logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 39/2008 z dnia 22 pa藕dziernika 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 39/2008
z dnia 22 pa藕dziernika 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Szko艂a wypracowa艂a dodatkowe dochody z wynajmu sal komputerowych i wnioskuje o przeznaczenie ich na wydatki zwi膮zane z wynagrodzeniami nauczycieli. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zwi臋kszenie dochod贸w mo偶e zosta膰 wprowadzone w formie uchwa艂y Rady Powiatu, natomiast zmiana w planie wydatk贸w wymaga zgody Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Plac贸wka wypracowa艂a dodatkowe dochody w kwocie 150 tys. z艂 i wnioskuje o przeznaczenie ich w ca艂o艣ci na zakup materia艂贸w i wyposa偶enia. Zwi臋kszenie dochod贸w mo偶e zosta膰 wprowadzone w formie uchwa艂y Rady Powiatu. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przypomnia艂, 偶e rozpocz臋to wymian臋 poszycia 艣cian drewnianego pawilonu, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 treningi zapa艣nik贸w. Zaproponowa艂, aby doko艅czy膰 remont 艣cian i przeznaczy膰 na ten cel 10 tys. z艂. Gdy 艣ciany zostan膮 wyremontowane, b臋dzie mo偶na wymieni膰 pokrycie dachowe. Na wymian臋 pokrycia dachowego, wykonanego z eternitu, planowane jest uzyskanie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU z uwzgl臋dnieniem propozycji dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 dotacji dla Katolickiego Stowarzyszenia M艂odzie偶y przy parafii 艣w. Ottona w Pyrzycach i Klubu Turystyki Aktywnej i Krajoznawstwa przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. Obie organizacje organizuj膮 dwutygodniowe obozy wypoczynkowe w okresie zimy i lata dla m艂odzie偶y i prosz膮 o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu kwoty 8 tys. z艂 na op艂aty zwi膮zane z dodatkowymi atrakcjami podczas oboz贸w. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e wskazany cel wykorzystania dotacji nie mo偶e by膰 podstaw膮 do udzielenia dotacji. Andrzej Jakie艂a zauwa偶y艂, 偶e powiat jest organizatorem tego rodzaju wypoczynku dla m艂odzie偶y ponadgimnazjalnej, zgodnie z zadaniami ustawowymi. Wniosek dotyczy g艂贸wnie uczni贸w z gimnazjum. Doda艂, 偶e w roku poprzednim powiat udziela艂 w innych formach pomocy Katolickiemu Stowarzyszeniu M艂odzie偶y i mo偶e nadal tak膮 wsp贸艂prace prowadzi膰. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na realizacj臋 wniosku Katolickiego Stowarzyszenia M艂odzie偶y i Klubu Turystyki Aktywnej i Krajoznawstwa, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie zakupu tabliczek wykonanych jako odlew z br膮zu w celu doko艅czenia budowy pomnika "Mieszka艅cy Ziemi Pyrzyckiej Janowi Paw艂owi II". Z takim wnioskiem do samorz膮du powiatowego
i gminy Pyrzyce zwr贸ci艂 si臋 proboszcz parafii pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach. W sierpniu 2006 r. zosta艂 ods艂oni臋ty pomnik "Mieszka艅cy Ziemi Pyrzyckiej Janowi Paw艂owi II". W jego budow臋 wk艂ad w艂o偶y艂 r贸wnie偶 Powiat Pyrzycki. W projekcie pomnika przewidziano umocowanie dziewi臋ciu odlanych z br膮zu tabliczek z wygrawerowanymi s艂owami Jana Paw艂a II, upami臋tniaj膮cymi kolejne pielgrzymki do ojczyzny. Zakup tabliczek pozwoli na doko艅czenie pomnika. Komitet budowy pomnika ju偶 si臋 rozwi膮za艂 i najwi臋ksze nadzieje na zdobycie funduszy proboszcz pok艂ada w samorz膮dach. Starosta zauwa偶y艂, 偶e skoro powiat ju偶 raz podj膮艂 decyzj臋 o udziale w budowie pomnika, to nale偶y doprowadzi膰 spraw臋 do ko艅ca i uwzgl臋dni膰 w przysz艂orocznym bud偶ecie kwot臋 10 tys. z艂 na doko艅czenie budowy pomnika. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta poprosi艂 Ryszarda Grzesiaka dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, aby przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala za II kwarta艂 2008 r. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej sprawozdanie. Dyrektor Szpitala w uzupe艂nieniu doda艂, 偶e sytuacja jednostki w tym okresie znacznie si臋 poprawi艂a. Straty by艂y o ponad 500 tys. ni偶sze od planowanych. Szpital nie ma zobowi膮za艅 wymagalnych wobec wierzycieli. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego w Pyrzycach przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu za II kwarta艂 2008 r. Zobowi膮zania jednostki dotycz膮 g艂贸wnie Szpitala Powiatowego. Pr贸ba uzyskania po偶yczki z banku nie powiod艂a si臋. Przygotowane zosta艂o porozumienie w sprawie sp艂at ratalnych przez okres 30 miesi臋cy. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ryszard Grzesiak przedstawi艂 plan finansowy Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na II p贸艂rocze 2008 r. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu wyda艂a pozytywn膮 opini臋 sugeruj膮c zwi臋kszenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek o przyznaniu wynagrodzenia dodatkowego za II kwarta艂 2008 r. dla dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Do Biura Rady zosta艂 ju偶 przekazany projekt uchwa艂y w tej sprawie. Projekt zosta艂 zmieniony w stosunku do przes艂anego przez Zarz膮d Zwi膮zku. Zosta艂 dostosowany do wymog贸w formalnych mi臋dzy innymi poprzez wykre艣lenie punktu "Pozosta艂e zapisy Statutu Zwi膮zku pozostaj膮 bez zmian". Aby wprowadzi膰 zmiany w statucie wymagane jest, aby wszystkie rady powiat贸w b臋d膮cych cz艂onkami zwi膮zku podj臋艂y uchwa艂y o tej samej tre艣ci. W zwi膮zku z tym, 偶e wi臋kszo艣膰 powiat贸w ju偶 podj臋艂a uchwa艂y w formie proponowanej przez Zarz膮d Zwi膮zku i podj臋cie innej uchwa艂y przez powiat pyrzycki uniemo偶liwi艂oby wprowadzenie zmian w statucie Zwi膮zku. Dlatego proponuje si臋 podj臋cie uchwa艂y w formie zaproponowanej przez Zarz膮d Zwi膮zku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Kontrola dotyczy艂a gospodarki finansowej. W trakcie dyskusji wskazano na wyst臋puj膮ce nieprawid艂owo艣ci i ustalono zalecenia, kt贸re nale偶y skierowa膰 do dyrektora szko艂y. Realizacja tych zalece艅 zostanie oceniona podczas kolejnej kontroli. Zarz膮d zatwierdzi艂 zalecenia pokontrolne w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 odpowied藕 w sprawie realizacji wniosku mieszka艅c贸w Przelewic o wykonanie prac na drogach powiatowych.
Kolejna informacja dotyczy艂a wydanych skierowa艅 do Zak艂adu Opieku艅czo Leczniczego. W okresie od 8 lipca do 14 pa藕dziernika 2008 r. wydano 60 skierowa艅. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.

Ad. 6.

Wicestarosta przedstawi艂 wniosek Zwi膮zku Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych o dofinansowanie bada艅 lekarskich dla cz艂onk贸w Zwi膮zku. Wicestarosta zaproponowa艂 przeprowadzenie tych bada艅 w ramach 艣rodk贸w przeznaczonych na zorganizowanie akcji "bia艂a niedziela". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 22 pa藕dziernika 2008 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-11-19 12:14:27
Data ostatniej modyfikacji : 2008-11-19 12:14:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1940licznik odwiedzin: 12481221