偶enie termin贸w zjazd贸w dla rolnik贸w, aby odci膮偶y膰 ich od nauki w okresie nasilenia prac polowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 o zmianie oferty edukacyjnej w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przej臋cie od Polskich Kolei Pa艅stwowych odcinka torowiska na trasie Pyrzyce-Gryfino, po艂o偶onego na terenie Gminy Pyrzyce. W trakcie sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego taki wniosek zg艂osi艂 radny Stanis艂aw St臋pie艅. Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂a, 偶e z chwil膮 nabycia nieruchomo艣ci powiat musia艂by ponie艣膰 koszty zwi膮zane z podatkiem od nieruchomo艣ci i u偶ytkowaniem wieczystym w wysoko艣ci ponad 30 tys. z艂 oraz koszty zwi膮zane z utrzymaniem.
Starosta doda艂, 偶e w przypadku podj臋cia decyzji o zrealizowaniu jakiej艣 inwestycji np. 艣cie偶ki rowerowej konieczne by艂y by kolejne nak艂ady. Nawet przy uzyskaniu dofinansowania nale偶y liczy膰 si臋 z konieczno艣ci膮 wniesienia udzia艂u w艂asnego i zabezpieczenia 艣rodk贸w na realizacje inwestycji. Skarbnik Powiatu przypomnia艂, ze w bud偶ecie powiatu na rok 2010 nie ma 偶adnych 艣rodk贸w ani na zakup nieruchomo艣ci, ani na inwestycje. Zarz膮d nie znalaz艂 uzasadnienia merytorycznego, a przede wszystkim finansowego dla realizacji tego wniosku. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na jego realizacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy przeciw.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci pn. Dom Dziecka
w Czernicach. Rada Powiatu Pyrzyckiego wyrazi艂a zgod臋 na zastosowanie przez Zarz膮d Powiatu bonifikaty w wysoko艣ci do 40 % od ceny nieruchomo艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Dwie nieruchomo艣ci zabudowane powsta艂y w wyniku podzia艂u nieruchomo艣ci stanowi膮cej siedzib臋 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Po przeniesieniu siedziby Inspektoratu i zamianie nieruchomo艣ci, nieruchomo艣膰 ta przesz艂a na w艂asno艣膰 powiatu. Zarz膮d wcze艣niej podj膮艂 decyzj臋 o jej podziale
i sprzeda偶y, dlatego projekt uchwa艂y zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Po dw贸ch latach od ostatniej aktualizacji Planu, dokonano przegl膮du stanu realizacji przyj臋tych zada艅. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013. W oparciu
o sprawozdanie z realizacji Planu, wykre艣lono z Planu zadania ju偶 zrealizowane, zmieniono zakres i warto艣膰 innych oraz dodano nowe zadania. Jaros艂aw Ileczko zauwa偶y艂, 偶e w Planie brakuje zadania budowy chodnika w Mielnie. Miros艂aw Gryczka pe艂ni膮cy funkcj臋 wiceprzewodnicz膮cego Zespo艂u ds. Rozwoju wyja艣ni艂, 偶e jest to projekt, kt贸ry b臋dzie jeszcze dopracowywany na posiedzeniach komisji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Jaros艂aw Ileczko.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych decyzjach o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W okresie od 18 lutego do 15 marca 2010 r. wydano 14 decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 7.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o stanie prac nad sztandarem powiatu. Zosta艂 ju偶 poprawiony herb i flaga powiatu oraz opracowany projekt sztandaru. Starosta przedstawi艂 i om贸wi艂 projekty graficzne herbu i sztandaru.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a badania przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮 uchwa艂y Nr XXXVI/197/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. Kolegium Izby powzi臋艂o w膮tpliwo艣ci, co do jej zgodno艣ci z prawem i zbada jej zgodno艣膰 z przepisami ustawy o systemie o艣wiaty.
Kolejna informacja dotyczy艂a post臋powania w sprawie domagania si臋 Gminy Bielice zwrotu koszt贸w poniesionych przy od艣nie偶aniu drogi powiatowej. W贸jt Gminy, bez konsultacji z zarz膮dc膮 drogi, wynaj膮艂 sprz臋t do jej od艣nie偶enia i obecnie wzywa powiat do zap艂aty za wynajem. Sprawa najprawdopodobniej zako艅czy si臋 w s膮dzie, gdy偶 zarz膮dca drogi nie widzi podstaw do zwrotu koszt贸w i nie dokona zap艂aty.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-03-23 14:57:53
Data ostatniej modyfikacji : 2010-03-23 14:57:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1983licznik odwiedzin: 12481368