logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 47/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 47/2009
z dnia 1 grudnia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Wnioskuje si臋 o dofinansowanie bie偶膮cych wydatk贸w Inspektoratu w kwocie 4 tys. z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu uzasadni艂, 偶e 艣rodki przekazywane przez Wojewod臋 z tytu艂u wykonywania przez Inspektorat zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej s膮 niewystarczaj膮ce. Wielokrotnie zwracano si臋 do Wojewody o zwi臋kszenie dotacji, ale bezskutecznie. Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu doda艂, 偶e Starostwo udost臋pni艂o nieodp艂atnie pomieszczenia na siedzib臋 Inspektoratu, ponosi koszty utrzymania tych pomieszcze艅, nieodp艂atnie udost臋pnia gara偶 dla samochodu s艂u偶bowego Inspektoratu. Pomimo tej pomocy Inspektorat otrzymuje zbyt ma艂o 艣rodk贸w na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰. Dlatego, co roku powiat przekazuje jeszcze dodatkow膮 pomoc finansow膮. Skarbnik wskaza艂 mo偶liwo艣膰 wygospodarowania kwoty 4 tys. z艂 z obs艂ugi d艂ugu publicznego. Zmiana planu wydatk贸w musi nast膮pi膰 w formie uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie wnioskowanej kwoty i zobowi膮za艂 Skarbnika do uj臋cia tej zmiany w projekcie uchwa艂y rady. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 艣w. Jana Chrzciciela w 呕abowie o przyznanie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie w ko艣ciele parafialnym w 呕abowie. Nie okre艣lono wysoko艣ci dotacji, podaj膮c jedynie kosztorys projektu, w wysoko艣ci 140 tys. z艂. Wcze艣niej Zarz膮d rozpatrywa艂 ju偶 podobne wnioski i w ka偶dym przypadku deklarowa艂 pomoc poza finansow膮. W obecnej sytuacji, kiedy powiat musi emitowa膰 obligacje, na pokrycie koszt贸w bie偶膮cej dzia艂alno艣ci, przekazanie dotacji nie jest mo偶liwe. W trakcie dyskusji zadeklarowano, 偶e Zarz膮d mo偶e udzieli膰 pomocy
w zorganizowaniu imprez charytatywnych, wskaza膰 programy pomocowe i pom贸c
w przygotowaniu wniosku. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przekazanie dotacji, jednocze艣nie oferuj膮c pomoc pozafinansow膮. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osowania wstrzyma艂 si臋 Dariusz Jagie艂艂o.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekszta艂cenie po偶yczki udzielonej Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w dotacj臋, kt贸ra zostanie przeznaczona na inwestycje. Po偶yczka w wysoko艣ci 15 tys. z艂 zosta艂a udzielona w roku 2003 i termin jej sp艂aty by艂 wielokrotnie odraczany. Zarz膮d negatywnie oceni艂 wniosek, nie znajduj膮c jego racjonalnego uzasadnienia i nie wyrazi艂 zgody na jego realizacj臋. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie likwidacji rachunku dochod贸w w艂asnych w Starostwie Powiatowym
w Pyrzycach utworzonego uchwa艂膮 Nr XXV/131/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 marca 2009 r. Rachunek zosta艂 utworzony w celu uzyskania zwrotu koszt贸w utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepe艂nosprawnej. Zadanie zosta艂o zrealizowane i rozliczone. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Uchwa艂a okre艣la sk艂ad dziewi臋cioosobowej komisji pod przewodnictwem Jaros艂awa Stankiewicza. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 decyzj臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du ustanowionego na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nad nieruchomo艣ciami oznaczonymi numerami ewidencyjnymi od 15/1 do 15/20, po艂o偶onymi w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Wcze艣niej uchwa艂膮 rady powiatu te dzia艂ki zosta艂y przeznaczone do sprzeda偶y. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ci膮 zabudowan膮 budynkiem, w kt贸rym mieszcz膮 si臋 mieszkania chronione. Nieruchomo艣膰 znajduje si臋 w trwa艂ym zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e nie ca艂y budynek jest u偶ytkowany przez wychowank贸w opuszczaj膮cych Dom Dziecka. Znajduj膮 si臋 tam dwa mieszkania zajmowane przez nauczycieli na podstawie umowy z Zespo艂em Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Faktycznie budynek posiada dw贸ch w艂a艣cicieli. Nauczyciele wnosz膮 op艂aty rycza艂towe na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i nie jest mo偶liwe racjonalne gospodarowanie ani energi膮, ani wod膮. Przed adaptacj膮 tego obiektu na mieszkania chronione ustalono, 偶e ca艂y budynek zostanie przekazany w zarz膮d Domu Dziecka. Dyrektor tej jednostki przygotowuje si臋 do przej臋cia obiektu. Wykona艂 ju偶 wiele prac maj膮cych na celu fizyczne wydzielenie budynku z terenu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Wygrodzono budynek i przygotowano oddzielny wjazd od strony ul. M艂odych Technik贸w. Wygaszenie trwa艂ego zarz膮du ustanowionego na rzecz Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i przeniesienie go na Domu Dziecka mog艂oby nast膮pi膰 po zwolnieniu mieszka艅 zajmowanych przez nauczycieli. Przekazanie budynku wraz, z lokatorami, nowemu zarz膮dcy nie jest dobrym rozwi膮zaniem. Dotychczas jednak dyrekcja szko艂y nie zrobi艂a nic w kierunku zapewnienia tym lokatorom innych mieszka艅. Zasadnym jest wprowadzenie systemowego rozwi膮zania kwestii mieszka艅 dla nauczycieli. Zapotrzebowanie na takie mieszkania istnieje i jest mo偶liwe wykorzystanie nawet ca艂ego pi臋tra internatu na ten cel. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 z tym, 偶e w pierwszej kolejno艣ci, konieczne jest zapewnienie nauczycielom innych mieszka艅. Zadanie to nale偶y do dyrekcji Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Do tego czasu wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nie b臋dzie mo偶liwe.
Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o od艂o偶eniu decyzji o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du do czasu opuszczenia mieszka艅 przez nauczycieli i zobowi膮zaniu dyrekcji Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU do niezw艂ocznego za艂atwienia tej sprawy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W dalszej cz臋艣ci Zarz膮d obradowa艂 w sk艂adzie czteroosobowym pod przewodnictwem Wicestarosty, z powodu nieobecno艣ci Starosty, kt贸ry musia艂 wzi膮膰 udzia艂u w innym spotkaniu.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia pisemnego przetargu nieograniczonego, kt贸rego celem jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1577Z O膰wieka - Kosin. Drzewa stanowi膮 zagro偶enie dla ruchu pojazd贸w
i pieszych. Oferent, kt贸ry wygra przetarg dokona wycinki drzew w zamian za drewno pozyskane z wycinki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawi艂 "Plan realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu
w 2010 roku". Informacja ta zosta艂a przygotowana pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 7.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego o wygrodzenie z terenu Szpitala sprzedanej cz臋艣ci dzia艂ki. Brak ogrodzenia powoduje przedostawanie si臋 os贸b nieupowa偶nionych na teren Szpitala. Ze wzgl臋du na brak informacji o powierzchni wymagaj膮cej ogrodzenia, wniosek od艂o偶ono do rozpatrzenia do czasu oszacowania koszt贸w tego zadania.
Nast臋pnie Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o nieprawid艂owo艣ciach stwierdzonych przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy przy realizacji przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU projektu "Ci膮gnik, kombajn czy samoch贸d - damy rad臋". Nieprawid艂owo艣ci dotyczy艂y sposobu rozliczania paliwa zwi膮zanego ze zmian膮 systemu benzynowego na gazowy w samochodzie do nauki jazdy. Konieczne b臋dzie zwr贸cenie 艣rodk贸w wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Kolejna informacja dotyczy艂a przej臋cia d艂ugu Szpitala Powiatowego wobec Geotermii Pyrzyce przez firm臋 windykacyjna Elektus. Obecnie negocjacje w sprawie sp艂aty d艂ugu b臋d膮 prowadzone z firm膮 Elektus.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 12:26:36
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 12:26:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1991licznik odwiedzin: 12433139