logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o przetargu

Remont i rozbudowa parkingu przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach

Pyrzyce: Remont i rozbudowa parkingu przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane
SEKCJA I:

ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, faks 091 5700512.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Remont i rozbudowa parkingu przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest remont istniej膮cego parkingu oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie dzia艂ki nr 25/4 przy siedzibie Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. G艂owackiego 22. W zakres rob贸t wchodzi: 1) utwardzenie terenu kostk膮 betonow膮 typu Polbruk grub. 8 cm, projektowana szeroko艣膰 utwardzonego terenu - 3,50 m w 艣wietle kraw臋偶nik贸w, 2) wykonanie placu manewrowego przy parkingu nr 1, nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk, grub. 8 cm, szeroko艣膰 placu, 3,8 m w 艣wietle kraw臋偶nik贸w, 3) wykonanie placu manewrowego przy parkingu nr 2, nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grub. 8 cm, szeroko艣膰 placu 6,0 m w 艣wietle kraw臋偶nik贸w, 4) wykonanie odwodnienia terenu - powierzchniowe, grawitacyjne, bez urz膮dze艅 odwadniaj膮cych. Szczeg贸艂owe dane przedmiotu zam贸wienia znajduj膮 si臋 w projekcie budowlanym - wykonawczym w za艂膮czniku Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia zamieszczonych na stronie internetowej zamawiaj膮cego..
II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.32.50-6, 45.23.32.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 14.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: 1. Warunki udzia艂u w post臋powaniu o zam贸wienie publiczne. O udzielenie zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy potwierdzaj膮cy spe艂nienie warunk贸w: 1) Posiadaj膮cy uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅. 2) Posiadaj膮cy niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮cy potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia. 3) Znajduj膮cy si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. 4) Nie podlegaj膮cy wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia. 2. Ocena spe艂nienia warunk贸w w post臋powaniu o zam贸wienie publiczne. Zamawiaj膮cy dokonuje oceny spe艂niania warunk贸w na podstawie wymaganych dokument贸w i o艣wiadcze艅 w oparciu o zasad臋 - spe艂nia - nie spe艂nia. Z ubiegania si臋 o udzielenie zam贸wienia publicznego wyklucza si臋 Wykonawc贸w, kt贸rzy: 1) nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu o zam贸wienie publiczne okre艣lone w art. 22 Prawa zam贸wie艅 publicznych; 2) nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu o zam贸wienie publiczne, o kt贸rych mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zam贸wie艅 publicznych; 3) wykonywali bezpo艣rednio czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem prowadzonego post臋powania, lub pos艂ugiwali si臋 w celu sporz膮dzenia oferty osobami uczestnicz膮cymi w dokonywaniu tych czynno艣ci chyba, 偶e udzia艂 tych Wykonawc贸w w post臋powaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 4) z艂o偶yli nieprawdziwe informacje maj膮ce wp艂yw na wynik prowadzonego post臋powania; 5) nie z艂o偶yli o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie tych warunk贸w z zastrze偶eniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych..
. Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1.W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych z udzia艂u w post臋powaniu o zam贸wienie publiczne Wykonawca sk艂ada nast臋puj膮ce o艣wiadczenia i dokumenty: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - za艂膮cznik nr 1 do SIWZ; 2) o艣wiadczenie Wykonawcy, 偶e firma nie podlega wykluczeniu z post臋powania - za艂膮cznik nr 2 do SIWZ, 3) o艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu z wykorzystaniem wzoru - za艂膮cznik nr 3 do SIWZ, 4) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 5) aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cych odpowiednio, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 6) aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 7) aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia w post臋powaniu o zam贸wienie publiczne sk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty: 1) wykaz wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie - za艂膮cznik nr 5 do SIWZ; 2) wykaz niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia narz臋dzi i urz膮dze艅, jakimi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 Wykonawca - za艂膮cznik nr 6 do SIWZ; 3) informacja na temat przeci臋tnej liczby zatrudnionych pracownik贸w lub liczebno艣ci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, 4) wykaz os贸b, kt贸rymi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 wykonawca i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia, niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakres wykonywanych przez nie czynno艣ci - za艂膮czniki nr 7 do SIWZ; 5) pisemnego zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pnienia os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, je偶eli w wykazie o kt贸rym mowa w pkt 4, wykonawca wskaza艂 osoby, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂, 6) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅 tj. wskazanie uprawnionego kierownika budowy (bran偶a drogowa lub bran偶a budowlana), kopia uprawnie艅 budowlanych, aktualne za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego. 3. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia w post臋powaniu o zam贸wienie publiczne, Wykonawca sk艂ada polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. 4. W stosunku do Wykonawc贸w maj膮cych siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zastosowanie maj膮 przepisy 搂 2 Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 Zamawiaj膮cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz. U. Nr 87, poz. 605)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl.

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce..

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce, pok. nr 106 Sekretariat (I pi臋tro).

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP7952.1 KB POBIERZza艂膮czniki2009-08-03 14:56:43529
.DOC27.5 KB POBIERZwynik post臋powania2009-09-03 15:09:28584

Autor : Mariusz Majak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-08-03 14:51:38
Data ostatniej modyfikacji : 2009-08-04 07:43:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2235

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  03.08.2009 14:02poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  03.08.2009 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  03.08.2009 13:58poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  03.08.2009 13:53poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  03.08.2009 13:52poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  03.08.2009 13:51poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818429