logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
przetarg nieograniczony

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Pyrzyce: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Numer og艂oszenia: 152680 - 2008; data zamieszczenia: 07.07.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, fax 091 5700512.

* Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawarty jest w SIWZ

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 28.50.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesi膮cach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

* Informacja na temat wadium: NIe przewiduje si臋 wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIA艁U

* Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: 1. Warunki og贸lne: a) O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki art. 22 ust. 1 PZP i nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 PZP. 2) Warunki szczeg贸艂owe: a) do艣wiadczenie zawodowe: Wykaza膰 si臋 do艣wiadczeniem zawodowym legitymuj膮c si臋 wykonaniem lub wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy o zakresie okre艣lonym w niniejszej SIWZ i warto艣ci nie mniejszej ni偶 50% ceny ofertowej (brutto), dla jednego odbiorcy. Za zam贸wienie zgodne z zakresem okre艣lonym w SIWZ zamawiaj膮cy uzna wykonanie co najmniej jednego rodzaju tablic. b) Posiada膰 zezwolenie na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej obj臋tej zam贸wieniem (art. 75a - ustawy z 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.Nr 108 z 2005r., poz.908 z p贸藕n.zm.; rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.11.2002 w sprawie warunk贸w produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znak贸w legalizacyjnych - Dz. U. Nr 193 , poz. 1618 oraz 搂 27 rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazd贸w - Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z p贸藕n. zm. ). Zamawiaj膮cy dokona oceny spe艂nienia warunk贸w na podstawie z艂o偶onych dokument贸w okre艣lonych w pkt 7, stosuj膮c zasad臋 (spe艂nia-niespe艂nia). 3. Zamawiaj膮cy nie przewiduje sk艂adania ofert cz臋艣ciowych wariantowych oraz uzupe艂niaj膮cych 6. WYKONAWCY WYST臉PUJ膭CY WSP脫LNIE 1) Wykonawcy mog膮 wsp贸lnie ubiega膰 si臋 o udzielenie zam贸wienia. 2) W przypadku, o kt贸rym mowa w ppkt. 1, wykonawcy ustanawiaj膮 pe艂nomocnika do reprezentowania ich w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo reprezentowania w post臋powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam贸wienia publicznego. 3) Wykonawcy wyst臋puj膮cy wsp贸lnie przedstawiaj膮 Zamawiaj膮cemu dokument, z kt贸rego wynika pe艂nomocnictwo, o kt贸rym mowa w ppkt. 2 4) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotycz膮ce wykonawcy stosuje si臋 odpowiednio do wykonawc贸w, o kt贸rych mowa w ppkt. 1. 5) Podmioty wyst臋puj膮ce wsp贸lnie musz膮 z艂o偶y膰 odr臋bne dla ka偶dego podmiotu dokumenty dotycz膮ce pkt 7 ppkt. 1, 2
* Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1) O艣wiadczenie Wykonawcy, 偶e spe艂nia warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych, z艂o偶one na formularzu zgodnym z tre艣ci膮 wzoru zamieszczonego w Rozdziale III 2) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert 3) Zezwolenie na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obj臋tym zam贸wieniem. 4) Wykaz dostaw wskazanych w pkt. 5 ppkt. 2a), z艂o偶ony na formularzu zgodnym z za艂膮cznikiem nr 1 do Rozdzia艂u III 5) Dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e dostawy wymienione przez Wykonawc臋 w wykazie dostaw, zosta艂y wykonane nale偶ycie (m.in. referencje).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.pyrzyce.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, tel. 091 5700757, fax 091 5700512.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 14.07.2008 godzina 15:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce pok. Nr 106, sekretariat (I pi臋tro).

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF189.2 KB POBIERZSIWZ2008-07-07 15:49:52672
.PDF79.6 KB POBIERZmodyfikacja SIWZ2008-07-08 10:51:21714
.PDF62 KB POBIERZog艂oszenie o wyborze oferty2008-07-17 12:05:55658

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-07-07 15:49:13
Data ostatniej modyfikacji : 2008-07-17 12:05:05
Liczba wy艣wietle艅 : 2422

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.07.2008 14:49poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11838663