logo
logo
Starostwo Powiatowe » og艂oszenia o pracy
nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze

Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zarz膮dzenie Nr 13/OP/2008
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie og艂oszenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.) oraz art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸藕n. zm.) oraz zgodnie z Zarz膮dzeniem Nr 12/OP/2005 Starosty Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2005 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urz臋dnicze oraz wolne stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach zarz膮dzam co nast臋puje:

搂 1

1. Og艂aszam nab贸r na stanowisko podinspektora w wydziale architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
2. Tre艣膰 og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zarz膮dzenia.
3. Regulamin konkursu na stanowisko podinspektora stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zarz膮dzenia.

搂 2

Do rozstrzygni臋cia w/w naboru powo艂uj臋 Komisj臋 Rekrutacyjn膮 w sk艂adzie:
1. Miros艂aw Gryczka - Sekretarz Powiatu - Przewodnicz膮cy Komisji
2. El偶bieta Marsza艂ek -Inspektor ds. kadrowych - Sekretarz Komisji
3. Mariusz Majak - Inspektor - cz艂onek Komisji
4. El偶bieta Wiktorko - Dyrektor Wydzia艂u AB - cz艂onek Komisji

搂 3

Wykonanie zarz膮dzenia powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu.

搂 4

Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu poprzez:
1. Wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2. Opublikowanie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Starosta Pyrzycki

Wiktor To艂oczko


Za艂膮cznik Nr 1
do Zarz膮dzenia Nr 13/OP/2008
Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

STAROSTA PYRZYCKI
og艂asza
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM
UL. LIPIA艃SKA 4
74-200 PYRZYCE

Wolne stanowisko urz臋dnicze:

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Opis stanowiska:

Do g艂贸wnych zada艅 pracownika b臋dzie nale偶a艂o wykonywanie obowi膮zk贸w z zakresu:

1) Rozpatrywanie wniosk贸w o pozwolenie na budow臋.
2) Sprawdzanie pod wzgl臋dem formalno-prawnym projekt贸w budowlanych.
3) Przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budow臋.
4) Przyjmowanie zg艂osze艅 rob贸t nie wymagaj膮cych pozwolenia na budow臋.
5) Przygotowywanie za艣wiadcze艅 o samodzielno艣ci lokali mieszkalnych i u偶ytkowych.
6) Rejestracja oraz wydawanie dziennik贸w budowy.

Niezb臋dne wymagania:
- wykszta艂cenie wy偶sze,
- do艣wiadczenie zawodowe lub praktyka zwi膮zane z zakresem obowi膮zk贸w uj臋tych w opisie stanowiska,
- znajomo艣膰 zagadnie艅 z zakresu prawa budowlanego oraz kodeksu post臋powania administracyjnego, (uwierzytelnione kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych odbyte szkolenia, kursy itp. w zakresie j.w.)
- niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie,
- znajomo艣膰 techniki biurowej oraz obs艂ugi komputera,
- dobry stan zdrowia,
- nieposzlakowana opinia,
- pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystania z praw publicznych

Wymagania po偶膮dane:

Oferta powinna zawiera膰 nast臋puj膮ce dokumenty:

1.List motywacyjny,
2. 呕yciorys z opisem dotychczasowej dzia艂alno艣ci zawodowej (CV),
3. Kopie dyplom贸w oraz innych dokument贸w potwierdzaj膮cych posiadane wykszta艂cenie i kwalifikacje,
4. Kopie 艣wiadectw pracy,
5. Kopi臋 dowodu osobistego,
6. O艣wiadczenie kandydata o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie,
7. O艣wiadczenie kandydata o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 偶yciorys powinny by膰 opatrzone klauzul膮: " Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸藕n. zm.).

Oferty nale偶y sk艂ada膰 lub przes艂a膰 w terminie do dnia 25 kwietnia 2008 r. do godz. 15.30.
Pod adresem:
Starostwo Powiatowe
Wydzia艂 Organizacyjno - Prawny pok. Nr 119
ul. Lipia艅ska 4; 74-200 Pyrzyce
w zamkni臋tych kopertach z dopiskiem: "Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa"

Informacje dodatkowe:

Zakwalifikowani kandydaci zostan膮 telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest r贸wnoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
Z艂o偶onych dokument贸w nie odsy艂amy, chyba, 偶e na pisemny wniosek oferenta.

W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik konkursu zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia za艣wiadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak r贸wnie偶 dostarczy膰 informacj臋 o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego.

Bli偶sze informacje mo偶na uzyska膰 pod nr telefonu (091) 570 16 80 wew. 216
S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko


Za艂膮cznik Nr 2
do Zarz膮dzenia Nr 13/OP/2008
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
REGULAMIN KONKURSUKomisja Rekrutacyjna prowadzi post臋powanie konkursowe wed艂ug nast臋puj膮cych zasad, metod i technik naboru:

1. W ustalonym przez przewodnicz膮cego Komisji dniu Komisja Rekrutacyjna dokonuje
weryfikacji ofert zg艂oszonych do naboru:
1. otwarcia ofert dokonuje przewodnicz膮cy w obecno艣ci cz艂onk贸w Komisji,
2. przewodnicz膮cy zapoznaje cz艂onk贸w Komisji z ofertami,
3. Komisja dokonuje oceny wymog贸w niezb臋dnych i po偶膮danych okre艣lonych w og艂oszeniu wype艂niaj膮c kart臋 weryfikacyjn膮 kandydata.

2. Sekretarz Komisji sporz膮dza list臋 kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne i
zakwalifikowanych do nast臋pnego etapu rekrutacji. List臋 podpisuj膮 wszyscy cz艂onkowie Komisji.

3. Zastosowanie metod rekrutacji:
1) og艂oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - za艂膮cznik do protoko艂u,
2) og艂oszenie na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
- za艂膮cznik do protoko艂u.

4. Zastosowanie technik rekrutacji:
1) Sporz膮dzanie karty weryfikacyjnej kandydata pod wp艂ywem spe艂nienia
wymog贸w formalnych okre艣lonych w og艂oszeniu.

2) Rozmowa kwalifikacyjna maj膮ca na celu:
a) umo偶liwienie autoprezentacji kandydata (ocena motywacji
i predyspozycji kandydata do wykonywania zada艅 na stanowisku
wymienionym w og艂oszeniu),
b) ocen臋 wiedzy kandydata.

3) Informowanie kandydat贸w - wszystkim kandydatom na wst臋pie rozmowy
nale偶y udzieli膰 wszelkich mo偶liwych informacji na temat warunk贸w pracy na
danym stanowisku.

4) Zadawanie pyta艅 - ka偶dy cz艂onek Komisji zadaje kandydatowi po trzy
pytania. Przydzia艂u dziedzin, z kt贸rych cz艂onkowie Komisji zadaj膮 pytania
dokonuje przewodnicz膮cy.


5) Punktacja - ka偶dy cz艂onek Komisji dokonuje oddzielnie oceny ka偶dego
kandydata przyznaj膮c punkty w liczbach ca艂kowitych i po zsumowaniu wpisuje
si臋 je do zestawienia punktacji kandydat贸w.

6) Ocena kandydata - dokonywana jest na podstawie liczby punkt贸w
uzyskanych w trakcie post臋powania:
a) autoprezentacja - liczba punkt贸w od 0 do 10,
b) odpowiedzi na pytania - od 0 do 5 za ka偶de pytanie.

7) Wyb贸r kandydata - kandydat, kt贸ry uzyska艂 najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w
zostaje wskazany przez Komisj臋 do przyj臋cia na wolne stanowisko.
Decyzje ostateczn膮 podejmuje Starosta Pyrzycki.

8) Protoko艂owanie post臋powania rekrutacyjnego - protok贸艂 przygotowuje
sekretarz Komisji i podpisuj膮 go wszyscy cz艂onkowie.

9) Przypadki rezygnacji kandydata z dalszego udzia艂u w post臋powaniu,
w trakcie jego trwania nale偶y odnotowa膰 w protokole.

10) Post臋powanie z dokumentami - dokumenty aplikacyjne kandydata, kt贸ry
zostanie wybrany w procesie rekrutacji zostaj膮 do艂膮czone do akt osobowych,
natomiast dokumenty pozosta艂ych os贸b b臋d膮 odebrane osobi艣cie lub odes艂ane, na pisemny wniosek oferenta.

S T A R O S T A

Wiktor To艂oczko


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC26.5 KB POBIERZlista kandydat贸w2008-04-29 13:35:55831
.DOC23 KB POBIERZwynik naboru2008-05-06 09:30:13797

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-16 10:32:46
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-16 10:32:46
Liczba wy艣wietle艅 : 3195licznik odwiedzin: 12444029