logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2006-2010
PROTOK脫艁 Nr 9/2008 z dnia 6 marca 2008 r.PROTOK脫艁 Nr 9/2008
z dnia 6 marca 2008 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e jest to realizacja wcze艣niejszej decyzji Zarz膮du w sprawie podzia艂u kwoty przeznaczonej na podwy偶ki wynagrodze艅. Przyznane kwoty zostan膮 przeniesione z rezerwy celowej do poszczeg贸lnych jednostek. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Barbara Sykucka kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyja艣ni艂a, 偶e uchwa艂a okre艣la podzia艂 艣rodk贸w przeznaczonych na rehabilitacj臋 spo艂eczn膮 i zawodow膮 os贸b niepe艂nosprawnych. Na podstawie tej uchwa艂y b臋dzie mo偶na wydatkowa膰 艣rodki przekazane powiatowi przez PFRON. W艣r贸d zada艅 rehabilitacji zawodowej znalaz艂o si臋 nowe zadanie polegaj膮ce na tworzeniu miejsc pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych. Na pytanie Miros艂awa Gryczki Sekretarza Powiatu odpowiedzia艂a, 偶e w celu utworzenia miejsca pracy w Starostwie nale偶y z艂o偶y膰 wniosek do prezesa PFRON, podpisany przez Starost臋. Umowa zostaje podpisana na 36 miesi臋cy, a wysoko艣膰 dofinansowania jest negocjowana i mo偶e wynie艣膰 maksymalnie 40 tys. z艂. Zapotrzebowanie na dofinansowanie z PFRON stale wzrasta. Do niedawna otrzymywane 艣rodki wystarcza艂y na realizacj臋 wszystkich wniosk贸w wp艂ywaj膮cych do PCPR. Obecnie warto艣ci wynikaj膮ce z wniosk贸w przekraczaj膮 warto艣膰 艣rodk贸w z PFRON. Konieczna jest selekcja wniosk贸w i wyb贸r tych, kt贸re b臋d膮 realizowane. Edward Sad艂owski zauwa偶y艂, 偶e Powiatowy Urz膮d Pracy dysponuje znacznymi 艣rodkami i m贸g艂by przeznaczy膰 je na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Barbara Sykucka potwierdzi艂a, 偶e rzeczywi艣cie jest taka mo偶liwo艣膰. Osoby niepe艂nosprawne, w ramach rehabilitacji zawodowej, mog膮 skorzysta膰 z funduszu pracy. Natomiast 艣rodkami na rehabilitacj臋 spo艂eczn膮 dysponuje jedynie PCPR i nie ma mo偶liwo艣ci ich zwi臋kszenia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu i komisji:
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacja powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa.
- Sprawozdanie za rok 2007 z wykonywanych zada艅 przez: Wydzia艂 AB, PINB, GP, PODGiK, Wydzia艂 GGN, Wydzia艂 ITiK.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Praw Konsument贸w..
- Problemy bezpiecze艅stwa i aspekty wychowawcze w plac贸wkach o艣wiatowych w 2007 r.: Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1, Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 RCKU, Zesp贸艂 Szk贸艂 w Lipianach, Specjalny O艣rodek-Szkolno Wychowawczy.
- Dzia艂alno艣膰 PMOS.
- Analiza programu i wynik贸w nauczania za rok szkolny 2006/2007 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU
- Kompleksowe informacje na temat: Prywatnego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego CE "Omnibus", Policealnego Studium Zawodowego im. ks. T. Myszczy艅skiego, Policealnego Studium Zawodowego CE "Omnibus", Prywatnego Liceum Uzupe艂niaj膮cego "Omnibus", O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie.
- Zimowy wypoczynek dzieci i m艂odzie偶y: Plac贸wki szkolne, PMOS, Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Om贸wienie realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
- Realizacja zalesie艅 w powiecie za 2007 r.
- Informacje o gospodarowaniu Powiatowym Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Zarz膮d przyj膮艂 informacje. Edward Sad艂owski zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e informacja o stanie bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim powinna uwzgl臋dni膰 dzia艂ania policji maj膮ce utrzymanie bezpiecze艅stwa po wej艣ciu Polski do strefy Schengen. Wicestarosta zobowi膮za艂 si臋 do przekazania tej sugestii Komendantowi, aby na posiedzenia komisji i na sesj臋 Rady by艂 przygotowany do dyskusji w tym temacie. Doda艂, ze bli偶szych informacji mo偶e dostarczy膰 Komendant Stra偶y Granicznej i mo偶na go zaprosi膰 na posiedzenie Zarz膮du.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu konferencji podsumowuj膮cej realizacj臋 projektu "Aktywne wspieranie przedsi臋biorczo艣ci lokalnej". Powiat Pyrzycki, jako jeden z czterech powiat贸w w naszym wojew贸dztwie, bra艂 udzia艂 w tym projekcie. W ramach tego projektu powsta艂o Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci. Starosta Pyrzycki zosta艂 wyr贸偶niony za wsp贸艂prac臋 i otrzyma艂 podzi臋kowanie od Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego. Wyr贸偶niono r贸wnie偶 po trzy najlepsze firmy z ka偶dego powiatu, kt贸re powsta艂y w wyniku tego projektu. W uzupe艂nieniu tej informacji Miros艂aw Gryczka doda艂, 偶e kolejnym etapem we wspieraniu rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w powiecie jest tworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. Punkt b臋dzie si臋 znajdowa艂 w budynku Starostwa.
Nast臋pnie Wicestarosta poinformowa艂 o wy艂udzeniu kwoty 14 tysi臋cy z艂otych przez firm臋, kt贸ra przygotowywa艂a projekt adaptacji pomieszcze艅 na potrzeby Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Firma mia艂a przygotowa膰 projekt dofinansowany z funduszy norweskich. Dokumenty, kt贸re przedstawia艂a firma by艂y fa艂szywe. Prokuratura wszcz臋艂a post臋powanie w tej sprawie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
Pyrzyce, dnia 6 marca 2008 r. 5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2008-04-04 09:31:43
Data ostatniej modyfikacji : 2008-04-04 09:31:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1991licznik odwiedzin: 12462643