logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 24/2009
z dnia 15 czerwca 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku trzech uchwa艂 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego oraz wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwi臋kszenie planu dochod贸w na rok 2009. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zwi臋kszenie dochod贸w nast膮pi艂o na skutek wp艂ywu 艣rodk贸w finansowych w wysoko艣ci 716,981 z艂 na realizacj臋 projektu pod nazw膮 "Nowa szansa", w kt贸rym uczestnicz膮 o艣rodki pomocy spo艂ecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zmiana w planie dochod贸w i wydatk贸w mo偶e zosta膰 wprowadzona uchwa艂膮 rady powiatu. W zwi膮zku z tym, 偶e projekt uchwa艂y, oznaczony numerem 355, w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009 ju偶 zosta艂 przygotowany i przekazany do Biura Rady, Skarbnik zaproponowa艂, aby przygotowa膰 autopoprawk臋 do tego projektu. Autopoprawka b臋dzie dotyczy艂a r贸wnie偶 kwoty 15 459 z艂, kt贸ra zosta艂a przekazana powiatowi na realizacj臋 projektu "J臋zyki i komputery to droga do twojej kariery". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu dochod贸w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na przygotowanie autopoprawki do projektu Nr 355 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Barbara Sykucka kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kt贸ra przyby艂a na posiedzenia Zarz膮du w dalszej cz臋艣ci spotkania, wyja艣ni艂a, 偶e nie zmieni艂a si臋 og贸lna kwota przeznaczona na realizacj臋 zada艅. Dokonano jedynie przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy niekt贸rymi zadaniami. Dotyczy艂o to zada艅 realizowanych przez Powiatowy Urz膮d Pracy oraz przesuni臋cia 艣rodk贸w w celu zwi臋kszenia ilo艣ci dofinansowania turnus贸w rehabilitacyjnych dla dzieci i m艂odzie偶y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Ta uchwa艂a wprowadza do bud偶etu dotacje przekazane przez gminy na funkcjonowanie Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej. Powiat zawar艂 z gminami porozumienia, na mocy kt贸rych wnosz膮 one sw贸j wk艂ad do kwoty pozwalaj膮cej tej plac贸wce otrzymanie dotacji z PFRON. Starosta podkre艣li艂, 偶e jest to przejaw dobrej i konstruktywnej wsp贸艂pracy samorz膮d贸w gminnych i powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Uchwa艂a t膮 przesuwa si臋 艣rodki z rezerwy subwencji o艣wiatowej i przekazuje jednostkom o艣wiatowym na podwy偶ki dla nauczycieli. Wykorzystanie ca艂o艣ci rezerwy nie pokryje ca艂kowitego zapotrzebowania, wynikaj膮cego z podwy偶ek. Dlatego jednostki otrzymaj膮 po
ok. 69 % wykazanych potrzeb. Powinno to wystarczy膰 do ko艅ca pa藕dziernika. Pozosta艂a cz臋艣膰 zostanie przekazana po wprowadzeniu ewentualnych korekt wynikaj膮cych z naboru na nowy rok szkolny. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do umarzania nale偶no艣ci i udzielania ulg w pe艂nym lub ograniczonym zakresie. Na podstawie uchwa艂y Nr XX/100/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa, upowa偶nia si臋 dyrektor贸w do umarzania nale偶no艣ci i udzielania ulg, je偶eli kwota nie przekracza jednorazowo w stosunku do jednego d艂u偶nika, czterokrotno艣ci minimalnego wynagrodzenia. Skarbnik doda艂, 偶e dyrektorzy maj膮 obowi膮zek ujmowania wszystkich decyzji o umorzeniach w sprawozdaniach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Anna Bajon p.o. dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji doda艂a, 偶e proponowane wysoko艣ci dodatk贸w s膮 na tym samym poziomie, kt贸ry obowi膮zywa艂 przez minione trzy miesi膮ce. Starosta podda艂 pod g艂osowanie decyzj臋 o przyznaniu dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych zgodnie z wnioskiem tzn.:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 35 %
- p.o. dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 30 %
wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 lipca 2009 r. do 30 wrze艣nia 2009 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w proponowanej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o zako艅czeniu kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU i przygotowywanych zaleceniach pokontrolnych.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sytuacj臋 w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji po aresztowaniu dyrektora. Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych, stosunek pracy pracownika samorz膮dowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa. Obecnie obowi膮zki dyrektora pe艂ni pracownik wydzia艂u. W wydziale dochodzenie przeprowadzi艂o Centralne Biuro 艢ledcze. R贸wnie偶 prowadzona jest kontrola wewn臋trzna. Wyniki kontroli zadecyduj膮 o dalszym post臋powaniu wobec aresztowanego dyrektora oraz wobec pracownik贸w wydzia艂u.
Kolejna informacja dotyczy艂a pytania radnego Miros艂awa Bitenca, kt贸ry zwr贸ci艂 si臋 do Wojewody z pytaniem czy jest zgodne z prawem zatrudnianie na stanowisku p.o. dyrektora pracownik贸w jednostek organizacyjnych powiatu. W odpowiedzi na to pytanie Wojewoda poinformowa艂, 偶e zostanie przeprowadzone post臋powanie wyja艣niaj膮ce.
Ireneusz Paw艂owski poinformowa艂 Zarz膮d o ustaleniach dokonanych ze sp贸艂k膮 Budimex Dromex w sprawie remont贸w na drogach powiatowych. Na dniach wyremontowane zostan膮 drogi na odcinku Lucin-Topolinek i Rosiny-P艂o艅sko Sp贸艂ka dostarczy ok. 250 ton destruktu bitumicznego w艂asnym transportem oraz walec drogowy. Prace remontowe b臋d膮 prowadzi膰 pracownicy Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 15 czerwca 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 10:48:35
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 10:48:35
Liczba wy艣wietle艅 : 2070licznik odwiedzin: 12481284