logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 44/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 44/2008
z dnia 26 listopada 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Wicestarosta Jaros艂aw Stankiewicz powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Zmiany dotyczy艂y przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, zgodnie z zaakceptowanymi wcze艣niej przez Zarz膮d, wnioskami dyrektor贸w jednostek. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008. Uchwa艂膮 zosta艂y wprowadzone zwi臋kszenia dotacji przyznanych powiatowi. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu bud偶etu powiatu na rok 2009. Poprawka b臋dzie polega艂a na zapisaniu w bud偶ecie Domu Pomocy Spo艂ecznej 艣rodk贸w na wydatki maj膮tkowe. Z grupy wydatk贸w bie偶膮cych zostanie przeniesiona kwota ok. 80 tys. z艂 na wydatki maj膮tkowe. 艢rodki te b臋d膮 zabezpieczeniem wk艂adu w艂asnego na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych dofinansowywanych przez PFRON. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. W zwi膮zku ze zmian膮 siedziby zmienia si臋 zapis dotycz膮cy adresu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 porozumienie z Gmin膮 Lipiany w sprawie wsp贸艂finansowania w roku 2008 remontu cz臋艣ci nawierzchni jezdni Placu Wolno艣ci oraz remontu nawierzchni jezdni ul. Ciasnej w Lipianach. Dzi臋ki oszcz臋dno艣ciom uzyskanym przy realizacji porozumienia z Gmin膮 Lipiany w sprawie przebudowy odcinka ulicy Okrzei w mie艣cie Lipiany, Zarz膮d Dr贸g mo偶e dofinansowa膰 kolejne zadanie w Lipianach w kwocie do 20 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie przedstawionego porozumienia i sfinansowanie jego realizacji z bud偶etu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 decyzj臋 w sprawie wygaszenia trwa艂ego zarz膮du Domu Dziecka w Czernicach nad nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi dzia艂ki ewidencyjne nr 59/1 i 59/2 po艂o偶one w obr臋bie ewidencyjnym Czernice gm. Pyrzyce. Przedmiotowe dzia艂ki zabudowane s膮 budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Nieruchomo艣ci te s膮 zb臋dne do realizacji cel贸w statutowych Domu Dziecka i zosta艂y wystawione na sprzeda偶. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Proponowana zmiana to reorganizacja Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej. Obecnie w wydziale jest zatrudniona jedna osoba, jako dyrektor wydzia艂u. Proponuje si臋 w miejsce Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej powo艂anie samodzielnego stanowiska - Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej i powierzenie tej funkcji obecnemu dyrektorowi Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej. Marek Mazur spyta艂, czy ta zmiana nie wp艂ynie na wysoko艣膰 wynagrodzenia. Starosta wyja艣ni艂, 偶e dopiero po zaakceptowaniu zmiany przez Zarz膮d, b臋d膮 prowadzone rozmowy o warunkach zatrudnienia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Marek Mazur.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2009. Obowi膮zek uchwalania rocznych program贸w wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi wynika z ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.
Wicestarosta przedstawi艂 informacje o wynikach kontroli wewn臋trznej w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a wydanych skierowa艅 do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. W okresie od 23 pa藕dziernika do 3 listopada 2008 r. wydano 10 skierowa艅.
Wicestarosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Dotyczy艂y one realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu w roku 2008 i sytuacji Szpitala Powiatowego, Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji oraz Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o og艂oszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 26 listopada 2008 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2009-01-12 11:31:37
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-12 11:31:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1725licznik odwiedzin: 12433165