logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 33/2009 z dnia 9 wrze艣nia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 33/2009
z dnia 9 wrze艣nia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach na rok 2009. Planu przychod贸w i wydatk贸w stanowi za艂膮cznik do uchwa艂y bud偶etowej, dlatego zosta艂 przygotowany projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy w uzasadnieniu wniosku poda艂, 偶e przyj臋cie do realizacji nowych zada艅 wymaga zwi臋kszenia planu finansowego w celu zapewnienia w艂a艣ciwego funkcjonowania tej jednostki. W szczeg贸lno艣ci uwzgl臋dnienie podatku od nieruchomo艣ci, kt贸ry zosta艂 naliczony przez Burmistrza Pyrzyc i odprawy emerytalnej dla kierownika O艣rodka, kt贸ry odszed艂 w tym roku na emerytur臋. Dodatkowe 艣rodki b臋d膮 pochodzi艂y z dotacji od Wojewody, na podstawie zawartej w tym roku umowy
o wykonaniu dodatkowych zada艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci. Krzysztof Kunce wyja艣ni艂, 偶e zamiana dotyczy nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa, kt贸r膮 stanowi budynek przy ul. Warszawskiej, gdzie mie艣ci si臋 siedziba Inspektoratu Weterynarii i nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego zabudowan膮 jednym budynkiem by艂ego internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. W wyniku tej zamiany zostan膮 polepszone warunki funkcjonowania Inspektoratu Weterynarii, kt贸ry przeniesie si臋 do budynku by艂ego internatu. Natomiast budynek przy ul. Warszawskiej, powiat b臋dzie m贸g艂 dowolnie rozdysponowa膰. R贸偶nica pomi臋dzy warto艣ciami obu nieruchomo艣ci wynosi 10 tys. z艂, ale zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomo艣ciami, w takim przypadku, zamiany mo偶na dokona膰 bez dop艂at. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekty dw贸ch uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Krzysztof Kunce wyja艣ni艂, 偶e pierwsza uchwa艂a dotyczy dzia艂ek wydzielonych z dzia艂ki nr 15, kt贸r膮 w艂ada艂 Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU,
a druga uchwa艂a dotyczy nieruchomo艣ci powsta艂ej z dw贸ch dzia艂ek wydzielonych
z nieruchomo艣ci, zajmowanych przez Szpital i PCPR. Omawiana nieruchomo艣膰 znajduje si臋 przy skrzy偶owaniu ulicy Jana Paw艂a II i ul. Pozna艅skiej. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e do projekt贸w uchwa艂 nale偶y do艂膮czy膰 mapki przedstawiaj膮ce po艂o偶enie sprzedawanych nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 i przyj膮艂 projekty przedstawionych uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty. Krzysztof Kunce wyja艣ni艂, 偶e nieruchomo艣膰 zabudowana oznaczona, jako dzia艂ka ewidencyjna nr 416/1 po艂o偶ona w Tetyniu, zosta艂a nabyta przez Powiat Pyrzycki poprzez odwo艂anie darowizny na rzecz Gminy Kozielice. Powiat jest w艂a艣cicielem dw贸ch lokali, kt贸re w nieruchomo艣ci stanowi膮 udzia艂 543/1000 cz臋艣ci. Bior膮c pod uwag臋 wysokie koszty eksploatacji budynku oraz koszty niezb臋dnych remont贸w, uzasadnionym jest zbycie przedmiotowych nieruchomo艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek Likwidatora SPZOZ o przyznanie dodatkowych 艣rodk贸w na sp艂at臋 wierzycieli. Likwidator J贸zef Burcan wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki przeznaczone sp艂at臋 wierzycieli w roku 2009 zosta艂y ju偶 wyczerpane. Jednak prowadzone negocjacje, w wielu przypadkach mog膮 si臋 zako艅czy膰 podpisaniem ugody na korzystnych warunkach. Jednak podpisanie ugody wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 wyp艂aty wynegocjowanej kwoty. Kwota ta mo偶e by膰 wyp艂acona w dw贸ch ratach, niemniej jednak w tym roku minimalna dodatkowa kwota przeznaczona na ten cel to 100 tys. z艂.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e w obecnej chwili nie mo偶e wskaza膰 mo偶liwo艣ci pozyskania dodatkowych 艣rodk贸w. Zwi臋kszenie wydatk贸w wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 zwi臋kszenia zad艂u偶enia. Ocena skali zwi臋kszenia zad艂u偶enia b臋dzie mo偶liwa po przeprowadzeniu analizy wykonania dochod贸w, g艂贸wnie wp艂yw贸w z tytu艂u podatku dochodowego od os贸b fizycznych za miesi膮c sierpie艅. Taka analiza mo偶e by膰 przygotowana na jedno z kolejnych posiedze艅 Zarz膮du.
Starosta zaproponowa艂 od艂o偶enie rozpatrzenia wniosku Likwidatora SPZOZ do czasu opracowania oceny mo偶liwo艣ci zwi臋kszenia wydatk贸w w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiany wynikaj膮 z konieczno艣ci ostatecznego rozliczenia projektu "J臋zyki i komputery, to droga do Twojej kariery" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w unijnych, przesuni臋膰 艣rodk贸w przeznaczonych na inwestycje drogowe, kt贸re nie otrzyma艂y dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych i nie b臋d膮 realizowane oraz przesuni臋cia 艣rodk贸w na realizacje zalece艅 Inspekcji Sanitarnej w kuchni Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009. Skarbnik doda艂, ze te zmiany s膮 zwi膮zane ze zmian膮 planu przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dzi臋ki dotacji od Wojewody mo偶na wygospodarowa膰 dodatkowe 艣rodki w planie Funduszu, z przeznaczeniem na remont parkingu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
i poprosi艂 Waldemara Durkina inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
o om贸wienie zmian w Regulaminie. W organizacji pracy Starostwa zostan膮 uwzgl臋dnione sprawy zwi膮zane z wymogami prawnymi i dostosowaniem Regulaminu do istniej膮cych rozwi膮za艅. Ca艂kowicie zosta艂 zmieniony uk艂ad wykazu zada艅 realizowanych przez Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
W zwi膮zku z rozpocz臋ciem prac nad wdro偶eniem w Starostwie systemu zarz膮dzania jako艣ci膮, utworzono nowe stanowisko - Pe艂nomocnik Starosty ds. Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮. W zwi膮zku z tym, 偶e od 1 stycznia 2010 r. Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci zostanie wyodr臋bniony ze struktury PCPR, jako jednostka organizacyjna powiatu, podporz膮dkowana Staro艣cie, jednostka ta zosta艂a wykazana na schemacie stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 2 do Regulaminu oraz
w zapisach okre艣laj膮cych zadania Wicestarosty i Pe艂nomocnika ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej, kt贸rzy nadzoruj膮 dzia艂alno艣膰 tej jednostki. Ze wzgl臋du na znaczn膮 ilo艣膰 zmian proponuje si臋 uwzgl臋dni膰 wcze艣niejsze zmiany i uchwali膰 nowy Regulamin zawieraj膮cy wszystkie zmiany, uchylaj膮c Regulamin uchwalony w roku 2007. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia Rados艂awa Rutkiewicza Kierownika Sekcji liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Upowa偶nienie b臋dzie obowi膮zywa膰
w przypadku nieobecno艣ci dyrektora jednostki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Stwierdzono istotne nieprawid艂owo艣ci
w pracy Wydzia艂u, kierowanego przez by艂ego dyrektora. Wyst膮pienia pokontrolne b臋d膮 realizowane pod nadzorem nowego dyrektora, kt贸ry pracuje od 1 wrze艣nia 2009 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o decyzji potwierdzaj膮cej lokalizacj臋 na terenie Pyrzyc Centrum Powiadamiania Ratunkowego. B臋dzie si臋 ono mie艣ci艂o
w siedzibie Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Rejon obs艂ugiwany przez Centrum b臋dzie obejmowa艂 powiat pyrzycki, my艣liborski i gryficki.
Kolejna informacja dotyczy艂a przygotowa艅 do turnieju pi艂ki siatkowej pracownik贸w samorz膮dowych w Choszcznie.
Nast臋pnie Starosta zaprosi艂 cz艂onk贸w Zarz膮du na obchody 70-tej rocznicy wybuchu II wojny 艣wiatowej, kt贸re b臋d膮 po艂膮czone z rocznic膮 agresji Zwi膮zku Radzieckiego na Polsk臋 17 wrze艣nia 1939 r.
Starosta poinformowa艂 o uroczysto艣ci otwarcia Poradni Medycyny Sportowej, rozpoczynaj膮cej dzia艂alno艣膰 przy Szpitalu w Pyrzycach. Wk艂ad w wyposa偶enie poradni wnios艂y wszystkie jednostki samorz膮dowe z terenu Powiatu Pyrzyckiego.
Wicestarosta poinformowa艂 o przyj臋ciu do realizacji projektu pod nazw膮 "Wiem, rozumiem, potrafi臋". Projekt b臋dzie realizowany przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮, a jego bud偶et wynosi 1 460 535 z艂 i pochodzi ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej.
Nast臋pnie Wicestarosta poinformowa艂 zarz膮d o inicjatywie Burmistrza Pyrzyc, kt贸ry zaproponowa艂, aby Zak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy zosta艂 przeniesiony
z budynku Szpitala do budynku przy ul. Warszawskiej, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 Gminy Pyrzyce. Proponowany budynek znajduje si臋 na terenach by艂ych sad贸w i jest od wielu lat nieu偶ywany. Aby mo偶na go by艂o zasiedli膰 konieczny jest remont generalny. Powiat nie posiada 艣rodk贸w na tak膮 inwestycj臋, a nawet gdyby posiada艂 takie 艣rodki, to zamiast skorzysta膰 z propozycji Burmistrza, bardziej racjonalne by艂oby wybudowanie nowego obiektu.
Jaros艂aw Ileczko poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie przyjmuje student贸w na praktyki, t艂umacz膮c to brakiem miejsca na dodatkowe stanowiska pracy. Zaproponowa艂, aby zaadaptowa膰 piwnice w budynku zajmowanym przez PCPR na pomieszczenia biurowe. Wicestarosta wyja艣ni艂, 偶e piwnice nie spe艂niaj膮 norm pomieszcze艅 przeznaczonych na pobyt sta艂y ludzi i taka adaptacja nie jest mo偶liwa.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂, 偶e zosta艂a zako艅czona budowa zapasowego uj臋cia wody dla Starostwa. Woda pobierana ze studni g艂臋binowej jest oczyszczana przez stacj臋 uzdatniania wody i spe艂nia wszystkie wymagania sanitarne, dlatego Starostwo zostanie od艂膮czone od miejskiej sieci wodoci膮gowej i b臋dzie korzysta膰 z w艂asnego 藕r贸d艂a.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 9 wrze艣nia 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-30 15:14:04
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-30 15:14:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1924licznik odwiedzin: 12462629