logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 7/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.PROTOK脫艁 Nr 7/2009
z dnia 18 lutego 2009 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w "Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego" w Katowicach. Na ostatnim posiedzeniu od艂o偶ono podj臋cie decyzji w tej sprawie. Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przygotowaniach do tej imprezy. Zaledwie 6 powiat贸w, miasto Koszalin i Gmina Mielno z艂o偶y艂y ju偶 deklaracj臋 o przyst膮pieniu do wsp贸艂organizacji. 艢wiadczy膰 to mo偶e o odst膮pieniu wielu powiat贸w od udzia艂u. Wobec s艂abych argument贸w o zasadno艣ci udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w tej imprezie i postawy innych samorz膮d贸w Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na sfinansowanie udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w "Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego" w roku 2009. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o inicjatywie Starosty Polickiego zorganizowania w czerwcu obchod贸w X-lecia powstania powiat贸w samorz膮dowych.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w zwi膮zku ze zmniejszeniem kwoty subwencji o艣wiatowej konieczne jest wprowadzenie zmiany bud偶etu. Kwota, o kt贸r膮 zosta艂a zmniejszona subwencja b臋dzie wyr贸wnana ze 艣rodk贸w z rezerwy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki z Narodowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Barbara Sykucka kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyja艣ni艂a, 偶e w tym roku na realizacj臋 zada艅 PCPR otrzyma艂o o ok. 254 tys. z艂 mniej ni偶 w roku poprzednim. Wobec takiego ograniczenia zaproponowa艂a zrezygnowanie z dofinansowania w roku 2009 turnus贸w rehabilitacyjnych i likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si臋 i technicznych. W trakcie dyskusji rozwa偶ano inne mo偶liwo艣ci podzia艂u 艣rodk贸w tak, aby zapewni膰 finansowanie jak najszerszej grupy zada艅. Zarz膮d nie przyj膮艂 proponowanego w projekcie uchwa艂y rozwi膮zania i skierowa艂 projekt do poprawki. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie za艂o偶enia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji doda艂, 偶e Zarz膮d wcze艣niej rozpatrywa艂 t臋 propozycj臋 i wyrazi艂 zgod臋. Utworzenie takiego liceum umo偶liwi doros艂ym bezp艂atn膮 nauk臋 i szko艂a b臋dzie konkurencyjna dla szk贸艂 niepublicznych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu pn. "Przebudowa mostu przez rzek臋 Sicina w ci膮gu ulicy Cmentarnej w Pyrzycach". Udzielenie pe艂nomocnictwa umo偶liwi sprawniejsz膮 realizacj臋 projektu i nie b臋dzie absorbowa艂o Zarz膮du, zwalniaj膮c go od podejmowania szeregu decyzji, kt贸re b臋d膮 konieczne na kolejnych etapach realizacji zadania. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Czernicach. Uchyla si臋 Regulamin przyj臋ty w roku 2001. Nowy Regulamin jest dostosowany do aktualnych przepis贸w prawa Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Dodatek motywacyjny przyznaje si臋 na czas okre艣lony, nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy. Z ko艅cem lutego 2009 r. up艂ywa okres obowi膮zywania ostatnio przyznanego dodatku. Proponuje si臋 przyzna膰 dodatek motywacyjny dyrektorowi Domu Dziecka w Czernicach w wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2009 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na u偶ywanie herbu powiatu do cel贸w reklamowych. Wnioskuje si臋 o pozwolenie na nieodp艂atne u偶ywanie herbu przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie. Herb b臋dzie elementem materia艂贸w szkoleniowych, plakat贸w, ulotek itp. zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Moja firma-m贸j sukces! Wsparcie dla mieszka艅c贸w Szczecina oraz powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 propozycj臋 wsp贸艂pracy ze Stowarzyszeniem Koszali艅ski Bank 呕ywno艣ci. Stowarzyszenie zajmuje si臋 dostarczaniem bezp艂atnej 偶ywno艣ci do jednostek pomocy spo艂ecznej i organizacji pozarz膮dowych. Powiat mo偶e zosta膰 cz艂onkiem wspieraj膮cym stowarzyszenia. Umo偶liwi to u艂atwienie procedur zwi膮zanych z rozdysponowywaniem 偶ywno艣ci na terenie powiatu. Zarz膮d przychyli艂 si臋 do propozycji. W najbli偶szym czasie zostanie przedstawiony Zarz膮dowi projekt uchwa艂y rady powiatu w tej sprawie.
Starosta poprosi艂 Mariusza Majaka przewodnicz膮cego Komisji przetargowej o przedstawienie informacji o pracach nad budow膮 Domu Dziecka w Pyrzycach. Mariusz Majak wyja艣ni艂, 偶e uzyskano decyzj臋 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy trzech dom贸w. Obecnie trwaj膮 procedury zwi膮zane z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Po uzyskaniu tej decyzji b臋dzie mo偶na ubiega膰 si臋 o pozwolenie na budow臋. Nast膮pi to najwcze艣niej za miesi膮c. Wtedy dopiero b臋dzie mo偶na rozpocz膮膰 post臋powanie przetargowe. Do tego post臋powania konieczne jest wykonanie przedmiaru rob贸t oraz kosztorysu. Posiadamy ofert臋 na wykonanie i aktualizowanie kosztorysu oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Wicestarosta zaproponowa艂, aby ju偶 rozpocz膮膰 prace nad przygotowanie przetargu. Nie mamy jeszcze zapewnionych 艣rodk贸w na realizacj臋 inwestycji, ale w momencie ich uzyskania powinni艣my ju偶 mie膰 pe艂n膮 dokumentacj臋 i og艂osi膰 przetarg, aby jak najpr臋dzej rozpocz膮膰 budow臋.
Skarbnik doda艂, 偶e s膮 pewne oszcz臋dno艣ci wynikaj膮ce z roku ubieg艂ego, kt贸re b臋dzie mo偶na wprowadzi膰 do bud偶etu. Wi臋ksze zmiany mo偶na b臋dzie przeprowadzi膰 dopiero po I p贸艂roczu uchwa艂膮 rady powiatu. Natomiast na sfinansowanie przygotowania dokumentacji mo偶na uchwa艂膮 zarz膮du dokona膰 przesuni臋膰 i wydzieli膰 konieczne 艣rodki.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie umowy na wykonanie kosztorysu oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Pyrzyce, dnia 18 lutego 2009 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-03-06 07:55:13
Data ostatniej modyfikacji : 2009-03-06 07:55:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1987licznik odwiedzin: 12462749