logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 28/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 28/2009
z dnia 22 lipca 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek Szpitala Powiatowego o dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej doda艂, 偶e zbiorniki filtruj膮ce wod臋 pochodz膮 z roku 1985 i obecny stan zbiornik贸w nie spe艂nia norm. W przypadku kontroli Urz臋du Dozoru Technicznego mo偶e nast膮pi膰 ich wy艂膮czenie z eksploatacji. Wnioskuje si臋
o przekazanie kwoty 110 tys. z艂 na konto Szpitala. Wed艂ug opinii prawnej ze 艣rodk贸w powiatu mog膮 by膰 finansowane wydatki inwestycyjne konieczne do realizacji program贸w zdrowotnych. W bud偶ecie powiatu brak jest wolnych 艣rodk贸w, kt贸re mo偶na by by艂o przekaza膰 Szpitalowi. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w tym roku sytuacja finansowa jest wyj膮tkowo trudna. Zarz膮d b臋dzie musia艂 podj膮膰 decyzj臋
o zwi臋kszeniu deficytu i zaci膮gni臋ciu kredytu na finansowanie bie偶膮cych wydatk贸w. Zarz膮d widzi zasadno艣膰 modernizacji stacji uzdatniania wody, ale nie znajduje mo偶liwo艣ci dofinansowania tej inwestycji z bud偶etu powiatu w tym roku. Takie stanowisko zosta艂o przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Szpitala Powiatowego
o dofinansowanie zakupu d藕wigu szpitalnego. Wnioskuje si臋
o przekazanie kwoty 200 tys. z艂 na konto Szpitala. Podobnie jak w poprzednim wniosku Zarz膮d widzi zasadno艣膰 zakupu nowego d藕wigu, ale nie znajduje mo偶liwo艣ci dofinansowania tej inwestycji z bud偶etu powiatu w tym roku. Takie stanowisko zosta艂o przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek Szpitala Powiatowego dotyczy艂 dofinansowania zakupu pompy rezerwowej do przepompowni 艣ciek贸w. Dofinansowanie jest mo偶liwe ze 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wicestarosta przypomnia艂, 偶e w ubieg艂ym roku zakupiono ze 艣rodk贸w tego funduszu jedn膮 pomp臋, a w tym roku mia艂a by膰 zakupiona druga. Okaza艂o si臋, 偶e wniosek
w tej sprawie nie zosta艂 z艂o偶ony do Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej i ten wydatek nie zosta艂 uj臋ty w planie na ten rok. Starosta zobowi膮za艂 Mariusza Marka Przybylskiego do wsp贸lnego z dyrektorem Szpitala
i dyrektorem Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa przeprowadzenia procedury ubiegania si臋 o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Starosta przedstawi艂 wniosek Szpitala Powiatowego o refundacj臋 odszkodowania zas膮dzonego do wyp艂aty przez Szpital Powiatowy. Wnioskuje si臋
o refundacj臋 kwoty 63 422,35 z艂, kt贸ra stanowi odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy pracownicy zwolnionej z pracy w Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach. Prawnym nast臋pc膮 likwidowanego SPZOZ jest Szpital Powiatowy. W zwi膮zku z tym nie ma podstaw do realizacji wniosku z bud偶etu powiatu. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na refundacj臋 odszkodowania zas膮dzonego do wyp艂aty przez Szpital Powiatowy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zwolnienia z op艂at za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
w zwi膮zku z administracyjn膮 zmian膮 adresu w艂a艣ciciela. Andrzej Drabczyk p.o. dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji wyja艣ni艂, 偶e w zwi膮zku ze zmian膮 nazw ulic w mie艣cie Pyrzyce, mieszka艅cy czterech nieruchomo艣ci b臋da musieli wymieni膰 prawa jazdy i dowody rejestracyjne. W zwiazku z tym, 偶e nie wynika to z ich winy wnosi si臋 o zwolnienie ich z dodatkowych op艂at. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Komisja sk艂ada si臋 z przewodnicz膮cego, reprezentuj膮cego organ prowadz膮cy, przedstawiciela Kuratorium, dyrektora szko艂y, dw贸ch ekspert贸w z zakresu przedmiotu nauczania i przedstawiciela MOZ NSZZ "Solidarno艣膰" Pracownik贸w O艣wiaty i Wychowania w Pyrzycach. Egzamin zostanie przeprowadzony dla nauczyciela j臋zyka niemieckiego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zawarcie porozumie艅 pomi臋dzy powiatem a gminami o wsp贸艂finansowaniu zada艅 w zakresie infrastruktury drogowej. Ireneusz Paw艂owski p.o. dyrektor Zarzadu Dr贸g Powiatowych przedstawi艂 planowane inwestycje w poszczeg贸lnych gminach. Prowadzone s膮 jeszcze rozmowy w sprawie wyboru zada艅 w gminie Kozielice i Pyrzyce. Wicestarosta doda艂, 偶e uzgadnia艂 z Burmistrzem Pyrzyc budow臋 chodnika na trasie Brzezin-Ryszewo. Jest tam budowana 艣wietlica wiejska i chodnik jest potrzebny. Jednak Burmistrz prubuje zrezygnowa膰 ze swojego udzia艂u t艂umacz膮c si臋 brakiem 艣rodk贸w. W takim przypadku powiat nie powinien podejmowa膰 si臋 cz臋艣ciowej realizacji zadania. Nie doko艅czone inwestycje 藕le 艣wiadcz膮 o wykonawcy i powoduj膮 protesty mieszka艅c贸w. Starosta popar艂 to stanowisko i zauwa偶y艂, 偶e nale偶y konsekwentnie egzekwowa膰 ustalenia. Jaros艂aw Ileczko zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e Gmina Kozielice przez dwa lata nie otrzyma艂a dofinansowania. W tym roku nale偶y wykona膰 dokumentacj臋 na budow臋 chodnika w miejscowo艣ci Mielno. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e nale偶y uzyska膰 zapewnienie w贸jta, 偶e po wykonaniu dokumentacji rozpocznie budow臋. W przeciwnym razie mo偶na jeszcze poczeka膰. Starosta zostawi艂 spraw臋 inwestycji w gminie Kozielice i Pyrzyce do uzgodnienia z w艂odarzami gmin. Odr臋bna spraw膮 jest finansowanie z bud偶etu powiatu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e przed podpisaniem porozumie艅 nale偶y dokona膰 zmian bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian
w bud偶ecie. Niekt贸rych zmian mo偶e dokona膰 Zarz膮d, ale powinny by膰 r贸wnie偶 wprowadzone zmiany wymagaj膮ce uchwa艂 Rady Powiatu. Dotycz膮 one dw贸ch projekt贸w, kt贸re nie s膮 realizowane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumie艅 pomi臋dzy powiatem a gminami o wsp贸艂finansowaniu zada艅 w zakresie infrastruktury drogowej dopiero po dokonaniu stosownych zmian bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Ireneusz Paw艂owski nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont i rozbudow臋 parkingu przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania. Mariusz Majak wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na t臋 inwestycj臋 pochodz膮 g艂贸wnie z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym. Wykonano ju偶 projekt budowlany. Obecny parking jest zbyt ma艂y i samochody pracownik贸w zajmuj膮 go w ca艂o艣ci nie pozostawiaj膮c miejsca dla samochod贸w interesant贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych. Zalecenia pokontrolne zosta艂y zrealizowane w wyznaczonym terminie.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji planu kontroli wewn臋trznych w I p贸艂roczu 2009 r. Plan kontroli uleg艂 zmianie ze wzgl臋du na konieczno艣膰 przeprowadzenia niezb臋dnych dodatkowych kontroli. Zarz膮d nie otrzyma艂 informacji o wynikach kontroli w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, gdy偶 dyrektor jeszcze nie odpowiedzia艂 na zalecenia pokontrolne. Dyrektor poinformowa艂 Starost臋, 偶e odniesie si臋 do zalece艅 w terminie do ko艅ca roku. Jest to nie dopuszczalne i dyrektor zosta艂 zobowi膮zany do niezw艂ocznego podj臋cia dzia艂a艅 wynikaj膮cych
z zalece艅 pokontrolnych. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o zatwierdzeniu budowy boiska w 呕abowie w ramach programu "Orlik 2012". Do zatwierdzenia tego projektu przyczyni艂 si臋 Starosta prowadz膮c rozmowy z Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa i z radnymi Rady Miejskiej w Pyrzycach.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a opinii do projektu sztandaru powiatu. Komisja heraldyczna wyrazi艂a opini臋 negatywn膮. Negatywnie te偶 zosta艂 zaopiniowany herb powiatu przyj臋ty uchwa艂膮 Rady Powiatu. W zwi膮zku z tym konieczne b臋dzie zlecenie powt贸rnego opracowania herbu i sztandaru wyspecjalizowanej firmie.
Kolejna informacja dotyczy艂a mo偶liwo艣ci nieodp艂atnego ustawienia przed Starostwem tablicy informacyjnej. Na tablicy opr贸cz miejsca przeznaczonego na informacje Starostwa znajd膮 si臋 r贸wnie偶 banery reklamowe. Starostwo b臋dzie r贸wnie偶 uzyskiwa艂o zwrot koszt贸w eksploatacyjnych np. za o艣wietlenie.
Wicestarosta poinformowa艂 o og艂oszeniu naboru wniosk贸w w ramach tzw. "Schetyn贸wek". Gdyby mo偶na by艂o z艂o偶y膰 wniosek, to zaproponowa艂 przebudow臋
ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach na odcinku przed NZOZ ESKULAP Sp. z o.o. Starosta zobowi膮za艂 p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych do sprawdzenia, jakie s膮 mo偶liwo艣ci w tym zakresie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................


Pyrzyce, dnia 22 lipca 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-09-07 13:53:02
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-07 13:53:02
Liczba wy艣wietle艅 : 2061licznik odwiedzin: 12463768