logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO

od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 6 maja 2009 r.
2. 13 maja 2009 r.
3. 20 maja 2009 r.
4. 28 maja 2009 r.
5. 4 czerwca 2009 r.
6. 15 czerwca 2009 r.
I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- W sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie uczestniczenia Powiatu Pyrzyckiego we wsp贸lnym przedsi臋wzi臋ciu realizowanym przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego" dofinansowanym ze 艣rodk贸w Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- W sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania obni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie zmiany planu przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
- W sprawie zmiany planu przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009.
- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009.
- W sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. W miejsce Edwarda Sad艂owskiego wybrano Ireneusza Paw艂owskiego.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gminy I艅sko stanowi膮cych ul. Zielon膮, Kolejow膮 i Krzyw膮 w mie艣cie I艅sko
w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Dworcowej, ulicy Wojciecha Bartosza G艂owackiego, ulicy Owocowej i ulicy Ksi臋cia J贸zefa Poniatowskiego w mie艣cie Pyrzyce. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2008 r.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2008 r.
- W sprawie sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a ta jest ustawowym obowi膮zkiem zarz膮du powiatu wynikaj膮cym z ustawy o rachunkowo艣ci i zawiera instrukcj臋 sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu wszystkich jednostek organizacyjnych.
- W sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych. Projekt b臋dzie wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
- W sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w formie dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych, pozaszkolnych, zaj臋膰 dydaktyczno-wyr贸wnawczych w tym zw艂aszcza w zakresie praktycznych form nauczania - sta偶e i praktyki. Projekt b臋dzie wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
- W sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Pe艂ni膮cy dotychczas obowi膮zki dyrektora Zdzis艂aw Wudarczyk uzyska艂 specjalizacj臋 z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej, spe艂niaj膮c tym samym wszystkie wymogi konieczne do zaj臋cia stanowiska dyrektora.
- W sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do umarzania nale偶no艣ci i udzielania ulg w pe艂nym lub ograniczonym zakresie. Na podstawie uchwa艂y Nr XX/100/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa, upowa偶niono dyrektor贸w do umarzania nale偶no艣ci i udzielania ulg, je偶eli kwota nie przekracza jednorazowo w stosunku do jednego d艂u偶nika, czterokrotno艣ci minimalnego wynagrodzenia.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Wprowadzono do bud偶etu dotacje przekazane przez gminy na funkcjonowanie Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009. Przesuni臋to 艣rodki z rezerwy subwencji o艣wiatowej na podwy偶ki dla nauczycieli.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie przetargu na dzier偶aw臋 dzia艂ek ewidencyjnych od nr 123 do nr 128
w obr臋bie 12 Pyrzyce. Przetarg og艂oszony na dzie艅 23 kwietnia 2009 r. nie zosta艂 rozstrzygni臋ty na skutek braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋 o og艂oszeniu kolejnego przetargu na dzier偶aw臋 tych dzia艂ek.
- W sprawie zatwierdzenia wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009.
- W sprawie wniosku o zgod臋 na opublikowanie symboli powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne opublikowanie symboli powiatu w ksi膮偶ce pt. "Herby wojew贸dztw i powiat贸w Polski wsp贸艂czesnej".
- W sprawie zatwierdzenia planu finansowego oraz planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego na rok 2009.
- W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego na rok 2009.
- W sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za I kwarta艂 2009 r. Zarz膮d przyzna艂 w obu przypadkach, wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.
- W sprawie wniosku o umorzenie kary umownej firmie TRAB Mosty, Projektowanie, Nadz贸r. Kara zosta艂a naliczona za niedotrzymania terminu wykonania umowy. Umowa dotyczy艂a wykonania dokumentacji projektowej na przebudow臋 mostu wraz z niezb臋dnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi. Niedotrzymanie terminu powsta艂o z przyczyn niezale偶nych od wykonawcy. Powodem by艂o oczekiwanie przez 6 miesi臋cy na decyzj臋 艣rodowiskow膮 wydan膮 przez Burmistrza Pyrzyc. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie kary.
- W sprawie zalecenia pokontrolnego dotycz膮cego funkcjonowania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wojewoda zaleci艂 wyodr臋bnienie Zespo艂u pod wzgl臋dem formalnym, organizacyjnym i osobowym. Zarz膮d wyst膮pi艂 z pro艣b膮 o odst膮pienie od zalecenia pokontrolnego. W przeciwnym wypadku Wojewoda powinien rozwa偶y膰 mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia dotacji na dzia艂alno艣膰 Zespo艂u o kwot臋 umo偶liwiaj膮c膮 zrealizowanie wymienionych wy偶ej zalece艅 pokontrolnych.
- W sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach oraz dyrektorowi Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Rady Spo艂eczne tych jednostek podj臋艂y uchwa艂y i z艂o偶y艂y wnioski do Zarz膮du o przyznanie nagrody. Zarz膮d przyzna艂 nagrod臋 roczn膮 za rok 2008 Ryszardowi Grzesiakowi w wysoko艣ci 8 tys. z艂 oraz nagrod臋 roczn膮 za rok 2008 Iwonie Zibrowskiej w wysoko艣ci 4 tys. z艂.
- W sprawie zatwierdzenia wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki na kolejne trzy miesi膮ce w niezmienionej wysoko艣ci.

IV. Przyj臋to Informacje:

- Stan i sytuacja dr贸g Powiatu Pyrzyckiego.
- Dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
- Informacja o skupie zb贸偶 ze zbior贸w w roku 2008 i przygotowanie do skupu
w roku bie偶膮cym w Powiecie Pyrzyckim.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych.
- Dzia艂alno艣膰 k贸艂 艂owieckich na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Wykorzystanie obiekt贸w sportowych administrowanych przez powiat.
- Propozycja letniego wypoczynku m艂odzie偶y.
- Przygotowanie do naboru w roku szkolnym 2009/2010. Informacja
o kierunkach kszta艂cenia.
- Dom Dziecka w Czernicach.
- Sytuacja Szpitala Powiatowego, SPZOZ w Likwidacji, ZOL.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

30 kwietnia
- XLII sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
2 maja
- Gminne obchody Dnia Stra偶aka w Lubiakowie.
- Turniej ta艅ca "O kwiat Lipy" w Lipianach.
3 maja
- Obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
4 maja
- Posiedzenie Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Gminne obchody Dnia Stra偶aka w 呕abowie.
7 maja
- Wyjazd studyjny Starost贸w do Brukseli.
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej ZOL w Pyrzycach.
- Otwarcie kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w 呕ukowie
8 maja
- Spotkanie z okazji Dnia Stra偶aka z Honorowymi Druhami OSP z terenu Powiatu Pyrzyckiego w Starostwie Powiatowym.
- Uroczysto艣膰 z okazji 64. rocznicy zako艅czenia II Wojny 艢wiatowej pod Pomnikiem Pami臋ci w Pyrzycach.
9 maja
- Rajd Turystyczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.
- IV Pyrzyckie Biegi Uliczne o puchar Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- Wojew贸dzkie obchody Dnia Stra偶aka w 艢widwinie.
12 maja
- Wizyta w Schwedt w sprawie wsp贸艂pracy pomi臋dzy domami pomocy spo艂ecznej.
14 maja
- Szkolenie dla cz艂onk贸w powiatowych rad zatrudnienia oraz cz艂onk贸w zarz膮d贸w powiat贸w "Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" w Mielnie.
15 maja
- Obchody 50-lecia Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego.
16 maja
- Powiatowe obchody Dnia Stra偶aka w Pyrzycach.
18 maja
- Spotkanie z Kuratorem O艣wiaty w Szczecinie
19 maja
- Spotkanie w Pyrzyckim Przedsi臋biorstwie Komunalnym w sprawie budowy zak艂adu zagospodarowania odpad贸w.
- Wojew贸dzka Spartakiada Lekkoatletyczna PTSS "Sprawni Razem" w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Stypendialnej.
20 maja
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ekologii Rady Miejskiej w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej Rady Powiatu.
- Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu.
21 maja
- Egzamin na kart臋 motorowerow膮 dla uczni贸w.
22 maja
- Dni Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Katowicach w dniach 22-24 maja.
- Obchody 艣wi臋ta Stra偶y Granicznej w Pniewie.
26 maja
- Konferencja w Wa艂czu.
27 maja
- Konwent Przewodnicz膮cych rad Powiatu Pyrzyckiego w Lipianach.
28 maja
- Wielob贸j lekkoatletyczny m艂odzie偶y szkolnej w Kozielicach.
- Otwarcie Seminarium Informacyjnego w Starostwie.
29 maja
- Ods艂oni臋cie "艁aweczki Pami臋ci" w Zespole Szk贸艂 w Lipianach.
- Spotkanie z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupe艂nie艅.
- Walne Zgromadzenie Sp贸艂ek Wodnych.
- Spotkanie z delegacj膮 domu pomocy spo艂ecznej z Niemiec.
- Otwarcie Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
- Obchody Dnia Sponsora w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
30 maja
- Rajd Integracyjny z okazji Dnia Dziecka w Brzesku.
1 czerwca
- Zawody w臋dkarskie z okazji Dnia Dziecka.
- Spotkana z okazji Dnia Dziecka z wychowankami Domu Dziecka w Czernicach, Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach i O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Nowielinie.
3 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Obchody 81 rocznicy Zwi膮zku Sybirak贸w w Lipianach oraz 20 rocznicy Reaktywowania Ko艂a Sybirak贸w w Lipianach.
- Uroczysta msza 艣w. w Sanktuarium w Brzesku z okazji obchod贸w 885 rocznicy Chrztu Pyrzyczan.
5 czerwca
- Uroczysta sesja Rady Powiatu Polickiego w ramach Wojew贸dzkich obchod贸w 10-lecia powiat贸w.
- Spotkanie z Senatorem RP Janem Olechem nt. "Aktualnej sytuacji w rolnictwie polskim i europejskim" w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
6 czerwca
- Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.
- II Rodzinny Festyn Integracyjny "Baw si臋 z nami" w 呕ukowie.
- Obchody 60-lecia Szko艂y Podstawowej w Warnicach.
8 czerwca
- Spotkanie z Danut膮 Antoszewsk膮 dyrektor Szko艂y Podstawowej w Okunicy oraz przekazanie szkole pojemnik贸w do segregacji odpad贸w sfinansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
9 czerwca
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
10 czerwca
- Uroczysto艣膰 zako艅czenia roku szkolnego dla Szko艂y Zawodowej przy Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
12 czerwca
- Spotkanie Emeryt贸w i Rencist贸w Policji na stadionie OSiR w Pyrzycach.
13 czerwca
- Msza 艣wi臋ta pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzi臋gi
z odnowieniem przyrzecze艅 chrzcielnych z okazji 885 rocznicy Chrztu Pyrzyczan.
14 czerwca
- Uroczysta msza 艣w. dzi臋kczynna za Chrzest Pyrzyczan z udzia艂em Ksi臋dza Arcybiskupa Ludwiga Schicka z Bambergu.
- XXIV Wojew贸dzki Przegl膮d Muzycznych Zespo艂贸w Folklorystycznych w Lipianach
- Msza 艢wi臋ta odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Mariana B艂a偶eja Kryszy艂owicza z okazji 885 rocznicy Chrztu Pyrzyczan.
15 czerwca
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
- Wystawa po艣wi臋cona 885 rocznicy Chrztu Pyrzyczan w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
16 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
- Podsumowanie "Konkursu Ekologicznego" dla przedszkoli, szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w w Pyrzyckim Przedsi臋biorstwie Komunalnym.
- Apel podsumowuj膮cy sportowy rok szkolny 2008/2009 w Kozielicach.
- Otwarcie "Rajdu Sob贸tkowego" w Lipianach.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-07-06 10:45:39
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-06 10:45:39
Liczba wy艣wietle艅 : 2176licznik odwiedzin: 11796136