logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 39/2009 z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 39/2009
z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku wniosku o odwo艂anie dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz uchwa艂y Zarz膮du w sprawie zmiany bud偶etu. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o odwo艂anie Waldemara Lemiesza z stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego
w Pyrzycach. Uzasadniaj膮c wniosek przypomnia艂 problemy, z kt贸rymi styka艂 si臋 Zarz膮d Powiatu we wsp贸艂pracy z dyrektorem. Liczne kontrole wykaza艂y nieprawid艂owo艣ci w dysponowaniu 艣rodkami bud偶etowymi, a tak偶e gospodarowaniu mieniem i organizacj膮 pracy szko艂y. Mimo up艂ywu trzech lat, spos贸b pracy dyrektora nie zmieni艂 si臋 i nie rokuje nadziei na to, 偶e szko艂a pod jego kierownictwem b臋dzie funkcjonowa膰 w nale偶yty spos贸b.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji doda艂, 偶e zasi臋gni臋to opinii kuratora o艣wiaty i w oparciu o ni膮 oraz uwzgl臋dniaj膮c szczeg贸lne powody, Zarz膮d mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o odwo艂aniu Waldemara Lemiesza ze stanowiska dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
Zarz膮d popar艂 wniosek Starosty i podj膮艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odwo艂ania Waldemara Lemiesza z stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach,
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu wydatk贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zmiana wynika ze zwi臋kszenia dochod贸w w艂asnych o kwot臋 58 870 z艂. Proponuje si臋 przeznaczy膰 te 艣rodki na wynagrodzenia osobowe oraz na sk艂adki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zmiany planu dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Zmiana wynika ze zwi臋kszenia dochod贸w w艂asnych o kwot臋 3 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu dochod贸w i wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zmiana wynika ze zwi臋kszenia dochod贸w w艂asnych o kwot臋 36 200 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. W projekcie uchwa艂y zostan膮 uwzgl臋dnione wnioski wcze艣niej przyj臋te przez Zarz膮d. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Zmiana polega na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji przekazanych przez Wojewod臋 oraz dotacji
z Gminy Pyrzyce na wsp贸艂finansowanie inwestycji drogowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji, przyznanej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Dotacja, w wysoko艣ci 7 500 z艂, zosta艂a przyznana na programy korekcyjno-edukacyjne dla os贸b stosuj膮cych przemoc w rodzinie. Niemo偶liwe sta艂o si臋 pozyskanie, tak okre艣lonych uczestnik贸w do przeprowadzenia programu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwrot dotacji w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Zarz膮du Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego o finansowe wsparcie zadania utworzenia Akademii Sztuki w Szczecinie. Decyzj膮 Sejmu RP zosta艂a powo艂ana Akademia Sztuki w Szczecinie, lecz 艣rodki na jej utworzenie s膮 niewystarczaj膮ce. Zarz膮d Wojew贸dztwa zwraca si臋 do samorz膮d贸w o pomoc finansow膮. Powiat Pyrzycki otwiera list臋 najbardziej zad艂u偶onych powiat贸w i obecnie nie ma mo偶liwo艣ci przekazania 艣rodk贸w finansowych innym samorz膮dom. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na wsparcie zadania utworzenia Akademii Sztuki w Szczecinie w tym roku. Taka pomoc mo偶e zosta膰 udzielona w terminie p贸藕niejszym, w przypadku poprawy sytuacji finansowej powiatu. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 udzielenia pomocy finansowej Gminie Choszczno na budow臋 budynku socjalnego dla ofiar po偶aru. Ze wzgl臋du na trudn膮 sytuacj臋 finansow膮, Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na realizacj臋 tego wniosku. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o obni偶enie stawki procentowej przy ustalaniu op艂aty za u偶ytkowanie wieczyste budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Pyrzycach. Gmina Pyrzyce jest u偶ytkownikiem wieczystym nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy wyja艣ni艂, 偶e zmieni艂o si臋 przeznaczenie tego budynku i w zwi膮zku z tym zmieni si臋 stawka procentowa op艂at rocznych z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego. Wed艂ug ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami za nieruchomo艣ci oddane na cele mieszkaniowe, stawka wynosi 1% ceny. Zgodnie z tym zostanie dokonana wycena
i zmieniona stawka.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o braku mo偶liwo艣ci sp艂aty po偶yczki udzielonej z bud偶etu powiatu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach. Z ko艅cem roku up艂ywa termin zwrotu po偶yczki. Dyrektor Szpitala informuje, 偶e brak zap艂aty z NFZ za us艂ugi ponadlimitowe uniemo偶liwia sp艂at臋 po偶yczki bez utraty p艂ynno艣ci finansowej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-10-30 11:48:56
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-30 11:48:56
Liczba wy艣wietle艅 : 2087licznik odwiedzin: 12476633