logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2006-2010
od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:
1. 13 lutego 2008 r.
2. 20 lutego 2008 r.
3. 27 lutego 2008 r.
4. 6 marca 2008 r.
5. 12 marca 2008 r.
6. 20 marca 2008 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008.
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie odrzucenia wezwa艅 do usuni臋cia naruszenia prawa.
- W sprawie zniesienia wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci przez wyodr臋bnienie samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 1 po艂o偶onym w Czernicach.
- W sprawie nabycia od Skarbu Pa艅stwa przez Powiat Pyrzycki nieruchomo艣ci oznaczonych dzia艂kami ewidencyjnymi nr 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 12.
- W sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania w 2008 roku nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
- W sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2008 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu.
- W sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do zatwierdzenia projektu wsp贸艂finansowanego z EFS, podejmowania decyzji wi膮偶膮cych i realizacji, w charakterze Partnera, projektu w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Dzia艂ania 6.1, Poddzia艂ania 6.1.1. pod nazw膮 ."sekretarka/sekretarz poszukiwani na regionalnym i europejskim rynku pracy".
- W sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu Pyrzyckiego, dotycz膮cego pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007-2013.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Dzia艂ania 6.1 "Poprawa dost臋pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno艣ci zawodowej w regionie", Poddzia艂anie 6.1.3 "Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywno艣ci zawodowej os贸b bezrobotnych" pod nazw膮 "Aktywno艣膰 moj膮 przysz艂o艣ci膮".
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008.
- W sprawie og艂oszenia publicznego przetargu ofertowego, kt贸rego celem jest zbycie drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych nr 1562Z Mechowo-Letnin oraz 1561Z Polnik-Letnin-Brzesko.
- W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie rozdysponowania 艣rodk贸w finansowych na regulacj臋 wynagrodze艅 w roku 2008. W bud偶ecie zosta艂a zabezpieczona na ten cel kwota 426 tys. z艂. W wi臋kszo艣ci jednostek wska藕nik wynosi 7,5 %. 艢rodki wg wska藕nika 6 % otrzyma艂 Powiatowy Urz膮d Pracy, z tego wzgl臋du, 偶e ma mo偶liwo艣ci uzyskania 艣rodk贸w z innych 藕r贸de艂 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kt贸rego pracownice otrzyma艂y dodatkowe 艣rodki w grudniu ubieg艂ego roku.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na utworzenie publicznego gimnazjum w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Zarz膮d prowadzi rozmowy z Burmistrzem Pyrzyc w sprawie zawarcia porozumienia.
- W sprawie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d przyzna艂 dodatek w niezmienionej wysoko艣ci 30 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres sze艣ciu miesi臋cy tj. od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.
- W sprawie wniosku o zaopiniowanie zmian na kierowniczych stanowiskach w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 zmiany. Likwiduje si臋 stanowisko trzeciego wicedyrektora. Osoba pe艂ni膮ca dotychczas t臋 funkcj臋 obejmie stanowisko kierownika gospodarstwa pomocniczego. Kierownik b臋dzie wynagradzany ze 艣rodk贸w wypracowanych przez gospodarstwo. Zmieni si臋 zakres obowi膮zk贸w kierownika. R贸wnocze艣nie zostan膮 zmienione zakresy obowi膮zk贸w pozosta艂ych dw贸ch wicedyrektor贸w. Nie przewiduje si臋 stanowiska trzeciego wicedyrektora. Zmiany wchodz膮 z dniem 1 marca 2008 r. na podstawie porozumienia stron.
- W sprawie udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w Dniach Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor, kt贸re odb臋d膮 si臋 we Wroc艂awiu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋. Koszt udzia艂u naszego powiatu wyniesie ok. 8 tys. z艂. Cz臋艣膰 koszt贸w zostanie zrefundowana przez gminy korzystaj膮ce z powierzchni wystawienniczej powiatu.
- W sprawie zatwierdzenia "Planu zada艅 inwestycyjnych na sieci dr贸g administrowanej przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, proponowanych do realizacji w roku 2008".
- W sprawie wynagrodzenia dodatkowego dyrektora Szpitala Powiatowego i dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2007 r. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie w pe艂nej wysoko艣ci.

IV. Przyj臋to informacje:

- W sprawie kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 1.
- W sprawie wydanych skierowa艅 do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
- W sprawie kontroli wewn臋trznej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacja powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa.
- Sprawozdanie za rok 2007 z wykonywanych zada艅 przez: Wydzia艂 AB, PINB, GP, PODGiK, Wydzia艂 GGN, Wydzia艂 ITiK.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Praw Konsument贸w.
- Problemy bezpiecze艅stwa i aspekty wychowawcze w plac贸wkach o艣wiatowych w 2007 r.: Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1, Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU, Zesp贸艂 Szk贸艂 w Lipianach, Specjalny O艣rodek-Szkolno Wychowawczy.
- Dzia艂alno艣膰 PMOS.
- Analiza programu i wynik贸w nauczania za rok szkolny 2006/2007 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU.
- Kompleksowe informacje na temat: Prywatnego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego CE "Omnibus", Policealnego Studium Zawodowego im. ks. T. Myszczy艅skiego, Policealnego Studium Zawodowego CE "Omnibus", Prywatnego Liceum Uzupe艂niaj膮cego "Omnibus", O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie.
- Zimowy wypoczynek dzieci i m艂odzie偶y: Plac贸wki szkolne, PMOS, Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Om贸wienie realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
- Realizacja zalesie艅 w powiecie za 2007 r.
- Informacje o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
- Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za rok 2007.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego za IV kwarta艂 2007 r.
- Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2007.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

10 lutego
- Uroczysto艣ci z okazji 68 rocznicy Zsy艂ki Polak贸w na Syberi臋.
11 lutego
- Spotkanie w sprawie informatyzacji instytucji samorz膮dowych w Starostwie
Powiatowym w Pyrzycach;
15 lutego
- Zebranie Zarz膮du Sp贸艂ek Wodnych w Kozielicach.
20 lutego
- Uroczysto艣ci wr臋czenia statuetek i wyr贸偶nie艅 w Konkursie
Gospodarczym "Per艂y Biznesu"" w Szczecinie.
21 lutego
- Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczym LZS W Zespole Szk贸艂 w Warnicach.
25 lutego
- Spotkanie w sprawie informatyzacji instytucji samorz膮dowych w Starostwie
Powiatowym w Pyrzycach.
26 lutego
- Podsumowanie Konkursu Fotograficznego ZOOM 2007 w Pyrzyckim Domu
Kultury.
27 lutego
- Spotkanie z Komendantem Stra偶y Granicznej w Gryfinie pp艂k SG Grzegorzem
Borowikiem oraz z-c膮 Komendanta por. SG Maciejem Ki艅skim w sprawie zmian
spowodowanych wej艣ciem Polski do Strefy Schengen.
1 marca
- V Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Gmin Powiatu Pyrzyckiego pod patronatem Starosty Pyrzyckiego.
2 marca
- Uroczysto艣ciach z okazji 63 rocznicy zako艅czenia walk o Pyrzyce.
5 marca
- Konferencja ko艅cz膮ca realizacj臋 projekt贸w zrealizowanych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Dzia艂anie 2.5
"Promocja przedsi臋biorczo艣ci" w siedzibie Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie.
- Mistrzostwa Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Tenisie Sto艂owym PTSS
"Sprawni Razem" w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
12 marca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
14 marca
- Rozstrzygni臋cie konkursu na "Pisank臋 i Palm臋 Wielkanocn膮" w Pyrzyckim Domu Kultury.
15 marca
- I Przegl膮d Pie艣ni Wielkopostnych w Miejsko-Gminnym O艣rodku Kultury w Lipianach.
17 marca
- Posiedzenie Samorz膮dowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli.
18 marca
- Spotkanie cz艂onk贸w zespo艂u do spraw obs艂ugi inwestora Powiatu Pyrzyckiego z przedstawicielem firmy Con-Invest w sprawie ulokowania bio-ciep艂owni na terenie powiatu.
- Spotkanie informacyjne Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy - "Kapita艂 Ludzki".
- Spotkanie 艣wi膮teczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa, Ochrony 艢rodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
19 marca
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu.
- Podsumowanie Eliminacji Powiatowych X Edycji Og贸lnopolskiego Konkursu Plastycznego.
20 marca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etowej.
25 marca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-04 09:35:10
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:35:10
Liczba wy艣wietle艅 : 2272licznik odwiedzin: 11796120