logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 28 pa藕dziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 28 pa藕dziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
3 listopada 2009 r.
10 listopada 2009 r.
13 listopada 2009 r.
17 listopada 2009 r.
19 listopada 2009 r.
24 listopada 2009 r.
30 listopada 2009 r.
1 grudnia 2009 r.
8 grudnia 2009 r.
14 grudnia 2009 r.
16 grudnia 2009 r.Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010.
W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.
W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. oraz uchwa艂膮 Nr XIX/93/08 z dnia 16 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich nabywania i wykupu przez Zarz膮d.
W sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2010.
W sprawie likwidacji rachunku dochod贸w w艂asnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach utworzonego uchwa艂膮 Nr XXV/131/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 marca 2009 r.
W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009 i zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
W sprawie zmiany planu przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

W sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Rada Powiatu, stosown膮 uchwa艂膮, wyrazi艂a zgod臋, aby Zarz膮d roz艂o偶y艂 na raty sp艂at臋 kary na艂o偶onej za przekroczenie dopuszczalnych nacisk贸w na osie, pojazdu poruszaj膮cego si臋 po drodze na terenie powiatu. Kara zosta艂a roz艂o偶ona na 24 raty.
W sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Zarz膮d powierzy艂 obowi膮zki Jolancie Kocanowskiej-Hajdu艂a, do czasu wy艂onienia dyrektora
w drodze konkursu, jednak nie d艂u偶ej ni偶 na okres 10 miesi臋cy.
zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.
W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Uchwa艂膮 wprowadzono do bud偶etu dotacje od Wojewody oraz dotacj臋 od Gminy Lipiany w zwi膮zku ze wsp贸艂finansowaniem inwestycji przebudowy ulicy Okrzei w Lipianach.
W sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Procedura konkursowa powinna zako艅czy膰 si臋 16 grudnia 2009 r. Do sk艂adu komisji konkursowej, jako przedstawiciele organu prowadz膮cego szko艂臋 weszli Jaros艂aw Stankiewicz, Dariusz Jagie艂艂o i Andrzej Jakie艂a. Do sk艂adu komisji zostan膮 jeszcze zaproszeni przedstawiciele organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, rady pedagogicznej, rodzic贸w
i zak艂adowych organizacji zwi膮zkowych.
W sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych nr 2
i nr 4 w budynku nr 72 w Tetyniu. Rada Powiatu upowa偶ni艂a Zarz膮d do sprzeda偶y tych lokali i udzielenia bonifikaty. Wysoko艣膰 bonifikaty ustalono na 95 %.
W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. W uchwale uj臋to zmiany wnioskowane przez dyrektor贸w jednostek.
W sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Jednostki o艣wiatowe z艂o偶y艂y wnioski o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Przekazanie im 艣rodk贸w z rezerwy pozwoli na zamkni臋cie roku bez zobowi膮za艅 wymagalnych. Zmieniono przeznaczenie rezerwy utworzonej na wydatki inwestycyjne. 艢rodki z rezerwy przeznacza si臋 na wydatki bie偶膮ce jednostek o艣wiatowych. Zmiana uzyska艂a pozytywna opini臋 Komisji Bud偶etowej.
W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu.
W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej
ul. Kardyna艂a Hlonda w Suchaniu na terenie gminy Sucha艅, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋.
W sprawie wydania opinii o projektowanej inwestycji Burmistrza Lipian w zakresie budowy drogi publicznej w obr臋bach: Lipiany 1 i Osetna, gmina Lipiany. Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋.
W sprawie og艂oszenia pisemnego przetargu nieograniczonego, kt贸rego celem jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1577Z O膰wieka - Kosin.
W sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
W sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ze struktury Centrum wyprowadzono Powiatowy Zesp贸艂 Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci, kt贸ry od 1 stycznia 2010 r. b臋dzie odr臋bn膮 jednostk膮.

Podj臋to decyzje Zarz膮du:

W sprawie wniosku o zabezpieczenie 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie powiatu
z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowoz贸w policji. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du zdecydowa艂, aby w bud偶ecie na rok 2010 w rezerwie na zarz膮dzanie kryzysowe zapisa膰 kwot臋, z kt贸rej b臋dzie mo偶na przekaza膰 Komendzie Policji 艣rodki, w przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci dofinansowania.
W sprawie korekty planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na rok 2009. Zarz膮d zatwierdzi艂a korekt臋 polegaj膮c膮 na usuni臋ciu oczywistej omy艂ki rachunkowej. Korekta uzyska艂a pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym.
W sprawie przyznania wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za III kwarta艂 2009 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 wynagrodzenie dodatkowe w pe艂nej wysoko艣ci dla obu dyrektor贸w.
W sprawie pisma Wojewody do samorz膮d贸w lokalnych z pro艣b膮 Konsula Generalnego Ukrainy o pomoc rzeczowo-finansow膮 w walce z wirusem grypy. Pomoc finansowa, w obecnej sytuacji powiatu, nie mog艂aby stanowi膰 znacz膮cego wk艂adu. Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e nie w艂膮czy si臋 w akcj臋 uruchomion膮 przez Wojewod臋.
W sprawie wniosku o zatwierdzenie dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatek motywacyjny w wysoko艣ci 40 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 3 listopada do 31 grudnia 2009 r. oraz dodatek funkcyjny w wysoko艣ci 50 % wynagrodzenia zasadniczego, od 1 grudnia 2009 r. na okres pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora.
W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du ustanowionego na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nad dzia艂k膮 nr 15
w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Dzia艂ka zosta艂a podzielona i uchwa艂膮 Rady Powiatu przeznaczona do sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du.
W sprawie okre艣lenie sposobu podzia艂u nieruchomo艣ci przej臋tej po Inspektoracie Weterynaryjnym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podzia艂 nieruchomo艣ci na dwie dzia艂ki o powierzchni po ok. 10 ar贸w. Jedna b臋dzie przeznaczona do sprzeda偶y, a druga pozostanie w Zasobie Powiatu, oddana do dyspozycji Inspekcji Weterynaryjnej. Zak艂adaj膮c, 偶e docelowo Inspekcja ca艂kowicie przeniesie si臋 na ul. M艂odych Technik贸w, ta dzia艂ka r贸wnie偶 b臋dzie przeznaczona do sprzeda偶y.
W sprawie wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du ustanowionego na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nad nieruchomo艣ciami oznaczonymi numerami ewidencyjnymi od 15/1 do 15/20, po艂o偶onymi w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Dzia艂ki te zosta艂y przeznaczone do sprzeda偶y, dlatego wygaszono trwa艂y zarz膮d.
W sprawie wniosku Komisji Bud偶etowej o wprowadzenie zmian w projekcie bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010. Wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w w dziale Kultura fizyczna i sport. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wprowadzenie zmian w projekcie bud偶etu. Przy projektowaniu bud偶etu ograniczono wydatki do koniecznego minimum i nie powinno si臋 ich zwi臋ksza膰 bez realnego zabezpieczenia dochod贸w. Wskazane przez Komisj臋 zwi臋kszenie dochod贸w ze sprzeda偶y mienia jest nieuzasadnione.
W sprawie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w wysoko艣ci na tym samym poziomie, kt贸ry obowi膮zywa艂 przez minione trzy miesi膮ce tzn.:
dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 40 %
dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.
W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie 艣rodk贸w w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie oszcz臋dno艣ci w wysoko艣ci 887 z艂 w wydatkach na wynagrodzenia osobowe, na zakup akcesori贸w komputerowych.

Przyj臋to Informacje:

Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za III kwarta艂 2009 r.
Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za III kwarta艂
2009 r.
Informacja o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego.
Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego, SP ZOZ w Likwidacji.
Stan opieki spo艂ecznej w powiecie pyrzyckim.
Plan realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu w 2010 roku.

Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

4 listopada
Spotkanie z przedstawicielami Stra偶y Granicznej w Szczecinie.
5 listopada
Narada szkoleniowa z聽zakresu realizacji zada艅 obronnych i聽zarz膮dzania kryzysowego na terenie powiatu i聽gminy w Przelewicach.
6 listopada
Rozstrzygni臋cie konkursu "Jesienna ikebana" w Pyrzyckim Domu Kultury.
Kontrola wykonywanych prac na drogach powiatowych.
7 listopada
Koncert piosenki patriotycznej w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
Obchody Dnia Seniora.
9 listopada
LIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
10 listopada
Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci.
11 listopada
Msza 艣w. z okazji Narodowego 艢wi臋ta Niepodleg艂o艣ci, z艂o偶enie kwiat贸w pod Pomnikiem Katy艅skim.
16 listopada
Program "Przegl膮d funkcjonowania i struktury lecznictwa szpitalnego" w Warszawie.
18 listopada
Zebranie Zwi膮zku Powiat贸w Polskich w Warszawie.
Spotkanie z dyrektorem szko艂y Lernia - celem nawi膮zania kontaktu ze聽szko艂膮 szwedzk膮 prowadz膮c膮 kszta艂cenie zawodowe m艂odzie偶y i聽doros艂ych w聽K盲rlinge w聽Regionie Skania w dniach 18-20 listopada.
19 listopada
Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
20 listopada
Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w DPS 呕ab贸w i Domu Dziecka w Czernicach.
21 listopada
Wojew贸dzkie Mistrzostwa LZS M臋偶czyzn w Pi艂ce Siatkowej w Pyrzycach.
23 listopada
III Powiatowy Sejmik LZS w Lipianach.
24 listopada
Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Starostwie Powiatowym
w Pyrzycach.
25 listopada
Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Seminarium informacyjne nt. "Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz realizacji Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki" w Starostwie Powiatowym
w Pyrzycach.
Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia w dniach 25-26 listopada
w Ko艂obrzegu.
26 listopada
Przedstawienie "Listopadowy wiecz贸r" w SOSW w Pyrzycach.
27 listopada
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarz膮du Ko艂a Zwi膮zku Kombatant贸w RP
i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych w Pyrzycach.
Otwarcie nowej siedziby Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pyrzycach.
XXIII Koncert Jesienny "Pomaluj sw贸j 艣wiat" w Pyrzycach.
30 listopada
Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu.
2 grudnia
Spotkanie w sprawie mo偶liwo艣ci nawi膮zania wsp贸艂pracy pomi臋dzy szpitalami
w ramach programu INTERREG IVA, w Eberswalde w Niemczech.
Spotkanie podsumowuj膮ce wprowadzenie systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 ISO w Starostwie Powiatowym.
3 grudnia
VII Konkurs Plastyczny dla dzieci i聽m艂odzie偶y z聽terenu Powiatu Pyrzyckiego pod nazw膮 "Przyjazny Osobie Niepe艂nosprawnej
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 12:30:13
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 12:30:13
Liczba wy艣wietle艅 : 2044licznik odwiedzin: 11796047