logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2010
z dnia 5 stycznia 2010 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Marek Lenkiewicz Komendant Powiatowy Policji wyja艣ni艂, 偶e nie dysponuje w艂asnym bud偶etem. 艢rodki finansowe s膮 przekazywane przez Komendanta Wojew贸dzkiego. Te 艣rodki zabezpieczaj膮 tylko podstawowe potrzeby i nie wystarczaj膮 na finansowanie wydatk贸w zwi膮zanych z nieprzewidzianymi zdarzeniami. Nale偶膮 do nich g艂贸wnie awarie sprz臋tu i uszkodzenia radiowoz贸w oraz wydatki na zakup paliwa do radiowoz贸w. Komendant zwr贸ci艂 si臋 o wsparcie finansowe r贸wnie偶 do samorz膮d贸w gminnych z terenu powiatu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w bud偶ecie powiatu na rok 2010 zosta艂a utworzona rezerwa na zarz膮dzanie kryzysowe w wysoko艣ci 15 tys. z艂, z uwzgl臋dnieniem mo偶liwo艣ci dofinansowania Komendy Powiatowej Policji. Cz艂onkowie zarz膮du zgodzili si臋 z tym, 偶e sytuacja finansowa Komendy Policji jest kryzysowa i nale偶y skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci, jakie daje utworzona rezerwa. Wicestarosta zaproponowa艂 przekazanie kwoty 5 tys. z艂. Sekretarz Powiatu zaoferowa艂 dodatkowo przekazanie ze Starostwa nieu偶ywanej kserokopiarki. Jaros艂aw Ileczko zaproponowa艂, aby przekazana kwota by艂a r贸wna 艣redniemu miesi臋cznemu kosztowi zu偶ycia paliwa i wynios艂a 6 tys. z艂. Starosta poda艂 pod g艂osowanie wniosek o przekazanie Komendzie Policji kwoty 5 tys. z艂 z rezerwy na zarz膮dzanie kryzysowe. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋.
Marek Lenkiewicz podzi臋kowa艂 Zarz膮dowi za udzielone wsparcie i wyrazi艂 zadowolenie ze wsp贸艂pracy z wszystkimi samorz膮dami. R贸wnocze艣nie poprosi艂 Zarz膮d o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci nawi膮zania wsp贸艂pracy z Inspekcj膮 Transportu Drogowego i zainwestowanie w zorganizowanie punktu pomiaru ci臋偶aru samochod贸w poruszaj膮cych si臋 po drogach powiatowych. Starosta wyrazi艂 zgod臋 na spotkanie z przedstawicielami inspekcji w tej sprawie.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wygrodzenie dzia艂ki po by艂ej pralni szpitalnej w celu zabezpieczenia terenu Szpitala Powiatowego. Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o kosztach zwi膮zanych z budow膮 ogrodzenia. Starosta zauwa偶y艂, 偶e rozwa偶aj膮c wsparcie finansowe dla Szpitala bra艂 pod uwag臋 budow臋 stacji uzdatniania wody, gdy偶 ta inwestycja ma jakie艣 uzasadnienie. Argumenty, 偶e brak ogrodzenia nie zabezpiecza terenu Szpitala s膮 przesadzone. Od strony by艂ej pralni szpitalnej s膮 dzia艂ki, kt贸rych w艂a艣ciciele na pewno nie udost臋pniaj膮 swojego terenu do swobodnego przechodzenia. A wej艣cie na teren Szpitala jest mo偶liwe chocia偶by z nieogrodzonego parkingu przy ul. Niepodleg艂o艣ci. Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e dyrektor Szpitala nie sp艂aci艂 w terminie po偶yczki udzielonej mu w roku 2003 i kolejne 艣rodki wydane na Szpital b臋d膮 pozaplanowymi wydatkami powiatu. Wicestarosta zaproponowa艂, 偶e mo偶e zmniejszy膰 nale偶n膮 kwot臋 sp艂aty o kwot臋 wydatkowan膮 na budow臋 ogrodzenia, je偶eli dyrektor Szpitala wyka偶e, 偶e sfinansowa艂 to zadanie. Skarbnik doda艂, 偶e Zarz膮d wkr贸tce b臋dzie musia艂 podj膮膰 decyzj臋 w sprawie po偶yczek udzielonych Szpitalowi i ZOL-owi. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody sfinansowanie wygrodzenia dzia艂ki po by艂ej pralni szpitalnej w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010. Uchwa艂a zosta艂a przygotowana na podstawie uchwa艂y Nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 i okre艣la bud偶et w szczeg贸艂owo艣ci do paragraf贸w. W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie nowych przepis贸w o finansach publicznych od roku 2010 rezygnuje si臋 z poj臋cia uk艂adu wykonawczego bud偶etu, dlatego zwr贸cono si臋 o opini臋 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie tytu艂u tej uchwa艂y. Niezale偶nie od ewentualnej zmiany tytu艂u, tre艣膰 uchwa艂y pozostanie ta sama. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 informacj臋 o konsekwencjach likwidacji powiatowych funduszy ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 dwie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
Pierwsza uchwa艂a dotyczy艂a projektu "Prawo jazdy - moja przysz艂o艣膰". Projekt obejmuje 1050 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU w Pyrzycach. Okres realizacji projektu od 15 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Warto艣膰 projektu to 1 990 960 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Druga uchwa艂a dotyczy艂a projektu "Nauka i praktyka - wzbogaca, rozwija
i odkrywa". Projekt obejmuje 1024 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU w Pyrzycach. Okres realizacji projektu od 15 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Warto艣膰 projektu to 986 762 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Obydwa projekty zosta艂y najwy偶ej ocenione spo艣r贸d projekt贸w zg艂oszonych do konkursu w naszym wojew贸dztwie. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e s膮 realizacja takich projekt贸w, opr贸cz dodatkowych 艣rodk贸w finansowych, stanowi podnoszenie jako艣ci kszta艂cenia. Starosta podkre艣li艂 zas艂ug臋 pracownik贸w Wydzia艂u O艣wiaty, kultury, Sportu, turystyki i Promocji w przygotowywaniu i realizacji projekt贸w. Doda艂, 偶e informacje o osi膮gni臋ciach w dziedzinie program贸w dla uczni贸w naszych szk贸艂 powinny by膰 nag艂a艣niane i upowszechniane, bo jest si臋 czym pochwali膰.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w obr臋bie Czarnowo, obejmuj膮cy teren us艂ugowy w zakresie obs艂ugi komunikacyjnej z us艂ugami towarzysz膮cymi. Na terenie obj臋tym planem nie przewiduje si臋 zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w obr臋bie Mielno Pyrzyckie pod nazw膮 Park Przemys艂owy Zadeklino. Na terenie obj臋tym planem nie przewiduje si臋 zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego w 2009 roku. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o likwidacji s膮d贸w grodzkich. Zlikwidowany zosta艂 Zamiejscowy VII Wydzia艂 Grodzki w Pyrzycach S膮du Rejonowego
w Stargardzie Szczeci艅skim. Jednak plac贸wka zamiejscowa b臋dzie funkcjonowa膰 nadal. Opr贸cz Wydzia艂u Ksi膮g Wieczystych, zosta艂 utworzony Zamiejscowy
VI Wydzia艂 Karny w Pyrzycach.
Nast臋pnie Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du na spotkanie noworoczne, kt贸re odb臋dzie si臋 6 stycznia w Starostwie.
Z kolei poinformowa艂 Zarz膮d o planowanym spotkaniu z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach. Spotkanie zwi膮zane jest ze zmian膮 przepis贸w dotycz膮cych organizacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Stacje te zosta艂y w艂膮czone do powiatowej administracji zespolonej, ale prawie wszystkie uprawnienia zachowa艂 wojewoda, kt贸ry r贸wnie偶 dysponuje bud偶etem.
Na pytanie Dariusza Jagie艂艂o Starosta poinformowa艂 zebranych o spotkaniu
z nowym dyrektorem Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Akt powo艂ania zosta艂 wr臋czony
w trakcie rady pedagogicznej. Starosta przedstawi艂 nowego dyrektora nauczycielom
i pracownikom szko艂y. Jeszcze nie zapad艂y decyzje w sprawie powo艂ania wicedyrektor贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2010-01-29 14:28:18
Data ostatniej modyfikacji : 2010-01-29 14:28:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2131licznik odwiedzin: 12483204