logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 40/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 40/2009
z dnia 3 listopada 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Rada Powiatu, stosown膮 uchwa艂膮, wyrazi艂a zgod臋, aby Zarz膮d roz艂o偶y艂 na raty sp艂at臋 kary na艂o偶onej za przekroczenie dopuszczalnych nacisk贸w na osie, pojazdu poruszaj膮cego si臋 po drodze na terenie powiatu. Kara zosta艂a roz艂o偶ona na 24 raty. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie powiatu z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowoz贸w policji. W trakcie dyskusji cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 z tym, 偶e mimo trudnej sytuacji finansowej, na zapewnienie bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w nale偶y wygospodarowa膰 dodatkowe 艣rodki. Andrzej Gumowski zauwa偶y艂, 偶e powiat ponosi ju偶 znaczne koszty zwi膮zane z utrzymywaniem systemu monitoringu. W roku 2010 wynios膮 one ok. 70 tys. z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zaproponowa艂 zapisanie w bud偶ecie na rok 2010 w rezerwie na zarz膮dzanie kryzysowe kwoty,
z kt贸rej b臋dzie mo偶na przekaza膰 Komendzie Policji 艣rodki, w przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci dofinansowania. Z regu艂y na pocz膮tku roku jednostka jeszcze dysponuje wystarczaj膮cymi 艣rodkami, dofinansowanie jest bardziej potrzebne
w drugim p贸艂roczu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Po odwo艂aniu Waldemara Lemiesza ze stanowiska dyrektora odby艂o si臋 spotkanie z wicedyrektorami, a nast臋pnie z rad膮 pedagogiczn膮 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Wicedyrektor Jolanta Kocanowska-Hajdu艂a wyrazi艂a zgod臋 na pe艂nienie obowi膮zk贸w dyrektora. Andrzej Jakie艂a doda艂, 偶e obowi膮zki powierza si臋 tylko do czasu wy艂onienia dyrektora w drodze konkursu, jednak nie d艂u偶ej ni偶 na okres 10 miesi臋cy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Jakie艂a poinformowa艂 Zarz膮d o rozpocz臋ciu procedury konkursowej. Wed艂ug nowych przepis贸w kandydatem w konkursie mo偶e by膰 nauczyciel lub osoba bez przygotowania pedagogicznego. Og艂oszenie o konkursie uka偶e si臋 w gazecie
o zasi臋gu og贸lnopolskim. Planuje si臋 przeprowadzenie konkursu w terminie pozwalaj膮cym rozpocz臋cie pracy przez nowego dyrektora w styczniu 2010 r.
Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 korekt臋 planu finansowego Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach na rok 2009. Korekta polega na usuni臋ciu oczywistej omy艂ki rachunkowej i uzyska艂a pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym. Zarz膮d zatwierdzi艂a korekt臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poprosi艂 Marka Przybylskiego o ocen臋 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za III kwarta艂 2009 r. Marek Przybylski zwr贸ci艂 uwag臋 na znaczne rozbie偶no艣ci uzyskanego wyniku finansowego w stosunku do planowanego. Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala wyja艣ni艂, 偶e wynika to z braku wp艂yw贸w z NFZ za us艂ugi ponadlimitowe. Nie dosz艂o te偶 do renegocjacji kontraktu. Ostatnio Fundusz przekaza艂 Szpitalowi kwot臋 112 tys. z艂 za ponadlimitowe us艂ugi ratuj膮ce 偶ycie. S膮 to jednak 艣rodki niewystarczaj膮ce. Szpital wykona艂 w ci膮gu 9 miesi臋cy us艂ugi, za kt贸re nie otrzyma艂 zap艂aty w wysoko艣ci blisko 3 milion贸w z艂otych. Rada Spo艂eczna zobowi膮za艂a dyrektora do ograniczania wykonywanych us艂ug. Dyrektor wykonuje to zalecenie, ale uderza to w pacjent贸w. Zmuszeni s膮 czeka膰 miesi膮cami na zabiegi lub szuka膰 pomocy w innych szpitalach. Wicestarosta doda艂, 偶e takie dzia艂anie jest niezb臋dne, aby nie dopu艣ci膰 do zad艂u偶enia Szpitala. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ryszard Grzesiak poinformowa艂 Zarz膮d o inicjatywie ordynatora oddzia艂u chirurgicznego, kt贸ry podj膮艂 si臋 wykonywania zabieg贸w komercyjnych, przekazuj膮c doch贸d na rzecz stowarzyszenia Nasz Szpital. Druga informacja dotyczy艂a kontroli wybranych ZOZ, zleconej przez Ministerstwo Zdrowia. Szpital Powiatowy
w Pyrzycach kontrolowa艂a Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie. W opinii kontroluj膮cych Szpital uzyska艂 bardzo wysoka ocen臋. Wyniki tej akcji b臋d膮 omawiane na spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo 16 listopada w Warszawie.
Starosta poprosi艂 Marka Przybylskiego o ocen臋 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za III kwarta艂 2009 r. Marek Przybylski podkre艣li艂, 偶e nast膮pi艂a znaczna poprawa w stosunku do poprzedniego kwarta艂u. Jednostka wypracowa艂 zysk blisko 32 tys. z艂, chocia偶 w planie przewidywano strat臋. Iwona Zibrowska wyja艣ni艂a, 偶e spowodowane to by艂o wzrostem przychod贸w z NFZ za zwi臋kszon膮 ilo艣膰 wysokokwalifikowanych us艂ug oraz 艣cis艂ym nadzorem nad wydatkami. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za III kwarta艂 2009 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 wynagrodzenie dodatkowe w pe艂nej wysoko艣ci dla obu dyrektor贸w w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. W okresie od 31 sierpnia do 6 pa藕dziernika
2009 r. wydano 32 skierowania. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat uchwa艂y Zarz膮du Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 z dnia 29 wrze艣nia 2009 r. Z informacji wynika艂o, 偶e w uchwale zauwa偶ono niezgodno艣膰 kwot o charakterze informacyjnym. Niezgodno艣膰 ta nie wp艂ywa na prawid艂owo艣膰 planowania bud偶etowego i nie stanowi naruszenia prawa, jednak Izba prosi
o staranniejsze przygotowywanie uchwa艂.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 pismo Wojewody do samorz膮d贸w lokalnych
z pro艣b膮 Konsula Generalnego Ukrainy o pomoc rzeczowo-finansow膮 w walce
z wirusem grypy. Na li艣cie potrzeb znajduj膮 si臋 m.in.: szczepionki, leki, witaminy, 艣rodki dezynfekuj膮ce maski, r臋kawice. Andrzej Gumowski poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e powiat nie dysponuje zapasami takich 艣rodk贸w. Szpital Powiatowy tak偶e nie ma mo偶liwo艣ci przekazania artyku艂贸w medycznych. W trakcie dyskusji oceniono, 偶e pomoc finansowa, w obecnej sytuacji powiatu, nie mog艂aby stanowi膰 znacz膮cego wk艂adu. Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e nie w艂膮czy si臋 w akcj臋 uruchomion膮 przez Wojewod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-12-30 12:19:13
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-30 12:19:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1895licznik odwiedzin: 12433465