logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 9/2009 z dnia 4 marca 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 9/2009
z dnia 4 marca 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmiany w planie wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zmiana polega na zwi臋kszeniu sk艂adki na ubezpieczenia zdrowotne o 240 z艂. Zwi臋kszenie to wynika z konieczno艣ci sfinansowania ubezpieczenia ucznia ze 艣rodk贸w publicznych zgodnie z zapisami ustawowymi. Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 wnioskuje o przesuniecie 艣rodk贸w mi臋dzy dzia艂ami. Mo偶e to nast膮pi膰 w drodze uchwa艂y rady powiatu. Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu zaproponowa艂 przekazanie tej kwoty w drodze uchwa艂y zarz膮du. Skarbnik przygotowa艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zaopiniowanie planu rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zamierza si臋 uruchomi膰 w roku szkolnym 2009/2010 kierunek technik pojazd贸w samochodowych w Technikum Zawodowym. W Zespole Szk贸艂 Nr 2 dzia艂a zasadnicza szko艂a zawodowa o kierunku mechanik pojazd贸w samochodowych. Plac贸wka dysponuje odpowiednia baz膮 i kadr膮 dydaktyczn膮. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 plan rozszerzenia oferty edukacyjnej i wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie dalszych czynno艣ci w celu uruchomienia nowego kierunku kszta艂cenia, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt pn. "Tam gdzie nie ma poradni - bli偶ej miejsca zamieszkania" jest realizowany w ramach inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich. Projekt b臋dzie realizowany przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮. W ramach tego projektu b臋d膮 organizowane dni otwarte, w czasie kt贸rych rodzice z dzie膰mi b臋d膮 mogli skorzysta膰 z porad specjalist贸w pediatr贸w, psycholog贸w i logoped贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 21/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego. W uchwale s膮 okre艣lone sta艂e stawki za dzier偶aw臋 powierzchni reklamowych. Ustalenia takie nie uwzgl臋dniaj膮 r贸偶nych mo偶liwo艣ci, jakimi dysponuj膮 jednostki organizacyjne. Te, kt贸rych siedziby znajduj膮 na uboczu nie mog膮 pozyska膰 zlece艅 na reklamy za takie same stawki jak jednostki zlokalizowane w centrum miasta lub przy g艂贸wnych drogach. Dlatego proponuje si臋 odst膮pi膰 od sztywno okre艣lonych stawek i pozostawi膰 ich wysoko艣膰 do ustalenia w drodze negocjacji. Wykre艣lenie ust. 12 w uchwale Nr 21/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego spowoduje, 偶e b臋dzie mo偶liwe negocjowanie stawek za dzier偶aw臋 powierzchni reklamowych. Mo偶liwo艣膰 taka wynika z zapisu w 搂 3 niniejszej uchwa艂y. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o przypadku podejrzenia o zachorowaniu na seps臋 w miejscowo艣ci Kosin. Podejrzenia si臋 nie potwierdzi艂y, mimo to zosta艂y przeprowadzone dzia艂ania profilaktyczne w艣r贸d mieszka艅c贸w Kosina.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 najnowsze dane dotycz膮ce udzia艂u powiat贸w w Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Katowicach. Powiaty odwleka艂y podj臋cie decyzji o wzi臋ciu udzia艂u w tej imprezie i z wcze艣niejszych ocen wynika艂o, 偶e wi臋kszo艣膰 z nich zrezygnowa艂a z tegorocznej edycji. Okaza艂o si臋 jednak, 偶e wszystkie powiaty, kt贸re dotychczas reprezentowa艂y wojew贸dztwo potwierdzi艂y sw贸j udzia艂. Wojewoda oczekuje jedynie na odpowied藕 z Powiatu Pyrzyckiego. W tej sytuacji Starosta zaproponowa艂, aby nie wy艂amywa膰 si臋 i wzorem lat poprzednich wyst膮pi膰 w gronie powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Spowoduje to z pewno艣ci膮 konieczno艣膰 poniesienia pewnych koszt贸w, ale tak膮 cen臋 warto zap艂aci膰 za zachowanie miana partnera dla innych powiat贸w i wojew贸dztwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejna informacja dotyczy艂a pisma Wojewody w sprawie gospodarki finansowej. Wojewoda zwraca si臋 z pro艣b膮 o oszcz臋dne zarz膮dzanie przyznanymi dotacjami oraz zobowi膮zuje powiaty do przekazywania sprawozda艅 z wykorzystania dotacji.
Starosta zapozna艂 Zarz膮d z zaleceniami pokontrolnymi sformu艂owanymi przez Komisj臋 Rewizyjna po kontroli przeprowadzonej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Komisja wnioskuje mi臋dzy innymi o przeprowadzenie kontroli kompleksowej.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt pisma do Wojewody w sprawie zwi臋kszenia 艣rodk贸w na finansowanie dzia艂alno艣ci sp贸艂ek wodnych. Zarz膮d zaakceptowa艂 tre艣膰 pisma.
Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu przedstawi艂 wniosek o nieodp艂atne przekazanie nieu偶ywanego masztu antenowego do obs艂ugi radiowej, znajduj膮cego si臋 na terenie by艂ego o艣rodka zdrowia w Tetyniu. Powiat Pyrzycki jest wsp贸艂udzia艂owcem dzia艂ki po by艂ym o艣rodku zdrowia. Maszt antenowy nie zosta艂 uwzgl臋dniony w warto艣ci nieruchomo艣ci. Obecnie, ze wzgl臋du na zniszczenie konstrukcji stanowi zagro偶enie bezpiecze艅stwa. Warunkiem przekazania masztu jest poniesienie przez OSP koszt贸w zwi膮zanych z demonta偶em, transportem i uporz膮dkowaniem terenu oraz zapewnienie bezpiecze艅stwa pracownik贸w i os贸b trzecich w czasie prac z tym zwi膮zanych. Zarz膮d postanowi艂 wyrazi膰 zgod臋 na demonta偶 masztu przez Ochotnicz膮 Stra偶 Po偶arn膮 i wykorzystanie go do przebudowy syreny alarmowej OSP w Tetyniu. Do realizacji wniosku konieczne jest wcze艣niejsze uzyskanie zgody pozosta艂ych wsp贸艂udzia艂owc贸w.
Starosta przedstawi艂 pismo w sprawie inicjatywy ufundowania 艁aweczki Pami臋ci z okazji 60 rocznicy powstania Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Lipianach. Komitet Budowy 艁aweczki Pami臋ci w Lipianach zwraca si臋 z apelem o pomoc w sfinansowaniu tego zadania. Starosta zaproponowa艂, aby Starostwo sfinansowa艂o op艂aty zwi膮zane z dokumentacj膮 geodezyjn膮 konieczn膮 do uzyskania pozwolenia na budow臋 艂aweczki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 4 marca 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-03-31 13:29:52
Data ostatniej modyfikacji : 2009-03-31 13:29:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1939licznik odwiedzin: 11811335