logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o przetargu

Remont i adaptacja pomieszcze艅 na mieszkania chronione przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach

Pyrzyce: Remont i adaptacja pomieszcze艅 na mieszkania chronione przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach
Numer og艂oszenia: 210676 - 2008; data zamieszczenia: 03.09.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, fax. 091 5700512.

* Og贸lny adres internetowy zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Remont i adaptacja pomieszcze艅 na mieszkania chronione przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Remont i adaptacja pomieszcze艅 na mieszkania chronione przy ul. M艂odych Technik贸w 5 w Pyrzycach Szczeg贸艂owy zakres rob贸t okre艣lony jest w SIWZ umieszczonej na stronach internetowych zamawaij膮cego oraz w za艂膮cznikach do SIWZ tj. w: a) Przedmiarach rob贸t: - bran偶a budowlana - pozycje nr 1 do nr 67 - wewn臋trzne instalacje elektryczne - pozycje nr 68 do nr 99 - instalacje sanitarne - pozycje nr 100 do nr 142 b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob贸t: - ST 1.0.0. Wymagania og贸lne - SST-1.1.1. Roboty murowe - SST-1.1.2. Stolarka okienna i drzwiowa - SST-1.1.3. Wykonanie posadzek - SST-1.1.4. Tynki wewn臋trzne - SST-1.1.5. Roboty malarskie - SST-1.1.6. Ok艂adziny ceramiczne - SST-1.1.7. Elewacja metod膮 bezspoinow膮 - SST-1.2.0. Instalacje sanitarne - SST-1.3.0. Instalacje elektryczne.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.26.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA
Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

* Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy: 1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, 2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: a) zrealizowali w ostatnich 5 latach obiekt (robot臋) o warto艣ci i z艂o偶ono艣ci por贸wnywalnej z przedmiotem zam贸wienia, co potwierdz膮 pozytywnymi referencjami od poprzednich zamawiaj膮cych, b) dysponuj膮 osobami posiadaj膮cymi uprawnienia niezb臋dne do wykonania przedmiotu zam贸wienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (bran偶e: budowlana, sanitarna, elektryczna) oraz nale偶膮cymi do w艂a艣ciwej Okr臋gowej Izby In偶ynier贸w Budownictwa. c) dysponuj膮, co najmniej po jednej jednostce sprz臋tu niezb臋dnego do wykonania prac okre艣lonych w dokumentacji projektowej (w艂asny, dzier偶awiony lub wynaj臋ty), 3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia: a) posiadaj膮 polis臋 lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej b) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie Zam贸wienia. Ocena spe艂nienia warunk贸w wymaganych od Wykonawc贸w zostanie dokonana wg formu艂y: spe艂nia - nie spe艂nia. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku, skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania..
* Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Formularz Oferty - za艂膮cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia - wype艂niony - przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i 3 SIWZ zamieszczonej na stronach internetowych zamawiaj膮cego www.pyrzyce.pl. 2. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, oraz oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cych, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 4. O艣wiadczenie Wykonawcy, 偶e nie podlega wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy - prawo zam贸wie艅 publicznych (na formularzu lub wed艂ug wzoru formularza stanowi膮cego za艂膮cznik nr 2 do Specyfikacji). Ponadto: - w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej przez grup臋 przedsi臋biorc贸w nale偶y za艂膮czy膰 odr臋bnie wymagane w punktach nr 2 - 5 dokumenty i o艣wiadczenia przez ka偶dego Wykonawc臋 oraz Pe艂nomocnictwo do reprezentowania podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia dzia艂alno艣ci, je偶eli jest ona prowadzona przez okres kr贸tszy ni偶 5 lat) rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (na formularzu lub wed艂ug wzoru formularza stanowi膮cego za艂膮cznik nr 4 do Specyfikacji - DO艢WIADCZENIE ZAWODOWE). 6. Polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. 7. Wykonawcy do oferty mog膮 z艂o偶y膰 referencje lub inne dokumenty (np. protoko艂y odbioru rob贸t) od poprzednich kontrahent贸w zam贸wie艅 publicznych, potwierdzaj膮ce, 偶e roboty budowlane zosta艂y wykonane z nale偶yt膮 staranno艣ci膮. 8. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt. 2, sk艂ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci, b) nie zalega z uiszczeniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne lub zdrowotne albo, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie, Dokumenty, o kt贸rych mowa w ppkt. a i c powinny by膰 wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem sk艂adania ofert, dokument, o kt贸rym mowa w ppkt. b powinien by膰 wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem sk艂adania ofert. 9. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o kt贸rym mowa w pkt. 2 - sk艂ada za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮 w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy. Dokument powinien by膰 wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem sk艂adania ofert. 10. Je偶eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt. 15 a, b, c oraz w pkt. 16, zast臋puje si臋 je dokumentem zawieraj膮cym o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w kt贸rym Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien by膰 wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed sk艂adaniem ofert - pkt. 15 ppkt. a i c oraz 16 i nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce - pkt. 15 ppkt. b. Ponadto nale偶y do Oferty do艂膮czy膰: 11. Kosztorysy ofertowe sporz膮dzone na podstawie przekazanych przedmiar贸w rob贸t (z zachowaniem uk艂adu, kolejno艣ci i podstaw otrzymanego przedmiaru rob贸t) tj. ka偶da pozycja z przedmiaru rob贸t powinna by膰 wyceniona, bez pomini臋膰 pozycji..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: bip.pyrzyce.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce pok. nr 121 I pi臋tro.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 25.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce pok贸j nr 106 - sekretariat I pi臋tro.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF347.6 KB POBIERZPrzedmiar rob贸t2008-09-03 14:58:49633
.PDF341.4 KB POBIERZSIWZ2008-09-03 15:02:231114
.ZIP1310.2 KB POBIERZSTWiOR2008-09-12 09:55:40567
.DOC26 KB POBIERZOG艁OSZENIE o uniewa偶nieniu post臋powania2008-10-02 13:12:56621

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-09-03 14:58:07
Data ostatniej modyfikacji : 2008-09-03 14:58:07
Liczba wy艣wietle艅 : 2886licznik odwiedzin: 11836044