logo
logo
Starostwo Powiatowe » og艂oszenia o pracy
nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Zarz膮dzenie Nr 18/OP/2009
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 9 lipca 2009 r.

w sprawie og艂oszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze
w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz zgodnie z Zarz膮dzeniem Nr 10/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, zarz膮dzam co nast臋puje:

搂 1

1. Og艂aszam nab贸r na stanowisko Dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2. Tre艣膰 og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zarz膮dzenia.


搂 2

Do rozstrzygni臋cia w/w naboru powo艂uj臋 Komisj臋 Rekrutacyjn膮 w sk艂adzie:
. Miros艂aw Gryczka - Sekretarz Powiatu - Przewodnicz膮cy Komisji
. El偶bieta Marsza艂ek - Inspektor ds. kadrowych - Sekretarz Komisji
. Mariusz Majak - Inspektor - cz艂onek Komisji
. Ryszard Grzesiak - cz艂onek Komisji

搂 3

Wykonanie zarz膮dzenia powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu.


搂 4

Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu poprzez:
1. Wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2. Opublikowanie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
3. Telewizji kablowej "AURA"


S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko


Za艂膮cznik Nr 1
do Zarz膮dzenia Nr 18/OP/2009
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 9 lipca 2009 r.

STAROSTA PYRZYCKI
og艂asza
NAB脫R NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZ臉DNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM
UL. LIPIA艃SKA 4
74-200 PYRZYCE

Starosta Pyrzycki og艂asza otwarty i konkurencyjny nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4

1. Wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze:

DYREKTOR WYDZIA艁U INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

2. Opis stanowiska:
a) kierowanie prac膮 Wydzia艂u w zakresie okre艣lonym w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego,
b) z upowa偶nienia Starosty wydawanie za艣wiadcze艅, postanowie艅 i decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dzia艂ania Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.

3. Niezb臋dne wymagania:
1) obywatelstwo polskie (wykonywanie w艂adzy publicznej);
2) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych;
3) min. 5 lat sta偶u pracy lub 5 letni okres wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
4) wykszta艂cenie wy偶sze odpowiedniej specjalno艣ci umo偶liwiaj膮ce wykonywanie zada艅 na w/w stanowisku;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) znajomo艣膰 przepis贸w prawa samorz膮dowego, Kodeksu post臋powania administracyjnego;
8) znajomo艣膰 przepis贸w - Prawo o ruchu drogowym;
9) umiej臋tno艣膰 kierowania zespo艂em pracownik贸w;
10) bieg艂a umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera;
11) pracownik samorz膮dowy zatrudniony na powy偶szym stanowisku nie mo偶e wykonywa膰 dodatkowych zaj臋膰 pozostaj膮cych w sprzeczno艣ci lub zwi膮zanych z zaj臋ciami, kt贸re wykonuje w ramach obowi膮zk贸w s艂u偶bowych, wywo艂uj膮cych uzasadnione podejrzenie o stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰.

4. Wymagania dodatkowe:
1. min. 3 letni okres pracy w jednostkach samorz膮du terytorialnego,
2. uprawnienia zawodowe zwi膮zane z transportem potwierdzone certyfikatem,
3. posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorz膮du powiatowego,
4. znajomo艣膰 przepis贸w prawa cywilnego i administracyjnego,
5. umiej臋tno艣膰 zarz膮dzania i wsp贸艂pracy z zespo艂em,
6. umiej臋tno艣膰 organizacji pracy,
7. praktyczna znajomo艣膰 obs艂ugi system贸w komputerowych: kierowca i pojazd,
8. po偶膮dana znajomo艣膰 j臋zyk贸w obcych (w szczeg贸lno艣ci: niemieckiego, angielskiego, francuskiego).

5. Oferta powinna zawiera膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy;
3) CV z informacjami o wykszta艂ceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

(CV i list motywacyjny opatrzone podpisanym o艣wiadczeniem kandydata: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm) oraz ustaw膮 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)".
4) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci (wymagane za艣wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w terminie 14 dni od dnia wy艂onienia kandydata na stanowisko w drodze naboru);
5) o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych;
6) kopie 艣wiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
7) kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i dodatkowe kwalifikacje;
8) inne dokumenty po艣wiadczaj膮ce dodatkowe kwalifikacje i umiej臋tno艣ci (kserokopie za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);
9) kserokopia dowodu osobistego.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowi膮zany b臋dzie do przed艂o偶enia do wgl膮du orygina艂贸w dokument贸w.

6. Miejsce i termin z艂o偶enia dokument贸w:
Ofert臋 i wszystkie wymagane dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub przes艂a膰 na adres:
Starostwo Powiatowe
Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny pok. Nr 119
74-200 Pyrzyce, ul. Lipia艅ska 4,

w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem: "Nab贸r na stanowisko Dyrektora Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji" w terminie do dnia 07 sierpnia 2009 r. do godz. 15.30 (decyduje data faktycznego wp艂ywu do Urz臋du).

7. Uwaga:
1) oferty, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du niekompletne lub po wy偶ej wskazanym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane;
2) bli偶sze informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu:
(091) 570 16 80 wew. 118

8. Informacje dodatkowe:
Zakwalifikowani kandydaci zostan膮 telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest r贸wnoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Z艂o偶onych dokument贸w nie odsy艂amy, chyba, 偶e na pisemny wniosek oferenta.
W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik naboru zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia za艣wiadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak r贸wnie偶 dostarczy膰 informacj臋 o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pyrzyce.pl).

Pyrzyce, dnia 9 lipca 2009 r.
S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-10 09:01:49
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-10 09:02:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1587

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.07.2009 08:05poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  10.07.2009 08:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639303