logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Przetarg nieograniczony

Wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5 Numer og艂oszenia: 121241 - 2008; data zamieszczenia: 05.06.2008 OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5
Numer og艂oszenia: 121241 - 2008; data zamieszczenia: 05.06.2008
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700757, fax 091 5700512.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5 Zakres rob贸t: 1. Budowa boiska do pi艂ki no偶nej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. ca艂kowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) o nawierzchni typu sztuczna trawa: 2.Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) o nawierzchni poliuretanowej 3. Budowa zaplecza socjalnego. 4. Szczeg贸艂owy zakres rob贸t okre艣lony jest w SIWZ, kt贸ra zamieszczona zostanie na stronach internetowych zamawiaj膮cego

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1, 45.31.23.11-0, 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zako艅czenia: 20.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 20.000 z艂, nale偶y je wnie艣膰 w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych.


III.2) WARUNKI UDZIA艁U

Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.: 1. Posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej w przedmiocie zam贸wienia dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci; 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj.: a) wykonali w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia (budowa obiekt贸w sportowych), w tym jedno boisko pi艂karskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi r贸wnie偶 do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje, protoko艂y odbioru, itp.), b) dysponuj膮 osob膮 lub osobami posiadaj膮cymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca zobowi膮zany jest do艂膮czy膰 do oferty ksero, potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em, takich uprawnie艅 oraz za艣wiadczenie, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego, potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia tj. posiadaj膮 polis臋 lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zam贸wie艅 publicznych. 5. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana wg formu艂y - spe艂nia - nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiaj膮cego i podanych w SIWZ) do艂膮czonych do oferty. Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w i o艣wiadcze艅 musi wynika膰 jednoznacznie, i偶 Wykonawca spe艂nia wy偶ej wymienione warunki. 6. Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich uzupe艂nienia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich uzupe艂nienia konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.
Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. O艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenia, kt贸rych wz贸r stanowi膮 Za艂膮cznik Nr 6 oraz Za艂膮cznik Nr 7 do SIWZ. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienia do okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych: a) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. b) Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego, oraz oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cych, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku posiadania przez Wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia: a) wykaz wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia (budowa obiekt贸w sportowych), w tym jedno boisko pi艂karskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wz贸r stanowi Za艂膮cznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. Dla ka偶dej pozycji wykazu nale偶y za艂膮czy膰 dokumenty (protoko艂y odbioru, referencje) potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie. b) Dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz za艣wiadczenie lub za艣wiadczenia, wydane przez w艂a艣ciw膮 izb臋 samorz膮du zawodowego, potwierdzaj膮ce wpis danej osoby na list臋 cz艂onk贸w w艂a艣ciwej izby (dokumenty mog膮 by膰 przedstawione w postaci kserokopii po艣wiadczonych za zgodno艣膰 z orygina艂em). 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiaj膮cego warunku znajdowania si臋 przez Wykonawc臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia: Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Przy sk艂adaniu ofert przez Wykonawc贸w wsp贸lnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zam贸wienia Wykonawcy mog膮 z艂o偶y膰 jedn膮 wsp贸ln膮 polis臋 potwierdzaj膮c膮, 偶e wszyscy Wykonawcy s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Zamawiaj膮cy dokona oceny spe艂niania warunk贸w na podstawie wymaganych dokument贸w i o艣wiadcze艅 w oparciu o zasad臋 - spe艂nia- nie spe艂nia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.pyrzyce.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce pok. 121 (I pi臋tro).

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 02.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4 74-200 Pyrzyce pok. 106
(I Pi臋tro)

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF133.2 KB POBIERZza艂. nr 12008-06-09 11:24:28661
.ZIP7660.1 KB POBIERZza艂. nr 22008-06-09 11:28:59644
.PDF240.8 KB POBIERZSWIZ2008-06-09 11:49:32719
.PDF379.1 KB POBIERZza艂. nr 42008-06-09 12:19:01710
.PDF100.8 KB POBIERZza艂. nr 52008-06-09 12:20:01665
.PDF100.3 KB POBIERZza艂. nr 62008-06-09 12:20:14667
.PDF94.7 KB POBIERZza艂. nr 72008-06-09 12:20:33712
.PDF113.6 KB POBIERZza艂. nr 82008-06-09 12:20:55652
.ZIP27895.7 KB POBIERZzal. nr 32008-06-09 12:21:11651
.PDF158.3 KB POBIERZza艂. nr 92008-06-09 12:21:11687
.PDF62.5 KB POBIERZmodyfikacja SIWZ2008-06-12 10:53:32689
.PDF61.9 KB POBIERZmodyfikacja SIWZ 22008-06-17 13:44:29681
.PDF64.7 KB POBIERZmodyfikacja SIWZ 32008-06-24 13:48:17707
.PDF80.3 KB POBIERZwyja艣nienia SIWZ2008-06-26 09:55:03642
.PDF80.9 KB POBIERZwyja艣nienia SIWZ 22008-06-27 14:56:46668
.PDF86.4 KB POBIERZwyja艣nienia SIWZ 32008-06-27 14:57:00711
.PDF89.8 KB POBIERZwyja艣nienia SIWZ 42008-06-27 14:57:13670
.PDF92.3 KB POBIERZwyja艣nienia SIWZ 52008-06-30 15:26:11719
.PDF70.7 KB POBIERZog艂oszenie o wyborze oferty2008-07-10 14:07:22707

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-06-05 16:01:26
Data ostatniej modyfikacji : 2008-06-09 12:28:07
Liczba wy艣wietle艅 : 3246

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.06.2008 10:48poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2008 10:48poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2008 10:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  09.06.2008 10:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  06.06.2008 12:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  05.06.2008 15:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818120