logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 23/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 23/2009
z dnia 4 czerwca 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Zaproponowa艂 wprowadzenie do porz膮dku punkt贸w dotycz膮cych czterech projekt贸w uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Pyrzyckiego. Andrzej Wabi艅ski wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a ta jest ustawowym obowi膮zkiem zarz膮du powiatu wynikaj膮cym z ustawy o rachunkowo艣ci
i zawiera instrukcj臋 sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu wszystkich jednostek organizacyjnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Domu Dziecka w Czernicach
o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2009. W plac贸wce pracuj膮 wychowawcy wynagradzani na podstawie przepis贸w Karty Nauczyciela oraz na podstawie przepis贸w Kodeksu pracy. Wprowadzenie nowych stawek wynagrodzenia nauczycieli spowodowa艂o dysproporcj臋 w wynagradzaniu wychowawc贸w. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w z przeznaczeniem na podwy偶ki dla grupy 11 os贸b, kt贸rych nie obejmuj膮 przepisy Karty Nauczyciela. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e nale偶y wyr贸wna膰 wynagrodzenia, jednak zwi臋kszenie planu wydatk贸w mo偶e nast膮pi膰 jedynie w formie uchwa艂y Rady Powiatu. Przed przygotowaniem takiej uchwa艂y Zarz膮d musi oceni膰 realizacj臋 bud偶etu za pierwsze p贸艂rocze 2009 r. Podj臋cie decyzji o zwi臋kszeniu planu wydatk贸w Domu Dziecka od艂o偶ono na drugie p贸艂rocze 2009 r., w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Zmiana bud偶etu wynika z wp艂aty po艂owy zysk贸w osi膮gni臋tych przez gospodarstwo pomocnicze Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU oraz z wp艂at zwi膮zanych
z organizacj膮 "I Mi臋dzynarodowych Mistrzostw Polski Freestyle w Trikach Pi艂karskich". Zmiana w bud偶ecie polega艂a na przeniesieniu cz臋艣ci 艣rodk贸w przeznaczonych na dofinansowanie dzia艂alno艣ci Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej do dzia艂u Rodziny zast臋pcze. Zmiana przeznaczenia tych 艣rodk贸w wynika z tego, 偶e cz臋艣膰 dofinansowania przekaza艂y gminy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Zmiana dotyczy艂a korekty planu finansowego Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y bud偶etowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 zmiany planu przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. W planie zabezpieczono 艣rodki na ewentualn膮 likwidacj臋 sk艂adowiska odpad贸w w Krzemlinie oraz na inwentaryzacj臋 mogilnika w Wo艂czynie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Wabi艅ski przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego zmieniaj膮cej planu przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok. Plan zosta艂 zmieniony w zwi膮zku z otrzymaniem dotacji w wysoko艣ci 45 tys. z艂 z Wojew贸dzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 艢rodki te zosta艂y przeznaczone na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia, rozbudow臋 bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prace remontowe w siedzibie Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne i Wydzia艂u Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣ciami oraz przebudow臋 parkingu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych. Projekt b臋dzie wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w formie dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych, pozaszkolnych, zaj臋膰 dydaktyczno-wyr贸wnawczych w tym zw艂aszcza w zakresie praktycznych form nauczania - sta偶e i praktyki. Ten projekt r贸wnie偶 b臋dzie wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Wniosek o podj臋cie tej uchwa艂y z艂o偶y艂a kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pozytywnie opiniuj膮c kandydatur臋 Zdzis艂awa Wudarczyka. Pe艂ni膮cy dotychczas obowi膮zki dyrektora Zdzis艂aw Wudarczyk uzyska艂 specjalizacj臋 z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej, spe艂niaj膮c tym samym wszystkie wymogi konieczne do zaj臋cia stanowiska dyrektora. Jaros艂aw Stankiewicz wyja艣ni艂, 偶e Zarz膮d mo偶e og艂osi膰 konkurs na stanowisko dyrektora lub odst膮pi膰 od tej procedury i powierzy膰 stanowisko dyrektora Zdzis艂awowi Wudarczykowi. Jego zdaniem przez okres pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora sprawdzi艂 si臋 na tym stanowisku i Dom Dziecka jest prowadzony w艂a艣ciwie. Starosta wyrazi艂 pochlebn膮 opini臋 o pracy Zdzis艂awa Wudarczyka. Zwr贸ci艂 uwag臋 na jego zaanga偶owanie i dba艂o艣膰 o pracownik贸w oraz o plac贸wk臋. R贸wnie偶 Andrzej Wabi艅ski dodaj膮c, 偶e w kwestiach gospodarki finansowej, jego podej艣cie jest bardzo rozwa偶ne i odpowiedzialne, popar艂 t臋 kandydatur臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach oraz wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Sprawozdania finansowe obu jednostek za rok 2008 przedstawiaj膮 najlepsze wyniki w ca艂ym okresie ich dzia艂alno艣ci. Rady Spo艂eczne tych jednostek podj臋艂y uchwa艂y w sprawie wniosku o przyznanie nagrody. Na mocy uchwa艂y Nr 18/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, dla kt贸rych podmiotem, kt贸ry utworzy艂 zak艂ad jest powiat pyrzycki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej nagroda mo偶e wynosi膰 maksymalnie trzykrotno艣膰 przeci臋tnego wynagrodzenia miesi臋cznego w roku poprzedzaj膮cym przyznanie nagrody. Cz艂onkowie Zarz膮du nie mieli w膮tpliwo艣ci, co do tego, 偶e nagrody nale偶y przyzna膰. W trakcie dyskusji rozwa偶ano jedynie wysoko艣膰 nagrody. Przedstawiono dwie propozycje. Pierwsza - nagroda dla dyrektora Szpital w wysoko艣ci 8 tys. z艂, nagroda dla dyrektor ZOL w wysoko艣ci 4 tys. z艂. Druga propozycja zg艂oszona przez Marka Mazura r贸偶ni艂a si臋 tym, 偶e nagroda dla dyrektor ZOL mia艂a wysoko艣膰 5 tys. z艂. W wyniku g艂osowania pierwsz膮 propozycj臋 popar艂y 3 osoby, a drug膮 jedna. Zarz膮d przyzna艂 nagrod臋 roczn膮 za rok 2008 Ryszardowi Grzesiakowi w wysoko艣ci 8 tys. z艂 oraz nagrod臋 roczn膮 za rok 2008 Iwonie Zibrowskiej w wysoko艣ci 4 tys. z艂.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o przygotowaniach do obchod贸w do偶ynek Archidiecezjalnych w Pyrzycach, ustalonych na dzie艅 30 sierpnia 2009 r.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 4 czerwca 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 10:48:08
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 10:48:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1950licznik odwiedzin: 12463705