logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 21/2009 z dnia 20 maja 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 21/2009
z dnia 20 maja 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Jaros艂aw Ileczko zaproponowa艂, aby wyprowadzi膰 z porz膮dku posiedzenia projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania obni偶ek
w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym. Prze艂o偶enie tego punktu na nast臋pne posiedzenie Zarz膮du pozwoli na szczeg贸艂owe przeanalizowanie proponowanych zasad. Anna Bajon wyja艣ni艂a, 偶e projekt mo偶e zosta膰 z艂o偶ony do Biura Rady w terminie p贸藕niejszym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie zmiany do porz膮dku. Zmieniony porz膮dek oraz protok贸艂
z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e po otrzymaniu informacji z Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy zatwierdzaj膮cej kwot臋 艣rodk贸w przeznaczon膮 do wyp艂aty stypendi贸w w ramach projektu "wyr贸wnywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne" konieczne jest dostosowanie podzia艂u tych 艣rodk贸w na poszczeg贸lne paragrafy oraz zmiana udzia艂u, w tej kwocie, 艣rodk贸w unijnych i krajowych. Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawk臋 do projektu uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta poprosi艂 Mariusza Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia
i Opieki Spo艂ecznej o przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2009 r. Mariusz Przybylski wyja艣ni艂, 偶e analiza sprawozdania wykaza艂a pe艂n膮 realizacj臋 za艂o偶e艅 wskazanych w planie finansowym. Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala doda艂, 偶e obecna sytuacja finansowa jednostki jest gorsza ni偶 w ko艅cu roku ubieg艂ego. Wynika to ze wzrostu koszt贸w w艂asnych, zmiany sposobu naliczania op艂at NFZ za wykonywane us艂ugi oraz wykonywanie us艂ug ponadlimitowych, za kt贸re Szpital mo偶e uzyska膰 zap艂at臋 w terminie p贸藕niejszym. Za omawiany okres Szpital nie ma zobowi膮za艅 wymagalnych. Dyrektor Grzesiak zwr贸ci艂 uwag臋 na problemy zwi膮zane z mo偶liwo艣ci膮 odej艣cia cz臋艣ci piel臋gniarek, zach臋conych wy偶szymi p艂acami w innych szpitalach i klinikach oraz konieczno艣ci膮 wykonania kosztownej dokumentacji projektowej rozmieszczenia pomieszcze艅 Szpitala. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Mariusza Przybylskiego o przedstawienie opinii
o sprawozdaniu finansowym Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2009 r. Plan finansowy zak艂ada艂 strat臋 na poziomie 3 600 z艂. Wynik finansowy osi膮gni臋ty
w tym okresie to ponad 83 000 z艂. Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego wyja艣ni艂a, 偶e tak wielka rozbie偶no艣膰 wynik艂a ze wzrostu kontraktu
z NFZ. Istotn膮 spraw膮 w funkcjonowaniu jednostki jest brak pomieszcze艅. Ilo艣膰 wniosk贸w o przyj臋cie do Zak艂adu przewy偶sza aktualne mo偶liwo艣ci lokalowe. Ten problem wymaga rozwi膮zania. Dyrektor Zibrowaka zwr贸ci艂a si臋 do Zarz膮du z pro艣b膮 o podj臋cie dzia艂a艅 w tym kierunku. Starosta zaproponowa艂 spotkanie z udzia艂em zainteresowanych stron i wypracowanie wsp贸lnego stanowiska. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ryszard Grzesiak przedstawi艂 plan finansowy oraz plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego na rok 2009. Plany uzyska艂y pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej. Zarz膮d zatwierdza艂 przedstawione plany w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Iwona Zibrowska przedstawi艂a plan finansowy Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na rok 2009. Plan uzyska pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej. Zarz膮d zatwierdza艂 przedstawiony plan w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wnioski o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2009 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋, w obu przypadkach, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie kary umownej firmie TRAB Mosty, Projektowanie, Nadz贸r. Kara zosta艂a naliczona za niedotrzymania terminu wykonania umowy. Umowa dotyczy艂a wykonania dokumentacji projektowej na przebudow臋 mostu wraz z niezb臋dnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi. Niedotrzymanie terminu powsta艂o z przyczyn niezale偶nych od wykonawcy. Powodem by艂o oczekiwanie przez 6 miesi臋cy na decyzj臋 艣rodowiskow膮 wydan膮 przez Burmistrza Pyrzyc. W rozpatrywanym wniosku nie by艂o uzasadnienia popartego dowodami pozwalaj膮cego Zarz膮dowi na wydanie decyzji w oparciu o uchwa艂臋
Nr XX/100/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋
o przekazaniu wniosku do uzupe艂nienia w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Dworcowej, ulicy Wojciecha Bartosza G艂owackiego, ulicy Owocowej i ulicy Ksi臋cia J贸zefa Poniatowskiego w mie艣cie Pyrzyce. Burmistrz Pyrzyc wyrazi艂 wol臋 przej臋cia czterech ulic, kt贸rych zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki. Wcze艣niej zosta艂y one pozbawione kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta zapozna艂 Zarz膮d z pismem kierowanym do Wojewody w sprawie zalecenia pokontrolnego dotycz膮cego funkcjonowania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wojewoda zaleci艂 wyodr臋bnienie Zespo艂u pod wzgl臋dem formalnym, organizacyjnym i osobowym. Pismo zawiera pro艣b臋 o odst膮pienie od zalecenia pokontrolnego. W przeciwnym wypadku Wojewoda powinien rozwa偶y膰 mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia dotacji na dzia艂alno艣膰 Zespo艂u o kwot臋 umo偶liwiaj膮c膮 zrealizowanie wymienionych wy偶ej zalece艅 pokontrolnych. Obecnie bud偶et, jakim dysponuje Zesp贸艂 nie wystarcza nawet na zatrudnienie jednej osoby, kt贸ra by艂aby pracownikiem etatowym Starostwa. Wydatki zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 Zespo艂u pokrywane s膮 z bud偶etu pa艅stwa. Mog膮 by膰 r贸wnie偶 pokrywane z bud偶etu powiatu, jednak偶e Powiat Pyrzycki w bie偶膮cym roku, ze wzgl臋du na sytuacj臋 finansow膮 zwi膮zan膮 z bardzo wysokim wska藕nikiem zad艂u偶enia, nie ma mo偶liwo艣ci dofinansowania dzia艂alno艣ci Zespo艂u.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o post臋pach prac zwi膮zanych z budow膮 zapasowego uj臋cia wody oraz punktu informacyjnego
w budynku Starostwa.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋 na wynik realizacji dochod贸w i wydatk贸w w pierwszym p贸艂roczu. Z jego analiz wynika, 偶e w pewnych wydatkach ju偶 nast膮pi艂o przekroczenie planu. Przy obni偶onych dochodach, mo偶e to przynie艣膰 zagro偶enie braku 艣rodk贸w w drugim p贸艂roczu, a mo偶liwo艣ci zaci膮gni臋cia kredytu s膮 bardzo ograniczone. W zwi膮zku z tym nale偶y ograniczy膰 wydatki do niezb臋dnych do bie偶膮cego funkcjonowania.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................


Pyrzyce, dnia 20 maja 2009 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 10:47:17
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 10:47:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1919licznik odwiedzin: 12475038