logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 32/2009 z dnia 2 wrze艣nia 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 32/2009
z dnia 2 wrze艣nia 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 oferty, kt贸re wp艂yn臋艂y po og艂oszeniu przetargu na remont i rozbudow臋 parkingu przy ulicy G艂owackiego 22 w Pyrzycach. Na to zadanie przeznaczono kwot臋 80 tys. z艂. Najni偶sza ze z艂o偶onych ofert stanowi艂a kwot臋 95 059,03 z艂. W zwi膮zku z tym, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, Zarz膮d uniewa偶ni艂 przetarg. Jednocze艣nie Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu drugiego przetargu na remont i rozbudow臋 parkingu przy ulicy G艂owackiego 22 w Pyrzycach. Do drugiego przetargu stosuje si臋 odpowiednio uchwa艂臋 Nr 53/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont i rozbudow臋 parkingu przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o roz艂o偶enie na raty sp艂aty kary pieni臋偶nej na艂o偶onej za przekroczenie dopuszczalnych nacisk贸w na osie pojazdu poruszaj膮cego si臋 po drodze powiatowej. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych wnioskuje o roz艂o偶enie sp艂aty kary w wysoko艣ci 33 780 z艂 na 4 r贸wne miesi臋czne raty, p艂atne do 20-go ka偶dego miesi膮ca, od wrze艣nia do grudnia 2009. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie dodatku motywacyjnego dla dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e dyrektor wr贸ci艂a do pracy po urlopie macierzy艅skim. Proponuje si臋 dodatek w dotychczasowej wysoko艣ci - 45 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 7 wrze艣nia do 31 grudnia 2009 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatku w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Zarz膮d obradowa w sk艂adzie czteroosobowym. Wicestarosta uda艂 si臋 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 4.
Starosta poprosi艂 Mariusza Marka Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej o ocen膮 sprawozda艅 przygotowanych przez dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Sprawozdania wykazuj膮 realizacj臋 za艂o偶e艅 wskazanych w planie finansowym przy pewnym pogorszeniu wyniku w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach omawiaj膮c sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za II kwarta艂 i za I p贸艂rocze 2009 r. podkre艣li艂, 偶e Szpital wykonuje us艂ugi ponad limitowe, za kt贸re nie otrzyma艂 jeszcze zap艂aty z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie zrekompensowane koszty zmieniaj膮 obraz sytuacji finansowej. Warto艣膰 wykonanych us艂ug ponad limitowych wynosi ponad 2 miliony z艂. Do czasu wyp艂aty tych 艣rodk贸w Szpital b臋dzie si臋 boryka艂 z trudno艣ciami finansowymi. Dyrektor Grzesiak wyrazi艂 ubolewanie z powodu zas膮dzenia Szpitalowi obowi膮zku wyp艂aty odszkodowania pracownicy zwolnionej z pracy przez dyrekcj臋 SPZOZ. Poniesione koszty odbi艂y si臋 na wyniku finansowym. Zapotrzebowanie na us艂ugi Szpitala przekracza mo偶liwo艣ci jednostki. Ze wzgl臋du na brak 艣rodk贸w finansowych oraz trudn膮 sytuacj臋 kadrow膮, Szpital nie mo偶e przyj膮膰 wszystkich ubiegaj膮cych si臋 o to os贸b. Po mimo obiektywnych trudno艣ci Szpital nie ma zaleg艂o艣ci, ani zobowi膮za艅 wobec kontrahent贸w, prowadzi modernizacje i dokonuje zakup贸w inwestycyjnych. Czyni starania o uzyskanie zap艂aty z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane us艂ugi ponad limitowe. Zwrot poniesionych koszt贸w spowodowa艂by zmian臋 wyniku finansowego wykazuj膮c zysk rz臋du 1,5 miliona z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 przedstawione sprawozdania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach przedstawi艂a korekt臋 planu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na 2009 rok. Plan zosta艂 zmieniony ze wzgl臋du na zmian臋 sposobu naliczania koszt贸w przez NFZ oraz zwi臋kszenie wp艂yw贸w z tytu艂u op艂at od pacjent贸w. Planowany wynik finansowy za 2009 r. uleg艂 zmniejszeniu o 3 120 z艂. Korekta planu zosta艂a pozytywnie zaopiniowana przez Rad臋 Spo艂eczn膮. Zarz膮d zatwierdzi艂 korekt臋 planu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na 2009 rok w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Omawiaj膮c sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za II kwarta艂 i za I p贸艂rocze 2009 r. dyrektor Zibrowska zauwa偶y艂a, 偶e pogarszanie si臋 sytuacji plac贸wek opieku艅czych jest zauwa偶alne w ca艂ym kraju. Mimo to w I p贸艂roczu ZOL osi膮gn膮艂 dodatni wynik finansowy. Ten wynik jednostka zawdzi臋cza g艂贸wnie ni偶szym, ni偶 planowane, kosztom. Zarz膮d zatwierdzi艂 przedstawione sprawozdania w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wnioski o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego za II kwarta艂 2009 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zatwierdzi艂 wynagrodzenia dodatkowe w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. W okresie od 1 kwietnia do 22 lipca 2009 r. wydano 58 skierowa艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Jaros艂aw Ileczko wskaza艂, 偶e w odpowiedzi na wyst膮pienia pokontrolne osobie pe艂ni膮cej funkcj臋 kierownika gospodarczego przypisano funkcj臋 kierownika gospodarstwa pomocniczego. Krzysztof Jastrz臋bski G艂贸wny Specjalista ds. Kontroli wyja艣ni艂, 偶e jest to oczywista omy艂ka, gdy偶 wcze艣niej w tek艣cie znajduje si臋 poprawny zapis. Jaros艂aw Ileczko zwr贸ci艂 uwag臋 na kilka ra偶膮cych uchybie艅 i nieprawid艂owo艣ci. Mi臋dzy innymi na niedope艂nienie obowi膮zku przekazania do bud偶etu powiatu dochod贸w uzyskanych w grudniu 2008 r. i zawarcie um贸w na sprz膮tanie za wyg贸rowan膮 cen臋. Zauwa偶y艂 te偶, 偶e kontrola nie wykaza艂a wszystkich nieprawid艂owo艣ci. Niezgodnie z zapisami w dokumentacji zosta艂y rozpocz臋te prace remontowe w sto艂贸wce i przekazane 艣rodki za te prace. Pojawiaj膮ce si臋 skargi na brak kasjerki potwierdzaj膮 opini臋, 偶e powierzenie jej stanowiska kierowniczego by艂o z艂膮 decyzj膮 i dezorganizuje prac臋. W szkole nie powinno funkcjonowa膰 gospodarstwo pomocnicze. Taka jest powszechna opinia. Nie przynosi ono wymiernych korzy艣ci, doprowadzaj膮c jednocze艣nie do nieprawid艂owo艣ci.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e zalecenia pokontrolne zawieraj膮 28 punkt贸w i ich wykonanie powinno poprawi膰 funkcjonowanie szko艂y. Na wiele decyzji dyrektora Zarz膮d nie ma bezpo艣redniego wp艂ywu. Za sprawy kadrowe odpowiada dyrektor i do jego kompetencji nale偶y zatrudnianie pracownik贸w i ustalania wynagrodzenia.
Andrzej Wabi艅ski doda艂, 偶e o funkcjonowaniu gospodarstwa pomocniczego te偶 decyduje dyrektor jednostki. Obecnie w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych zapisano likwidacj臋 gospodarstw pomocniczych.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady komisji
i Rady Powiatu:
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2008/09,
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2008/09 Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego,
- Funkcjonowanie Warsztatu Terapii zaj臋ciowej w Nowielinie,
- Funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Nowielinie,
- Stan opieki spo艂ecznej w Powiecie Pyrzyckim w odniesieniu do Stowarzyszenia na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym 2008/2009.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 wniosek Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych RP
w Pyrzycach o wyra偶enie zgody na u偶ywanie herbu Powiatu Pyrzyckiego. Herb b臋dzie drukowany na papierze listowym itp. materia艂ach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne na u偶ywanie herbu Powiatu Pyrzyckiego przez Zwi膮zek Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych RP w Pyrzycach, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.
Starosta przedstawi艂 zaproszenie na widowisko zwi膮zane z obchodami 70-tej rocznicy wybuchu II wojny 艣wiatowej.
Kolejna informacja dotyczy艂a nowych pracownik贸w, wybranych w wyniku konkursu, kt贸rzy rozpocz臋li prace z dniem 1 wrze艣nia 2009 r.
Ireneusz Paw艂owski poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e pojawi艂a si臋 mo偶liwo艣膰 dofinansowana inwestycji na drogach powiatowych z bud偶etu pa艅stwa. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych zamierza przygotowa膰 wnioski o dofinansowanie przebudowy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach oraz remontu ul. Okrzei w Lipianach.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 2 wrze艣nia 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-07 13:54:33
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-07 13:54:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1956licznik odwiedzin: 12463721