logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
przetarg nieograniczony

Remont parkingu przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce Numer og艂oszenia: 126730 - 2008; data zamieszczenia: 11.06.2008 OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Remont parkingu przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce
Numer og艂oszenia: 126730 - 2008; data zamieszczenia: 11.06.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, fax 091 5700512.

* Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Remont parkingu przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest remont parkingu przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4 polegajacy na: 1. frezowaniu nawierzchni asfaltowej na zimno przy u偶yciu frezarki z odwozem 艣cinki (kory) na odleg艂o艣膰 do 5 km, 艣rednia g艂臋boko艣膰 frezowania 3,2 cm, 2. Mechaniczne wyr贸wnanie istniej膮cej podbudowy mieszank膮 mineralno-asfaltow膮, z transportem mieszanki do miejsca wbudowania, 3. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych, 4. Skropienie nawierzchni drogowych emulsj膮 asfaltow膮, 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubo艣膰 warstwy 艣cieralnej po zag臋szczeniu 4 cm z transportem mieszanki do miejsca wbudowania.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

* Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIA艁U

* Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy kt贸rzy: 1) spe艂niaj膮 warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych; 2) nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych, 3) dysponuj膮 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia do projektowania w specjalno艣ci drogowej, oraz posiadaj膮c膮 aktualne za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do Okr臋gowej Izby In偶ynier贸w Budownictwa. 4) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykonali nale偶ycie minimum 3 roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem robocie budowlanej stanowi膮cej przedmiot zam贸wienia. Za robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem robocie budowlanej stanowi膮cej przedmiot zam贸wienia, Zamawiaj膮cy uwa偶a膰 b臋dzie wykonanie nawierzchni warstwy 艣cieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych w ilo艣ci nie mniejszej ni偶 2 300,00 m2. Ocena spe艂nienia przez Wykonwac臋 warunk贸w okre艣lonych wy偶ej odb臋dzie si臋 na zasadzie spe艂nia - nie spe艂nia na podstawie dokument贸w do艂膮czonych do ofert.
* Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Dla potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych wy偶ej Wykonawcy winni przed艂o偶y膰 ni偶ej wymienione dokumenty (orygina艂y lub kserokopie po艣wiadczone przez Wykonawc臋 za zgodno艣膰 z orygina艂em): 1) Formularz oferty (wg wzoru nr 1 za艂aczonego do SIWZ). 2) O艣wiadczenie Wykonawcy, 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spe艂nia warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych (wg wzoru nr 2 za艂膮czonego do SIWZ) 3) Aktualny wypis/odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej potwierdzaj膮cy dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie obj臋tym zam贸wieniem oraz zawieraj膮cy nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 4) Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 5) Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 6) Wykaz os贸b przewidzianych do wykonania zam贸wienia (wg wzoru nr 3 za艂膮czonego do SIWZ). Wykaz nale偶y uzupe艂ni膰 o nast臋puj膮ce dokumenty potwierdzaj膮ce prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby w nim wymienione: a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pe艂nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, b) za艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do Okr臋gowej Izby In偶ynier贸w Budownictwa, 7) Wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia (wg wzoru nr 4 za艂膮czonego do SIWZ), a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu (zakresu rzeczowego), dat wykonania i odbiorc贸w. Wykaz nale偶y uzupe艂ni膰 o dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje). 8) Wyceniony przedmiar rob贸t (wg wzoru nr 5 za艂膮czonego do SIWZ))

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.pyrzyce.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce (pok. 121 I pi臋tro).

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 04.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce (pok贸j nr 106 I pi臋tro Sekretariat Starostwa).

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP2458.8 KB POBIERZSWIZ2008-06-11 16:11:41564
.PDF77.9 KB POBIERZwyja艣nienia SIWZ2008-07-02 12:49:18607
.PDF63.9 KB POBIERZog艂oszenie o wyborze oferty2008-07-10 14:08:05671

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-11 16:09:45
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-11 16:09:45
Liczba wy艣wietle艅 : 2841licznik odwiedzin: 11818272