logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 36/2008 z dnia 8 pa藕dziernika 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 36/2008
z dnia 8 pa藕dziernika 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu dochod贸w o kwot臋 260 tys. z艂 i jednoczesnego zwi臋kszenia planu wydatk贸w o t臋 kwot臋. Skarbnik przypomnia艂, 偶e w tym roku z bud偶etu powiatu przekazano Domowi Pomocy Spo艂ecznej dodatkowo kwot臋 538 825 z艂. Aby zr贸wnowa偶y膰 bud偶et powiatu konieczne jest wyemitowanie obligacji na kwot臋 4 590 000 z艂. W tej sytuacji nale偶y oszcz臋dnie gospodarowa膰 posiadanymi 艣rodkami. Skarbnik doda艂, 偶e wyst膮piono do Wojewody z wnioskiem o zwi臋kszenie dotacji celowej dla DPS-u. Nale偶y oczekiwa膰, 偶e ta dotacja zostanie zwi臋kszona. Zarz膮d zdecydowa艂, aby w formie uchwa艂y Rady Powiatu wprowadzi膰 do bud偶etu DPS-u kwot臋 260 tys. z艂, natomiast z kwoty 538 825 z艂 przekazywa膰 tylko takie 艣rodki, kt贸re zapobiegn膮 powstawaniu zobowi膮za艅 wymagalnych. Do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y i kontrolowanego przekazywania 艣rodk贸w do DPS-u Zarz膮d zobowi膮za艂 Skarbnika. Taka decyzja zosta艂a podj臋ta w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Przyst膮piono do projektu pn. "Szko艂a dla rodzic贸w i wychowawc贸w" maj膮cego na celu doskonalenie umiej臋tno艣ci komunikacyjnych pomi臋dzy nauczycielami, rodzicami i dzie膰mi. W projekcie, trwaj膮cym 12 miesi臋cy, we藕mie udzia艂 65 os贸b. Warto艣膰 projektu, to blisko 50 tys. z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie propozycji podzia艂u 艣rodk贸w na nagrody starosty dla nauczycieli. Nagrody przyznawane s膮 z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na ten cel pochodz膮 z funduszu utworzonego w bud偶ecie powiatu. Zaproponowa艂 podzieli膰 kwot臋 16 500 z艂 na nagrody dla dyrektor贸w 5 plac贸wek o艣wiatowych i 9 nauczycieli, wyznaczonych przez dyrektor贸w. Do wykorzystania do ko艅ca roku pozostanie rezerwa 800 z艂. Starosta zaproponowa艂 obni偶enie wysoko艣ci nagrody dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o 300 z艂 i zwi臋kszenie o t臋 kwot臋 rezerwy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie takiej zmiany i zatwierdzi艂 propozycj臋 podzia艂u z uwzgl臋dnieniem tej zmiany, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na umorzenie po偶yczki udzielonej z bud偶etu powiatu Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach. Obecnie jednostka znajduje si臋 w likwidacji i jej zobowi膮zania s膮 sp艂acane z bud偶etu powiatu. Umorzenie po偶yczki b臋dzie r贸wnoznaczne z jej sp艂aceniem. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa. Okre艣lenie zasad i trybu udzielania ulg pozwoli na precyzyjne i jednoznaczne rozstrzygni臋cia wniosk贸w sk艂adanych przez d艂u偶nik贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r. Proponuje si臋 przed艂u偶enie okresu likwidacji jednostki o dwa lata. Dotychczasowe dzia艂ania prowadzone przez Zarz膮d doprowadzi艂y do sp艂aty wszystkich zobowi膮za艅 pracowniczych. Sp艂acono znaczn膮 cz臋艣膰 wierzytelno艣ci publiczno-prawnych lub zawarto ugody z wierzycielami. Przed艂u偶enie okresu likwidacji pozwoli na doprowadzenie do ko艅ca rozpocz臋tych negocjacji i zagwarantowanie wszystkim wierzycielom otrzymania wierzytelno艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Zgromadzenie Zwi膮zku podj臋艂o uchwa艂臋 o zmianach w statucie. Zmiana statutu nast臋puje po podj臋ciu takiej uchwa艂y przez wszystkie rady powiat贸w, b臋d膮cych cz艂onkami Zwi膮zku. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂 uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy". Obowi膮zek posiadania przez powiat takiego programu wynika z ustawy o samorz膮dzie powiatowym. Program opracowany na lata 2008-2011, przewiduje dzia艂ania maj膮ce na celu wspieranie rozwoju ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw, dostosowywanie i podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych, promowanie postaw przedsi臋biorczych i samozatrudnienia oraz umacnianie wsp贸艂pracy instytucji zwi膮zanych z rynkiem pracy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu i sta艂ych komisji Rady:
- Aktualna sytuacja w rolnictwie.
- Informacja i wsp贸艂praca z o艣rodkami POZ powiatu pyrzyckiego.
- Funkcjonowanie Gminnych O艣rodk贸w Pomocy Spo艂ecznej.
- Realizacja zada艅 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- Sytuacja finansowa plac贸wek o艣wiatowych.
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat, podsumowanie roku szkolnego 2007/2008.
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim w roku 2008.
- Zagospodarowanie i wykorzystanie budynk贸w i obiekt贸w sportowych zarz膮dzanych przez dyrektor贸w jednostek o艣wiatowych.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 o przygotowaniach do zako艅czenia budowy obiektu sportowego w ramach programu Orlik 2012. Termin zako艅czenia prac wyznaczono na dzie艅 20 pa藕dziernika 2008 r. Na uroczysto艣膰 oddania obiektu do u偶ytku zaproszono Ministra Sportu.
Kolejna informacja dotyczy艂a zagospodarowania budynku internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU na Powiatowe Centrum Obs艂ugi Rolnictwa. Trwaj膮 rozmowy maj膮ce na celu przeniesienie siedzib Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do tego budynku. Wst臋pnie jest taka deklaracja, do rozwi膮zania pozostaj膮 jeszcze kwestie formalno-prawne zwi膮zane z dotychczasowymi siedzibami.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Pyrzyce, dnia 8 pa藕dziernika 2008 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-11-19 12:13:13
Data ostatniej modyfikacji : 2008-11-19 12:13:13
Liczba wy艣wietle艅 : 2039licznik odwiedzin: 12483159