logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 24 wrze艣nia 2009 r. do 27 pa藕dziernika 2009 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 24 wrze艣nia 2009 r. do 27 pa藕dziernika 2009 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 29 wrze艣nia 2009 r.
2. 7 pa藕dziernika 2009 r.
3. 13 pa藕dziernika 2009 r.
4. 21 pa藕dziernika 2009 r.
5. 27 pa藕dziernika 2009 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie roz艂o偶enia na raty przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009.
- W sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Obowi膮zki powierzono Rados艂awowi Rutkiewiczowi.
- W sprawie upowa偶nienia p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli.
- W sprawie przekazania darowizny. Na rzecz Szpitala Powiatowego przekazano, zakupione przez samorz膮d, wyposa偶enie poradni medycyny sportowej.
- W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX, Dzia艂anie 9.1 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako艣ci us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych w systemie o艣wiaty. Wniosek Poradni zosta艂 pozytywnie rozpatrzony podczas konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki. Przyznane dofinansowanie wynosi 1 514 535 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do tego projektu i upowa偶ni艂 dyrektor Poradni do reprezentowania Zarz膮du w ramach projektu.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Bankowej w Pyrzycach, na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.
- W sprawie odwo艂ania Waldemara Lemiesza z stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Zarz膮d negatywnie oceni艂 prawid艂owo艣膰 dysponowania przyznanymi szkole 艣rodkami bud偶etowymi oraz pozyskanymi przez szko艂臋 艣rodkami pochodz膮cymi z innych 藕r贸de艂, a tak偶e gospodarowanie mieniem i organizowanie pracy szko艂y. Po zasi臋gni臋ciu opinii kuratora o艣wiaty, Zarz膮d odwo艂a艂 Waldemara Lemiesza ze stanowiska dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Dotychczasowy dodatek wynosi艂 30 %. Zarz膮d wysoko oceniaj膮c zaanga偶owanie dyrektora w dzia艂alno艣膰 plac贸wki zatwierdzi艂 dodatek motywacyjny w wysoko艣ci 40 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.
- W sprawie rozstrzygni臋cia przetargu na "Remont i rozbudow臋 parkingu przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach". Zarz膮d wybra艂 na realizatora zadania firm臋 WOBUD z Pyrzyc, kt贸ra z艂o偶y艂a najkorzystniejsza ofert臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie podzia艂u i wysoko艣ci nagr贸d Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku do podzia艂u przeznaczono kwot臋 21,6 tys. z艂. Ustalono nagrody w wysoko艣ci
1200 z艂 dla 11 nauczycieli oraz 5 nagr贸d dla kadry kierowniczej, w wysoko艣ci od 1400 z艂 do 1900 z艂. Nie przyznano nagrody dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- W sprawie ponownego wniosku Szpitala Powiatowego o przekazanie kwoty 234 tys. z艂 na dofinansowanie zakupu d藕wigu szpitalnego. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody.
- W sprawie wniosku o przekazanie Gminie Lipiany polbruku pochodz膮cego
z demonta偶u nawierzchni Placu Wolno艣ci w Lipianach, b臋d膮cego drog膮 powiatow膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wygaszenia trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 powiatu. Zarz膮d podj膮艂 decyzje o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du ustanowionego dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU nad cz臋艣ci膮 udzia艂贸w, kt贸re
w wyniku zamiany nieruchomo艣ci zosta艂y przekazane Skarbowi Pa艅stwa oraz nad cz臋艣ci膮 dzia艂ki przy ul. Pozna艅skiej, kt贸ra zosta艂a wystawiona do sprzeda偶y.
- W sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Przelewice o wsp贸艂finansowaniu budowy chodnika w ci膮gu dr贸g powiatowych.
- W sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Warnice o wsp贸艂finansowaniu budowy chodnik贸w w ci膮gu dr贸g powiatowych.
- W sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Bielice o wsp贸艂finansowaniu budowy chodnika w ci膮gu drogi powiatowej.
- W sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Lipiany o przebudowie ul. Okrzei
w Lipianach.
- W sprawie przetargu na sprzeda偶 trzech dzia艂ek niezabudowanych po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym 12 miasta Pyrzyce. Drugi przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty z powodu braku oferent贸w. Bior膮c pod uwag臋 czasoch艂onne procedury przetargowe, Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o zbyciu nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅.
- W sprawie wniosku o finansowe wsparcie zadania utworzenia Akademii Sztuki w Szczecinie. Ze wzgl臋du na zad艂u偶enie powiatu Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody.
- W sprawie wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminie Choszczno na budow臋 budynku socjalnego dla ofiar po偶aru. Ze wzgl臋du na zad艂u偶enie powiatu Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody.

IV. Przyj臋to Informacje:
- Informacja o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych.
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2009.
- Stan bazy sportowej podleg艂ej jednostkom organizacyjnym powiatu oraz stopie艅 i zakres wykorzystania.
- Bie偶膮ce sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
- Dzia艂ania zmierzaj膮ce do poprawy ochrony 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Perspektywiczny program rozwoju rolnictwa w Powiecie Pyrzyckim - kierunki jego dzia艂ania.
- Funkcjonowanie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.
- Gminne O艣rodki Pomocy Spo艂ecznej.
- Informacja o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
- Strategia Rolnictwa i Obszar贸w Wiejskich Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do Powiatu Pyrzyckiego.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:
24 wrze艣nia
- Posiedzenie Wojew贸dzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie.
25 wrze艣nia
- Otwarcie Centrum Kszta艂cenia w Laskowie.
26 wrze艣nia
- VII Rajd Integracyjny "Nie izoluj mnie" w Nowielinie.
29 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
1 pa藕dziernika
- Spotkanie dyrektor贸w wydzia艂贸w oraz samodzielnych stanowisk w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 wg wymaga艅 PN - EN ISO 9001:2009.
- Samorz膮dowy Konwent Powiatu Pyrzyckiego.
- Spotkanie z okazji Dnia Lekarza w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
7 pa藕dziernika
- Konwent Starost贸w w Dar艂贸wku w dniach 7-8 pa藕dziernika.
- 8 pa藕dziernika
- Spotkanie autorskie z psychologiem Ann膮 Gliszczy艅sk膮 - relacja z wyprawy na najwy偶szy szczyt Kaukazu Elbrus.
11 pa藕dziernika
- Sp艂awikowe Zawody W臋dkarskie o Puchar Starosty Pyrzyckiego.
12 pa藕dziernika
- Spotkanie Konsultacyjne w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
13 pa藕dziernika
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora w 呕ukowie.
- Konferencja nt. utrzymania obiekt贸w budowlanych w Mi臋dzyzdrojach.
14 pa藕dziernika
- Spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, Zespole Szk贸艂 Nr 1 oraz Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
15 pa藕dziernika
- Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Pyrzycach.
- Przekazanie placu budowy pod hal臋 sportow膮 w Lipianach.
- Powiatowe uroczysto艣ci z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora.
16 pa藕dziernika
- Obchody Dnia Bia艂ej Laski.
17 pa藕dziernika
- Rajd Turystyczny "Dzie艅 pieczonego ziemniaka" w Domu Dziecka w Czernicach.
21 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty Kultury i Sportu.
22 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
- III Plebiscyt na Najlepszego Sportowa Sportu Szkolnego Powiatu Pyrzyckiego 2008/2009.
23 pa藕dziernika
- Inauguracja Roku Kulturalnego 2009/2010 w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
24 pa藕dziernika
- I Powiatowy Turniej Samorz膮dowy w Pi艂ce No偶nej 6-osobowej "ORLIK 2012" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach.
- 60-lecie powstania Ko艂a 艁owieckiego "NEMROD" w Lipianach.
26 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
- Uroczyste oddanie do u偶ytku chodnika pomi臋dzy miejscowo艣ciami Brzezin
i Ryszewo.
27 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-10-30 11:49:45
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-30 11:49:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2201licznik odwiedzin: 11796006