logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 23 lutego 2010 r.
2. 2 marca 2010 r.
3. 16 marca 2010 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok. Zmiana dotyczy艂a sprostowania zapis贸w dotycz膮cych klasyfikowania dochod贸w w odpowiednich paragrafach. R贸偶nica w stosunku do zapis贸w przyj臋tych w uchwale rady powiatu dotyczy艂a dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz odpis贸w na ubezpieczenia spo艂eczne w Starostwie Powiatowym.
- W zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Do bud偶etu zosta艂y wprowadzone 艣rodki na realizacj臋 projektu "Wiem rozumiem, potrafi臋". 艢rodki w wysoko艣ci 753 887 z艂 pochodz膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, a projekt b臋dzie realizowa膰 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiana dotyczy艂a przesuni臋cia kwoty 3 400 z艂 w ramach dzia艂u na finansowanie zada艅 w zakresie polityki spo艂ecznej i przeznaczenie jej na zwrot dotacji zwi膮zanej z projektem "Nowa szansa".
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010. Zmiana polega na wprowadzeniu do bud偶etu 艣rodk贸w z Unii Europejskiej. Przeznaczone s膮 one na realizacj臋 projekt贸w: "Nauka i praktyka - wzbogaca, rozwija i odkrywa" oraz "Prawo jazdy - moja przysz艂o艣膰". Projekty b臋d膮 prowadzone w Zespole Szk贸艂
Nr 2 RCKU.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010. Zmiany wynikaj膮
z konieczno艣ci zabezpieczenia wk艂adu w艂asnego przy realizacji projekt贸w, kt贸re b臋d膮 prowadzone w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci pn. Dom Dziecka w Czernicach. Po uzyskaniu zgody Rady Powiatu Pyrzyckiego Zarz膮d Powiatu przyj膮艂 bonifikat臋 w wysoko艣ci do 40 % od ceny nieruchomo艣ci.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie dodatku motywacyjnego w wysoko艣ci 40% wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2010 r.
- W sprawie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣ci stanowi艂o 15 dzia艂ek powsta艂ych w wyniku podzia艂u dzia艂ki nr 15 w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Przetarg zosta艂 przeprowadzony w dniu 16 lutego 2010 r. Licytacja dotyczy艂a jednej dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 15/4
o powierzchni 0,08 ha i zako艅czy艂a si臋 wygran膮 Macieja Palczy艅skiego, kt贸ry naby艂 prawo zakupu tej dzia艂ki za kwot臋 60 512 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 przetargu i zdecydowa艂 o og艂oszeniu drugiego przetargu na sprzeda偶 pozosta艂ych 14 dzia艂ek na tych samych warunkach, co pierwszy.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie opinii o planowanych zmianach
w ofercie edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Planowane jest wyprowadzenie
z Zasadniczej Szko艂y Zawodowej kierunku kszta艂cenia w zawodzie monter instalacji i urz膮dze艅 sanitarnych, wyprowadzenie z Technikum Zawodowego kierunk贸w kszta艂cenia w zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik urz膮dze艅 sanitarnych oraz wyprowadzenie z Policealnego Studium Zawodowego kierunku kszta艂cenia w zawodach: technik informatyk, technik spedytor. Na rok szkolny 2010/2011 planowane jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Policealnego Studium Zawodowego o zaoczny kierunku kszta艂cenia w zawodach: technik rolnik, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 o zmianie oferty edukacyjnej.
- W sprawie wniosku o przej臋cie od Polskich Kolei Pa艅stwowych odcinka torowiska na trasie Pyrzyce-Gryfino, po艂o偶onego na terenie Gminy Pyrzyce. Z chwil膮 nabycia nieruchomo艣ci powiat musia艂by ponie艣膰 koszty zwi膮zane z podatkiem od nieruchomo艣ci i u偶ytkowaniem wieczystym w wysoko艣ci ponad 30 tys. z艂 oraz koszty zwi膮zane z utrzymaniem torowiska. W przypadku podj臋cia decyzji
o zrealizowaniu jakiej艣 inwestycji np. 艣cie偶ki rowerowej konieczne by艂y by kolejne nak艂ady. Nawet przy uzyskaniu dofinansowania nale偶y liczy膰 si臋 z konieczno艣ci膮 wniesienia udzia艂u w艂asnego i zabezpieczenia 艣rodk贸w na realizacje inwestycji.
W bud偶ecie powiatu na rok 2010 nie ma 偶adnych 艣rodk贸w ani na zakup nieruchomo艣ci, ani na inwestycje. Zarz膮d nie znalaz艂 uzasadnienia merytorycznego, a przede wszystkim finansowego dla realizacji tego wniosku.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
w Pyrzycach. W okresie od 11 lutego do 15 marca 2010 r. wydano 24 decyzje.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy.
- Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2009 Powiatowego Lekarza Weterynarii
i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- Sprawozdanie za rok 2009 z wykonanych zada艅 przez: Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Geodet臋 Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury
i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci.
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 powiatu w zakresie promocji. Zadania na rok 2010.
- Przygotowanie do naboru w roku szkolnym 2010/2011. Informacja o kierunkach kszta艂cenia.
- Zimowy wypoczynek dzieci i m艂odzie偶y:
a) Plac贸wki szkolne,
b) Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy,
c) Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2009.
- Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

17 lutego
- Podsumowanie konkursu Zoom 2009 w Pyrzyckim Domu Kultury.
22 lutego
- Spotkanie z Danut膮 Bartoszek uczestniczk膮 Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku, w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
23 lutego
- Posiedzenie Zarz膮du Sp贸艂ki Wodnej w Bielicach.
24 lutego
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Tenisie Sto艂owym Szk贸艂 i O艣rodk贸w Specjalnych w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
26 lutego
- Posiedzenie Zarz膮du Sp贸艂ki Wodnej w Kozielicach.
2 marca
- Posiedzenie Zarz膮du Sp贸艂ki Wodnej w Pyrzycach.
- Uroczysto艣ci z okazji 65 rocznicy zako艅czenia walk o Pyrzyce pod Pomnikiem Pami臋ci.
5 marca
- Zawody Regionalne Szk贸艂 Gimnazjalnych w Tenisie Sto艂owym w Kozielicach.
- Koncert chopinowski S艂awomira Wilka w Szkole Muzycznej w Pyrzycach.
6 marca
- Inauguracja VII Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Przelewicach.
8-9 marca
- XIII Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich i Kongres Samorz膮du Terytorialnego w Poznaniu.
13 marca
- VII Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego.
18 marca
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Reagowania Kryzysowego.
19 marca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty Kultury i Sportu.
- VII Konkurs Recytatorski w Lipianach.
- Spotkanie organizator贸w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.
20 marca
- II Mi臋dzynarodowe Mistrzostwa Polski Freestyle w Trikach Pi艂karskich.
22 marca
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
23 marca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-03-23 12:32:45
Data ostatniej modyfikacji : 2010-03-23 12:32:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2230licznik odwiedzin: 11796071